ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

couplet

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -couplet-, *couplet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
couplet[N] คู่เหมือน, See also: สิ่งสองสิ่งที่เหมือนกัน, Syn. couple, pair, twosome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
couplet(คัพ'พลิท) n. โครง (กลอน,ฉันท์,กาพย์) ,บทละครสองบรรทัด,คำคู่,ประโยคคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
couplet(n) คำคู่,ประโยคคู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coupletสัมผัสคู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
couplet    (n) kˈʌplɪt (k uh1 p l i t)
couplets    (n) kˈʌplɪts (k uh1 p l i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
対句[ついく, tsuiku] (n) couplet; antithesis [Add to Longdo]
対聯[たいれん, tairen] (n) couplet; distich [Add to Longdo]
連句;聯句[れんく, renku] (n) linked verse; couplet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Couplet \Coup"let\ (-l?t), n. [F. couplet, dim. of couple. See
   {Couple}, n. ]
   Two taken together; a pair or couple; especially two lines of
   verse that rhyme with each other.
   [1913 Webster]
 
      A sudden couplet rushes on your mind.  --Crabbe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 couplet
   n 1: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair},
      {twosome}, {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet},
      {distich}, {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}]
   2: a stanza consisting of two successive lines of verse; usually
     rhymed

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 couplet /kuplɛt/
  verse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top