ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -耦-, *耦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[耦, ǒu, ㄡˇ] to plow side-by-side; pair, couple; a team of two
Radical: Decomposition: 耒 (lěi ㄌㄟˇ)  禺 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plow,  Rank: 4,888

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, ] coupling (phys.); copula (statistics), #26,366 [Add to Longdo]
[ǒu, ㄡˇ, ] pair; mate; plowshare, #57,919 [Add to Longdo]
电荷合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] charge-coupled device (electronics) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've isolated the reverse power flux coupling.[CN] 我隔离了逆功率能流合器 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
And this says you authorized a new coupling mechanism.[CN] 还提到你批准使用一种新的合器 Crash (2009)
"Hand-in-hand we're glued together"[CN] "两家如糖豆同你拖拉手" Mr. Vampire II (1986)
I think we better replace the negative power coupling.[CN] 我想我们要更换负轴电源合器 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
WE JUST SOLD OUR GEAR AND COUPLING UNIT TO WHEELA-BRATOR[CN] 我们的齿轮和合附件 刚刚得到一份大定单 Join the Club (2006)
Power systems must be free floating between uncoupled circuits, or something the override grid won't even lock in.[CN] (出现这种情况)肯定是因为动力系统在非合电路间自由浮动所致, 或许也可能是手动装置没锁定好那一类的情况 Pandorum (2009)
I believe it says the power coupling on the negative axis has been polarized.[CN] 我想它是想说负轴上的电源合器被极化了 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
"One autotransformer, "6 liters an- hy- hydrous methyl- "methylamine, two 35 MM tube furnaces- "[CN] "一個自變壓器" "6公升的... 無... A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Or if we could figure out a way to supercool the materials, we could utilize quantum coupling.[CN] 或者我们可以想出来过度冷却那些材料的方法 我们可以利用量子 The Focus Attenuation (2014)
Disengage coupling interlocks and all docking couplers.[CN] 松脱合锁 Solaris (2002)
THEY'RE TOTALLY COUPLED.[CN] 他们完全是合在一起的。 Death by China (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top