ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duo

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duo-, *duo*
Possible hiragana form: づお
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duo(n) การเล่นดนตรีคู่, See also: นักดนตรีที่เล่นสองคน, Syn. duet, dyad, twins
duo(n) สองคน, See also: สองสิ่ง, คู่, Syn. duet, dyad, twins
duodenum(n) ลำไส้เล็กส่วนต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duo(ดู'โอ) n. ดูduet, คู่หนึ่ง, สองสิ่ง, สองคน, Syn. duet, couple
duodenumลำไส้เล็กส่วนต้น
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก, ตรากตรำ, อย่างแรง, ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult, laborious
avoirduopis(แอฟเวอะดะพอยซฺ') n. =avoirdu pois weight (excess bodily weight)
deciduous(ดิซิด'ดิวอัส) adj. ซึ่งเปลี่ยนใบ, ซึ่งสลัดหรือเปลี่ยนคราบฟัน เขา ใบ, ไม่ถาวร, ชั่วคราว, See also: deciduousness n. ดูdeciduous
deciduous toothฟันน้ำนม., Syn. milk tooth

English-Thai: Nontri Dictionary
arduous(adj) ยาก, ลำบาก, ตรากตรำ
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร, ขยัน, เพียร, พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร, อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน, ความเพียร, ความพยายาม
deciduous(adj) ซึ่งเปลี่ยนคราบ, ซึ่งสลัดใบ, ซึ่งผลัดใบ, ซึ่งเปลี่ยนใบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
#We're a duo #เราเป็นคู่หู An American Tail (1986)
#We're a duo #เราเป็นคู่หู An American Tail (1986)
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
Let's start a duo. You and meมาเล่นคู่กันเถอะ นายกับฉัน The Legend of 1900 (1998)
We decided to form a folk duoเราคิดว่าจะตั้งวงโฟล์คกันสองคน Swing Girls (2004)
I'm Lester Beacon and this is American Duos.ผมเลสเตอร์ บีคอน และนี่คือรายการ อเมริกัน ดูโอ American Duos (2007)
o/~ American Duos o/~อเมริกันดูโอ American Duos (2007)
Rule number one, Shawn... no talking during Duos.กฎข้อที่หนึ่งนะ ชอว์น อย่าพูดกับพวกเขา American Duos (2007)
And welcome back to American Duos.และยินต้อนรับอีกครั้งกับรายการอเมริกัน ดูโอ American Duos (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
duo
duong
duopoly
duopoly
duodenal
duodenal
duodenum

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duo
duodenal
duodenum
duologue
duodenums
duologues
duodecimal

WordNet (3.0)
duodecimal(adj) based on twelve
duodenal(adj) in or relating to the duodenum
duodenum(n) the part of the small intestine between the stomach and the jejunum
duologue(n) a part of the script in which the speaking roles are limited to two actors
couple(n) a pair who associate with one another, Syn. duet, duo, twosome
couple(n) two items of the same kind, Syn. duet, duo, pair, yoke, duad, dyad, distich, twosome, twain, couplet, span, brace
duet(n) two performers or singers who perform together, Syn. duette, duo
duet(n) a musical composition for two performers, Syn. duette, duo

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Duo

n. [ It. duo, fr. L. duo two. See Duet. ] (Mus.) A composition for two performers; a duet.

Duodecahedron

a., n. See Dodecahedral, and Dodecahedron. [ 1913 Webster ]

Variants: Duodecahedral
Duodecennial

a. [ L. duodecennis; duodecim twelve + annus year. ] Consisting of twelve years. [ R. ] Ash. [ 1913 Webster ]

Duodecimal

n. 1. A twelfth part; as, the duodecimals of an inch. [ 1913 Webster ]

2. pl. (Arch.) A system of numbers, whose denominations rise in a scale of twelves, as of feet and inches. The system is used chiefly by artificers in computing the superficial and solid contents of their work. [ 1913 Webster ]

Duodecimal

a. [ L. duodecim twelve. See Dozen. ] Proceeding in computation by twelves; expressed in the scale of twelves. -- Du`o*dec"i*mal*ly, adv. [1913 Webster]

Duodecimfid

a. [ L. duodecim twelve + findere to cleave. ] Divided into twelve parts. [ 1913 Webster ]

Duodecimo

a. [ L. in duodecimo in twelfth, fr. duodecimus twelfth, fr. duodecim twelve. See Dozen. ] Having twelve leaves to a sheet; as, a duodecimo from, book, leaf, size, etc. [ 1913 Webster ]

Duodecimo

n.; pl. Duodecimos A book consisting of sheets each of which is folded into twelve leaves; hence, indicating, more or less definitely, a size of a book; -- usually written 12mo or 12°. [ 1913 Webster ]

Duodecuple

a. [ L. duo two + &unr_; decuple. ] Consisting of twelves. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

Duodenal

a. [ Cf. F. duodénal. ] Of or pertaining to the duodenum; as, duodenal digestion. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duó, ㄉㄨㄛˊ, ] estimate #461 [Add to Longdo]
多少[duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ,  ] number; amount; somewhat #694 [Add to Longdo]
多少[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙,  ] how much; how many; which (number); as much as #694 [Add to Longdo]
多次[duō cì, ㄉㄨㄛ ㄘˋ,  ] many times; repeatedly #1,846 [Add to Longdo]
多年[duō nián, ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ,  ] many years #2,024 [Add to Longdo]
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ,   /  ] many kinds of; multiple; diverse; multi- #2,099 [Add to Longdo]
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙,   /  ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc) #2,862 [Add to Longdo]
多数[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ,   /  ] majority; most #3,030 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding #3,638 [Add to Longdo]
多久[duō jiǔ, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ,  ] how long? #3,924 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duo { n }duo [Add to Longdo]
Duodezimal { n }duodecimal [Add to Longdo]
duodenalduodenal [Add to Longdo]
duodezimal (auf 12 basierend)duodecimal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンビ[konbi] (n) (abbr) combination; pair; duo; (P) #1,998 [Add to Longdo]
デュオ[deyuo] (n) duo (ita #13,624 [Add to Longdo]
お笑いコンビ[おわらいコンビ, owarai konbi] (n) comic duo [Add to Longdo]
せっせと[sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
アージュアス[a-juasu] (adj-no) arduous [Add to Longdo]
ズビニ鉤虫[ズビニこうちゅう, zubini kouchuu] (n) Old World hookworm (Ancylostoma duodenale) (from Dubini hookworm) [Add to Longdo]
フウ属[フウぞく, fuu zoku] (n) Liquidambar (genus of deciduous Sweetgum trees in the flowering plant family Altingiaceae) [Add to Longdo]
営々黙々;営営黙黙[えいえいもくもく, eieimokumoku] (adj-t, adv-to) quietly and assiduously [Add to Longdo]
胡鬼の子[こぎのこ;コギノコ, koginoko ; koginoko] (n) (uk) (See ツクバネ) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n, vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top