ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一对

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一对-, *一对*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一对[yī duì, ㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair [Add to Longdo]
一对[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄥˋ, / ] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
一对[yī duì r, ㄧ ㄉㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] a pair; a couple [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right then![CN] 我们的身份都是谜 我们真像一对 Doctor Who (2005)
A pair of jacks?[CN] 一对J? Parineeta (2005)
From the point of view of a composer, it's really the sort of voice, you sometimes hire other people trying to emulate, and Katherine's the genuine article.[CN] 我们是天生一对 你自己说的 黄金组合 为什么不行 Doctor Who (2005)
Your bedroom... Great. Let's see, you're 12 years old.[CN] 我们不会是一对的 谢谢 Doctor Who (2005)
who was huge with "fisting."[CN] 在那里有米奇鲁尼 一对夫妇的良好拳交。 The Aristocrats (2005)
here's the story of the bride and groom.[CN] 这次讲一对新郎新娘的故事 Parineeta (2005)
Cut there. When you're talking back to him, you say, "Why?[CN] 我们是天生一对 Doctor Who (2005)
Just a pair![CN] 就只有一对 Parineeta (2005)
- I forgot we had the mike "on."[CN] 要做到这一点: 一对 The Aristocrats (2005)
You have a beautiful couple out there who want to adopt Charley.[CN] 你有一对完美的夫妻来收养的查理 Mom at Sixteen (2005)
♪ But I got horns that open bottles and I got horns that hold my keys[CN] 但我有一对山羊角能开瓶子 我还有一对山羊角能挂钥匙 Hoodwinked! (2005)
♪ I got horns that when you turn 'em right[CN] 我有一对山羊角你把它们都转到右边 Hoodwinked! (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top