ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疎結合

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疎結合-, *疎結合*
Japanese-English: EDICT Dictionary
疎結合[そけつごう, soketsugou] (n,adj-no) {comp} loosely-coupled [Add to Longdo]
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] (n) {comp} loosely coupled system [Add to Longdo]
疎結合ニューラルネットワーク[そけつごうニューラルネットワーク, soketsugou nyu-rarunettowa-ku] (n) sparsely connected neural network [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] (n) {comp} Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no) [Add to Longdo]
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top