Search result for

pairing

(31 entries)
(0.0941 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pairing-, *pairing*, pair
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pairing[N] คนหรือสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกัน, See also: คู่หู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pairing seasonn. ฤดูผสมพันธุ์
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง,สิ้นหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pairingการจับคู่งดออกเสียง (ระหว่างสมาชิกสภาต่างพรรค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pairing-off; pairingการจับคู่กันไม่ไปออกเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pairing; pairing-offการจับคู่กันไม่ไปออกเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like a pairing?เต้นคู่? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The pairings of the vulcanalia have been decided.การจับคู่ในงานวัลคานาเลียได้ตัดสินออกมาแล้ว Legends (2010)
By pairing her with Spartacus? !โดยการจับคู่กับ สปาร์ตาคัสน่ะเหรอ? Whore (2010)
Uh, sorry, how do you put this into pairing mode again?เอ่อ ขอโทษค่ะ คุณช่วยกดเข้าโหมดจับคู่อีกครั้งได้มั้ยคะ? The Guardian (2010)
All right then, we'll be pairing off. Each Potter will have a protector.เอาล่ะพวก เรามาจับคู่กัน แฮร์รี่ ควรจะมีผู้คุ้มกัน Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
You figure out a way to put us in our optimal pairings.เธอหาวิธีจับคู่ที่ดีที่สุดให้กับพวกเรา Competitive Ecology (2011)
Uh, I think I was the popular one in our pairing.ผมว่าผมเป็นคนที่ป๊อปฯในคู่ของเรานะ Competitive Ecology (2011)
Maybe we should just revert to our original pairings.บางทีเราควรกลับไปใช้คู่เดิม Competitive Ecology (2011)
Pairing up the partners. That pen was not Dan Sa Ran's.เสื้อผ้าสวยๆต้องสวมโดยคนสวยๆอย่างลูก New Tales of the Gisaeng (2011)
Pairing those of you with ill feelings against your equals.การจับคู่ผู้ ของคุณกับความรู้สึกที่ไม่ดี เท่ากับกับคุณ Monsters (2012)
How do you know Troy and Britta pairing up wouldn't destroy everything?เธอรู้ได้ไงว่าการจับคู่ทรอยกับบริตต้า จะไม่ทำลายทุกอย่าง? Virtual Systems Analysis (2012)
With a voice-activated pairing device, Ethion will allow users to broadcast their mobile across any monitor in the home.ด้วยอุปกรณ์การจับคู่เสียงเปิดใช้งาน Ethion จะช่วยให้ผู้ใช ที่จะออกอากาศมือถือของตน ข้ามการตรวจสอบในบ้านใด ๆ . Paranoia (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PAIRING    P EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pairing    (v) (p e@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paarung {f} | Paarungen {pl}pairing | pairings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペアリング[, pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P) [Add to Longdo]
下駄直し[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer [Add to Longdo]
歯入れ[はいれ, haire] (n) repairing clogs [Add to Longdo]
修造[しゅうぞう;しゅぞう, shuuzou ; shuzou] (n,vs) repairing [Add to Longdo]
修補[しゅうほ, shuuho] (n,vs) repairing [Add to Longdo]
修理[しゅうり(P);しゅり;すり, shuuri (P); shuri ; suri] (n,vs,adj-no) repairing; mending; servicing; (P) [Add to Longdo]
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pair \Pair\, v. i. [imp. & p. p. {Paired}; p. pr. & vb. n.
   {Pairing}.]
   1. To be joined in pairs; to couple; to mate, as for
    breeding.
    [1913 Webster]
 
   2. To suit; to fit, as a counterpart.
    [1913 Webster]
 
       My heart was made to fit and pair with thine.
                          --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   3. Same as {To pair off}. See phrase below.
    [1913 Webster]
 
   {To pair off}, to separate from a group in pairs or couples;
    specif. (Parliamentary Cant), to agree with one of the
    opposite party or opinion to abstain from voting on
    specified questions or issues. See {Pair}, n., 6.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pairing \Pair"ing\, n. [See {Pair}, v. i.]
   1. The act or process of uniting or arranging in pairs or
    couples.
    [1913 Webster]
 
   2. See {To pair off}, under {Pair}, v. i.
    [1913 Webster]
 
   {Pairing time}, the time when birds or other animals pair.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pairing
   n 1: the act of pairing a male and female for reproductive
      purposes; "the casual couplings of adolescents"; "the
      mating of some species occurs only in the spring" [syn:
      {coupling}, {mating}, {pairing}, {conjugation}, {union},
      {sexual union}]
   2: the act of grouping things or people in pairs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top