ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dualism

D UW1 AH0 L IH2 Z AH0 M   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dualism-, *dualism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dualism[N] การอยู่เป็นคู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dualism(ดู'อะลิสซึม) n. การแบ่งแยกออกเป็น2ลักษณะ2,อย่าง,ความเป็นสอง., See also: dualistic adj. ดูdualism dualist n. ดูdualism

English-Thai: Nontri Dictionary
individualism(n) การปลีกตัวอยู่ลำพัง,การเชื่อถือในลัทธิปัจเจกชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dualismทวินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then to others, it represents dualism smashing into separate, opposing sides.และในบางที่ มันแสดงถึง การอยู่เป็นคู่ ถูกทำลายจนแยกจากกัน แง่มุมตรงข้าม That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นปัจเจกชน[n. exp.] (khwām pen patjēkchon) EN: individualism   
ปัจเจกนิยม[n.] (patjēkniyom) EN: individualism   
ทวินิยม[n.] (thawiniyom) EN: dualism   FR: dualisme

CMU English Pronouncing Dictionary
DUALISM D UW1 AH0 L IH2 Z AH0 M
DUALISMS D UW1 AH0 L IH2 Z AH0 M Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二重性[èr chóng xìng, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] dualism; two sided; double nature, #71,448 [Add to Longdo]
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil), #77,283 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dualismus {m}dualism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディビジュアリズム[, indeibijuarizumu] (n) individualism [Add to Longdo]
デュアリズム[, deyuarizumu] (n) dualism [Add to Longdo]
個人主義[こじんしゅぎ, kojinshugi] (n,adj-no) individualism [Add to Longdo]
心身二元論[しんしんにげんろん, shinshinnigenron] (n) mind-body dualism [Add to Longdo]
善悪二元論[ぜんあくにげんろん, zen'akunigenron] (n) good and evil dualism; Manicheanism [Add to Longdo]
漸進主義[ぜんしんしゅぎ, zenshinshugi] (n) gradualism; slow-and-steady policy [Add to Longdo]
二元論[にげんろん, nigenron] (n) dualism [Add to Longdo]
方法論的個人主義[ほうほうろんてきこじんしゅぎ, houhourontekikojinshugi] (n) methodological individualism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dualism \Du"al*ism\, n. [Cf. F. dualisme.]
   State of being dual or twofold; a twofold division; any
   system which is founded on a double principle, or a twofold
   distinction; as:
   (a) (Philos.) A view of man as constituted of two original
     and independent elements, as matter and spirit. (Theol.)
   (b) A system which accepts two gods, or two original
     principles, one good and the other evil.
   (c) The doctrine that all mankind are divided by the
     arbitrary decree of God, and in his eternal
     foreknowledge, into two classes, the elect and the
     reprobate.
   (d) (Physiol.) The theory that each cerebral hemisphere acts
     independently of the other.
     [1913 Webster]
 
        An inevitable dualism bisects nature, so that each
        thing is a half, and suggests another thing to make
        it whole.              --Emerson.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dualism
   n 1: the doctrine that reality consists of two basic opposing
      elements, often taken to be mind and matter (or mind and
      body), or good and evil

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top