Search result for

ฟื้นฟู

(45 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟื้นฟู-, *ฟื้นฟู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟื้นฟู    [V] restore, See also: rehabilitate, revive, Example: ทางการกำลังจะฟื้นฟูป่าพรุคันธุลีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น, Thai definition: ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้น
ฟื้นฟูสภาพ    [V] rehabilitate, See also: restore, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, Thai definition: ทำให้ลักษณะหรือภาวะนั้นกลับเจริญงอกงามขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟื้นฟูก. ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ เช่น ฟื้นฟูศิลป-วัฒนธรรมไทย ฟื้นฟูการละเล่นของไทย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทใน การเยียวยาจิตใจหรือเสริมศักยภาพที่เสียไปให้มีเพิ่มเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีเคยเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก ได้เห [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll help it revive again!ผมจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่! Beethoven Virus (2008)
A device that can alter DNA and restore the body to perfect health.มันเป็นอุปกรณ์ทีค่สามารถ เปลี่ยนถ่ายดีเอ็นเอ และฟื้นฟูร่างกาย ให้กลับมาแข็งแรง Superhero Movie (2008)
Rehabilitation, Ben.การฟื้นฟู เบ็น The Lazarus Project (2008)
You're not rehabilitating people, Ezra. You're torturing them.คุณไม่ได้ฟื้นฟูผู้คน เอซร่า คุณทรมานพวกเขา The Lazarus Project (2008)
He's been in recovery for, like, three days now, and they say they're not even gonna let him out.ใช่เขาต้องฟื้นฟูใช้เวลา 3 วัน และจะไม่า ให้ปล่อยออกม Wanted (2008)
finally, restoration of public confidence in the police department can only be achieved by the removal of its chief of police, and this committee so recommends;ประการสุดท้าย, การฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกรมตำรวจ จะสำเร็จได้ ก็โดยการโยกย้าย ตำแหน่งหัวหน้าในกรมตำรวจ Changeling (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
Restores nerve cells, so it may be a wonder drug for Alzheimer.ฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในส่วนประสาท จนอาจกลายเป็นยามหัศจรรย์ของโรคอัลไซเมอร์ Death Note: L Change the World (2008)
Just when we're all required to play our part in the national revival.ในขณะที่พวกเราทุกคน ต้องทำหน้าที่ฟื้นฟูประเทศ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Nonetheless, I believe we should restore the Springboks.อย่างไรก็ดี.. ผมเชื่อว่าเราควรฟื้นฟูทีมสปริงบอกซ์ Invictus (2009)
Restore their name, their emblem and their colors immediately.ฟื้นฟูชื่อเสียง.. กลับมาใช้โลโก้... ...และสีประจำทีมในทันที Invictus (2009)
I want to build a healing center right on this very spot, and I want you to run it for me.ผมต้องการสร้างศูนย์ฟื้นฟูขึ้นที่นี่ และผมจะทำมันเพื่อผมเอง They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   
ฟื้นฟู-[pref. (adj.)] (feūnfū-) EN: neo- (pref.)   FR: néo- (préf.)
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saphāp) EN: rehabilitate ; restore   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quicken    [VT] ฟื้นฟู
recreate    [VI] พักผ่อนหย่อนใจ, See also: ฟื้นฟูกายหรือจิตใจ, Syn. recuperate, refresh
recruit    [VI] ฟื้นฟู, Syn. refresh, revive
rehabilitate    [VT] ฟื้นฟูสุขภาพ, See also: ฟื้นฟูสมรรถภาพ, Syn. restore, revive
restore    [VT] ฟื้นฟู, See also: ทำให้กลับแข็งแรง, Syn. build up, refresh, strengthen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
reanimate(รีแอน'นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู, See also: reanimation n.
recall(รีคอล') vt.,n. (การ) ระลึก,รำลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ,เพิกถอน,ยกเลิก,ฟื้นฟู, See also: recallable adj., Syn. remember
reconstruct(รีคันสทรัคทฺ') vt. สร้างใหม่,ก่อสร้างใหม่,ประกอบใหม่,ประกอบเรื่องจากข้อมูล,ฟื้นฟู, See also: reconstructible adj. reconstructor n., Syn. remodel
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
recruit(รีครูท') n. สมาชิกใหม่,ทหารใหม่ vi.,vt. เกณฑ์ทหารใหม่,จ้างคนใหม่,รับคนใหม่,จัดให้มีเสบียงใหม่,ฟื้นฟูสภาพ,บำรุง, See also: recruitable adj. recruiter n.
remedy(เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด, Syn. cure
renaissance(เรนนิซานซฺ',-ซานซฺ) n. ความเฟื่องฟู ความรู้ทางศิลปวรรณกรรมในยุโรปสมัยศตวรรษที่ 14-17,สมัยดังกล่าว, See also: renaissance การฟื้นฟูชีวิตพลังความสนใจหรืออื่น ๆ ,ชีวิตใหม่ adj. เกี่ยวกับสมัยดังกล่าว,เกี่ยวกับลักษณะศิลปวรรณกรรมในสมัยดังกล่าว
renew(รีนิว') vt.,vi. เริ่มใหม่,ทำใหม่,เปลี่ยนใหม่,ซ่อมแซม,เสริม,เติม,ฟื้นฟู,สร้างใหม่,ทำให้เป็นหนุ่มใหม่,ทำให้มีพลังใหม่,ต่อสัญญา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: renewability n. renewable adj. renewably adv. renewedly adv. renewer n. ค
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
recruit(vi) บำรุง,ฟื้นสภาพ,ฟื้นฟูกำลัง
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู
Renaissance(n) สมัยฟื้นฟูวิทยาการใหม่
renaissance(n) ชีวิตใหม่,การฟื้นฟูใหม่
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
復興[ふっこう, fukkou] (vt) ฟื้นฟู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top