ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duo

D UW1 OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duo-, *duo*
Possible hiragana form: づお
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duo(n) การเล่นดนตรีคู่, See also: นักดนตรีที่เล่นสองคน, Syn. duet, dyad, twins
duo(n) สองคน, See also: สองสิ่ง, คู่, Syn. duet, dyad, twins
duodenum(n) ลำไส้เล็กส่วนต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duo(ดู'โอ) n. ดูduet, คู่หนึ่ง, สองสิ่ง, สองคน, Syn. duet, couple
duodenumลำไส้เล็กส่วนต้น
arduous(อาร์'ดิวเอิส) adj. ยากลำบาก, ตรากตรำ, อย่างแรง, ขัน. -arduous- ness n., Syn. difficult, laborious
avoirduopis(แอฟเวอะดะพอยซฺ') n. =avoirdu pois weight (excess bodily weight)
deciduous(ดิซิด'ดิวอัส) adj. ซึ่งเปลี่ยนใบ, ซึ่งสลัดหรือเปลี่ยนคราบฟัน เขา ใบ, ไม่ถาวร, ชั่วคราว, See also: deciduousness n. ดูdeciduous
deciduous toothฟันน้ำนม., Syn. milk tooth

English-Thai: Nontri Dictionary
arduous(adj) ยาก, ลำบาก, ตรากตรำ
assiduous(adj) ขยันหมั่นเพียร, ขยัน, เพียร, พยายาม
assiduously(adv) อย่างขยันหมั่นเพียร, อย่างเพียรพยายาม
assiduousness(n) ความขยัน, ความเพียร, ความพยายาม
deciduous(adj) ซึ่งเปลี่ยนคราบ, ซึ่งสลัดใบ, ซึ่งผลัดใบ, ซึ่งเปลี่ยนใบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duodecahedron; dodecahedronทรงสิบสองหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duodecimal๑. ทวาทศนิยม๒. ฐานสิบสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duodecimal number systemระบบจำนวนฐานสิบสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duodenal tubeท่อสวนลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duodenal ulcerแผลเปื่อยลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duodenary scaleมาตราฐานสิบสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duodenumลำไส้เล็กส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duodenal Atresiaดูโอดินัมตีบตัน [การแพทย์]
Duodenal Cellsเซลล์ของลำไส้เล็กตอนต้น [การแพทย์]
Duodenal Decompressionดูดสิ่งที่อยู่ภายในออกจากดูโอดีนั่ม [การแพทย์]
Duodenal Diseasesลำไส้เล็กดุโอดีนัม, โรค, ดูโอดีนัม, โรคลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Duodenal Drainageของเหลวที่ดูดได้จากบริเวณลำไส้ [การแพทย์]
Duodenal Fistulaรูเปิดของดูโอดีนั่ม [การแพทย์]
Duodenal Loopขดลำไส้ส่วนดูโอดีนัม [การแพทย์]
Duodenal Neoplasmsลำไส้เล็กดุโอดีนัม, เนื้องอก, ดูโอดีนัม, เนื้องอกลำไส้เล็ก [การแพทย์]
Duodenal Obstructionดูโอดีนัมอุดตัน, ลำไส้เล็ก, ลำไส้เล็กดุโอดีนัมอุดตัน [การแพทย์]
Duodenal Ulcerโรคแผลที่ขั้วลำไส้, ดูโอดีนัม, แผลลำไส้เล็ก, โรคแผลในลำไส้, โรคแผลที่ลำไส้, แผลในลำไส้เล็ก, ลำไส้เล็กดุโอดีนัมเป็นแผล, แผลดูโอเดนัม, แผลในลำไส้, แผลในลำไส้เล็ก, โรคแผลที่ระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
#We're a duo #เราเป็นคู่หู An American Tail (1986)
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
#We're a duo #เราเป็นคู่หู An American Tail (1986)
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
#A duo #คู่หู An American Tail (1986)
o/~ American Duos o/~อเมริกันดูโอ American Duos (2007)
o/~ American Duos o/~ Zapato?อเมริกัน ดูโอ ซาปาโตเหรอ American Duos (2007)
The Flat Duo Jets. , two-piece band from North Carolina.วง "เดอะ แฟล็ต ดูโอ เจ็ทส์" วงสองชิ้นจากนอร์ทแคโรไลนา It Might Get Loud (2008)
A terrible brother duo named Abo and Cado are terrorizing my planet-มีพี่น้องหมากาฬชื่อ อาโบ กับ คาโด มาทำร้ายดาวของเรา Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I mean, like, together, like we're like the gaynamic duo or something.like we're like the gaynamic duo or something. I Love You, Beth Cooper (2009)
We profiled the duo Accurately, Only the dominant Personalities and alter Are inside of adam.เราแค่ควบคุมตัวเขา แล้วให้ศาลเป็นคนตัดสิน Conflicted (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิบสองเหลี่ยม(n) dodecagon, See also: duodecagon, Example: เขาสั่งทำกรอบรูปแบบสิบสองเหลี่ยมเป็นของขวัญพิเศษให้ภรรยา, Thai Definition: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 12 เส้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[bākban] (adj) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous  FR: volontaire ; assidu ; travailleur
ฟันน้ำนม[fan nāmnom] (n) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth  FR: dent de lait [ f ]
ขจี[khajī] (adj) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous  FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant
คณะสองคน[khana søng khon] (n, exp) FR: duo [ m ]
ขยัน[khayan] (adj) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous  FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[khayan khankhaeng] (adj) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous
ก้มหน้าก้มตา[kom nā kom tā] (xp) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make an effort to ; put one's mind to sth.
หมั่น[man] (v) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application  FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
ป่าเบญจพรรณ[pā benjaphan] (n, exp) EN: mixed deciduous forest  FR: forêt mixte [ f ] ; forêt d'essences diverses [ f ]
ป่าผลัดใบ[pā phlatbai] (n, exp) EN: deciduous forest

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DUO D UW1 OW0
DUONG D UW1 OW0 NG
DUOPOLY D UW1 OW0 P AA2 L IY0
DUOPOLY D Y UW0 AA1 P AH0 L IY0
DUODENAL D UW1 AH0 D IY1 N AH0 L
DUODENAL D UW0 AA1 D AH0 N AH0 L
DUODENUM D UW0 AA1 D AH0 N AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duo (n) djˈuːou (d y uu1 ou)
duodenal (j) djˌuːədˈiːnl (d y uu2 @ d ii1 n l)
duodenum (n) djˌuːədˈiːnəm (d y uu2 @ d ii1 n @ m)
duologue (n) djˈuːəlɒg (d y uu1 @ l o g)
duodenums (n) djˌuːədˈiːnəmz (d y uu2 @ d ii1 n @ m z)
duologues (n) djˈuːəlɒgz (d y uu1 @ l o g z)
duodecimal (j) djˌuːoudˈɛsɪml (d y uu2 ou d e1 s i m l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duó, ㄉㄨㄛˊ, ] estimate #461 [Add to Longdo]
多少[duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ, ] number; amount; somewhat #694 [Add to Longdo]
多少[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙, ] how much; how many; which (number); as much as #694 [Add to Longdo]
多次[duō cì, ㄉㄨㄛ ㄘˋ, ] many times; repeatedly #1,846 [Add to Longdo]
多年[duō nián, ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ, ] many years #2,024 [Add to Longdo]
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, / ] many kinds of; multiple; diverse; multi- #2,099 [Add to Longdo]
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, / ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc) #2,862 [Add to Longdo]
多数[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] majority; most #3,030 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding #3,638 [Add to Longdo]
多久[duō jiǔ, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ, ] how long? #3,924 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duo { n }duo [Add to Longdo]
Duodezimal { n }duodecimal [Add to Longdo]
duodenalduodenal [Add to Longdo]
duodezimal (auf 12 basierend)duodecimal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お笑いコンビ[おわらいコンビ, owarai konbi] (n) comic duo [Add to Longdo]
せっせと[sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
アージュアス[a-juasu] (adj-no) arduous [Add to Longdo]
コンビ[konbi] (n) (abbr) combination; pair; duo; (P) [Add to Longdo]
ズビニ鉤虫[ズビニこうちゅう, zubini kouchuu] (n) Old World hookworm (Ancylostoma duodenale) (from Dubini hookworm) [Add to Longdo]
デュオ[deyuo] (n) duo (ita [Add to Longdo]
フウ属[フウぞく, fuu zoku] (n) Liquidambar (genus of deciduous Sweetgum trees in the flowering plant family Altingiaceae) [Add to Longdo]
営々黙々;営営黙黙[えいえいもくもく, eieimokumoku] (adj-t, adv-to) quietly and assiduously [Add to Longdo]
胡鬼の子[こぎのこ;コギノコ, koginoko ; koginoko] (n) (uk) (See ツクバネ) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
刻苦精進[こっくしょうじん, kokkushoujin] (n, vs) being arduous; working diligently enduring hardships; making a strenuous effort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duo \Du"o\, n. [It. duo, fr. L. duo two. See {Duet}.] (Mus.)
   A composition for two performers; a duet. Duodecahedral

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duo
   n 1: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair},
      {twosome}, {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet},
      {distich}, {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}]
   2: two performers or singers who perform together [syn: {duet},
     {duette}, {duo}]
   3: a pair who associate with one another; "the engaged couple";
     "an inseparable twosome" [syn: {couple}, {twosome}, {duo},
     {duet}]
   4: a musical composition for two performers [syn: {duet},
     {duette}, {duo}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 duo
  two

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Duo /duːoː/ 
  duo

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 duo
  1. pair
  2. pair

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 duo /dywo/
  1. pair
  2. pair

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top