ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟื้นฟู

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟื้นฟู-, *ฟื้นฟู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟื้นฟู[V] restore, See also: rehabilitate, revive, Example: ทางการกำลังจะฟื้นฟูป่าพรุคันธุลีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น, Thai definition: ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้น
ฟื้นฟูสภาพ[V] rehabilitate, See also: restore, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, Thai definition: ทำให้ลักษณะหรือภาวะนั้นกลับเจริญงอกงามขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟื้นฟูก. ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ เช่น ฟื้นฟูศิลป-วัฒนธรรมไทย ฟื้นฟูการละเล่นของไทย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทใน การเยียวยาจิตใจหรือเสริมศักยภาพที่เสียไปให้มีเพิ่มเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีเคยเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก ได้เห [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you're out. You're free. You're rehabilitated.ดังนั้นคุณออกมา คุณมีอิสระแล้ว คุณฟื้นฟูแล้ว The Blues Brothers (1980)
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู Gandhi (1982)
Discovery has been partially revived.ดิสคัเฟอรีที่ได้รับการฟื้นฟู บางส่วน 2010: The Year We Make Contact (1984)
This is initial voice-Iogic reconstruction test number one.นี่คือการเริ่มต้นการฟื้นฟูเสียง ตรรกะ 2010: The Year We Make Contact (1984)
"He leadeth me beside the still waters." Faye.ท่านฟื้นฟูวิญญาณข้า *batteries not included (1987)
Reconstruction. Openness.ฟื้นฟู การเปิดกว้าง The Russia House (1990)
"and built a bankrupt company into a major manufactory."มาฟื้นฟูโรงงานที่เจ๊งแล้ว" Schindler's List (1993)
You feel you've been rehabilitated?คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการฟื้นฟูThe Shawshank Redemption (1994)
You feel you've been rehabilitated?คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการฟื้นฟูThe Shawshank Redemption (1994)
Absolutely rehabilitated.ฟื้นฟูอย่างแน่นอน The Shawshank Redemption (1994)
But rather a genuine, progressive advance in corrections and rehabilitation.แต่ของแท้ก้าวหน้าล่​​วงหน้า ในการแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพ The Shawshank Redemption (1994)
Do you feel you've been rehabilitated?คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการฟื้นฟูThe Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   
ฟื้นฟู-[pref. (adj.)] (feūnfū-) EN: neo- (pref.)   FR: néo- (préf.)
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saphāp) EN: rehabilitate ; restore   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quicken[VT] ฟื้นฟู
recreate[VI] พักผ่อนหย่อนใจ, See also: ฟื้นฟูกายหรือจิตใจ, Syn. recuperate, refresh
recruit[VI] ฟื้นฟู, Syn. refresh, revive
rehabilitate[VT] ฟื้นฟูสุขภาพ, See also: ฟื้นฟูสมรรถภาพ, Syn. restore, revive
restore[VT] ฟื้นฟู, See also: ทำให้กลับแข็งแรง, Syn. build up, refresh, strengthen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
reanimate(รีแอน'นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู, See also: reanimation n.
recall(รีคอล') vt.,n. (การ) ระลึก,รำลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ,เพิกถอน,ยกเลิก,ฟื้นฟู, See also: recallable adj., Syn. remember
reconstruct(รีคันสทรัคทฺ') vt. สร้างใหม่,ก่อสร้างใหม่,ประกอบใหม่,ประกอบเรื่องจากข้อมูล,ฟื้นฟู, See also: reconstructible adj. reconstructor n., Syn. remodel
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
recruit(รีครูท') n. สมาชิกใหม่,ทหารใหม่ vi.,vt. เกณฑ์ทหารใหม่,จ้างคนใหม่,รับคนใหม่,จัดให้มีเสบียงใหม่,ฟื้นฟูสภาพ,บำรุง, See also: recruitable adj. recruiter n.
remedy(เรม'มิดี) n. การรักษา,วิธีการรักษา,วิธีการแก้ไข,สิ่งที่ใช้ในการรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข vt. รักษา,เยียวยา,บรรเทา,ฟื้นฟู,ทำให้ถูกต้อง,ขจัด,กำจัด, Syn. cure
renaissance(เรนนิซานซฺ',-ซานซฺ) n. ความเฟื่องฟู ความรู้ทางศิลปวรรณกรรมในยุโรปสมัยศตวรรษที่ 14-17,สมัยดังกล่าว, See also: renaissance การฟื้นฟูชีวิตพลังความสนใจหรืออื่น ๆ ,ชีวิตใหม่ adj. เกี่ยวกับสมัยดังกล่าว,เกี่ยวกับลักษณะศิลปวรรณกรรมในสมัยดังกล่าว
renew(รีนิว') vt.,vi. เริ่มใหม่,ทำใหม่,เปลี่ยนใหม่,ซ่อมแซม,เสริม,เติม,ฟื้นฟู,สร้างใหม่,ทำให้เป็นหนุ่มใหม่,ทำให้มีพลังใหม่,ต่อสัญญา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: renewability n. renewable adj. renewably adv. renewedly adv. renewer n. ค
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
recruit(vi) บำรุง,ฟื้นสภาพ,ฟื้นฟูกำลัง
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู
Renaissance(n) สมัยฟื้นฟูวิทยาการใหม่
renaissance(n) ชีวิตใหม่,การฟื้นฟูใหม่
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
復興[ふっこう, fukkou] (vt) ฟื้นฟู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top