ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蓝-, *蓝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蓝, lán, ㄌㄢˊ] blue; indigo plant; surname
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  监 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 1,190

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] blue; cabbage; surname Lan, #1,559 [Add to Longdo]
[lán sè, ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ, / ] blue, #3,836 [Add to Longdo]
[lán tiān, ㄌㄢˊ ㄊㄧㄢ, / ] blue sky, #8,310 [Add to Longdo]
[lán tú, ㄌㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] blueprint, #15,215 [Add to Longdo]
[wèi lán, ㄨㄟˋ ㄌㄢˊ, / ] azure; sky blue, #25,737 [Add to Longdo]
皮书[lán pí shū, ㄌㄢˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ, / ] an official report (e.g. governmental), #29,748 [Add to Longdo]
宝石[lán bǎo shí, ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] sapphire, #29,774 [Add to Longdo]
[lán lǐng, ㄌㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] blue collar; common laborer, #38,069 [Add to Longdo]
[bǎn lán gēn, ㄅㄢˇ ㄌㄢˊ ㄍㄣ, / ] indigo woad root; root of Isatis indigotica (used in traditional Chinese medicine), #40,344 [Add to Longdo]
[lán zǎo, ㄌㄢˊ ㄗㄠˇ, / ] Cyanobacteria (blue-green algae), #41,140 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the meantime you can draw up a program.[CN] 您可以同时画一张 Baltic Deputy (1937)
That you're a week old today?[CN] 如幸福的小 Gone with the Wind (1939)
Yes, you're beautiful. What kind of earring will match with this kind of clothes?[CN] 钻石红宝石宝石 Episode #1.2 (2004)
Do you know that this is your birthday?[CN] 她现在是色,将来也会是 Gone with the Wind (1939)
Never heard of my Great Uncle Penruddock, the Cornish Bluebeard?[CN] 从没听说过他的大名吗 外号叫"胡子 The 39 Steps (1935)
- George Rankin, sir.[CN] 我叫乔治 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- This is the Blue Angel![CN] 我们还一直窝在"天使" The Blue Angel (1930)
You cross it by boat and you're down below looking up at monkeys in the sky.[CN] 色的猴子 真不可思议 Port of Shadows (1938)
Yes... she's a beautiful baby... the most beautiful baby ever.[CN] 看看我女儿美丽的眼 一般刚生下的孩子都是 Gone with the Wind (1939)
The sky is blue, and the larks are singing... and the brooks are brimming full.[CN] 天空是色的 而且云雀正在唱歌 而且小溪是盈满的 Wuthering Heights (1939)
You just go up this street to the blue mill[CN] 你沿着这条路找到磨房 Bordertown (1935)
Every night they're at the Blue Angel. There are women, there.[CN] -"天使"那里有女人 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top