ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -対-, *対*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] Japanese variant of 對|对, #72,245 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たいしょ, taisho] (n vt) จัดการ, รับมือ
[たいおう, taiou] (n) สนับสนุน, รองรับ
[たいさく, taisaku] (vt) รับมือ(กับปัญหา)
[たいしょう, taishou] (n) หัวข้อ,เป้าหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たいか, taika] (n) สิ่งตอบแทน
[たいおう, taiou] การมลักษณะอย่างเดียวกัน
照的[たいしょうてき, taishouteki] แตกต่างกันอย่างชัดเจน
[たいひ, taihi] (n ) การเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[たいりつ, tairitsu] Thai: เผชิญหน้ากัน
[たいわ, taiwa] Thai: การสนทนาพูดตอบโต้ English: interactive
[たいしょう, taishou] Thai: กลุ่มเป้าหมาย English: target
[たいおう, taiou] Thai: การรับมือกับเหตุการณ์
[たいさく, taisaku] Thai: มาตรการแก้ไข English: counter-plan
[たいせん, taisen] Thai: แข่งขันกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つい, tsui] (n,conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P) [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P) [Add to Longdo]
して[たいして, taishite] (exp) (See にして) for; in regard to; per [Add to Longdo]
[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with [Add to Longdo]
[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (arch) to form a pair; to correspond [Add to Longdo]
する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P) [Add to Longdo]
になる[ついになる, tsuininaru] (exp,v5r) to form a pair [Add to Longdo]
の屋;[たいのや, tainoya] (n) (See 寝殿造) side house (to the east, west, or north of a main residence; home to women, children and servants) [Add to Longdo]
を成す;をなす[ついをなす, tsuiwonasu] (exp,v5s) to act as an opposite; to form a counterpart; act as a twin [Add to Longdo]
イオン[たいイオン, tai ion] (n) counter ion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえの軍など我が軍にしては無力だよ」と、彼は笑っていった。
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の反側だと考えればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
"Fast" is the opposite of "slow."「速い」は「遅い」の反
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予報では今日は涼しいそうよ」「反に、暑い気がする」
The words 'beautiful' and 'ugly' are relative terms.「美しい」とか「醜い」といった言葉は相的な用語である。
What do you mean by cultural relativism?「文化相主義」とはどういう意味ですか。
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は外国料理にして門戸を閉ざした。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、政府にするデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府にして示威運動を起こした。
Please settle this account by October 28, 1998.1998年10月28日までに、この請求書にするお支払いをお願いします。
He's beating me, three to zip.0で彼には負けています。
We lost by score of three to one.1で負けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She just did an interview with him.[JA] こないだ談したとこだよね? Affection (2017)
About the face-off with Yuzu Hanaki.[JA] 花木ゆずとの談の件なんですけど Disbanded (2017)
The way you are now, you could never do it.[JA] 今のあんたには 絶無理 Ready (2017)
-You're definitely drunk. -No, I'm not.[JA] (慎)絶 酔ってます (桜井)酔ってないですよ Appeal (2017)
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.[JA] ただ これを書いた人間は 人の死にして異常に抵抗がある もしくは恐れている— Confrontation (2017)
I'd like to have a face-off with Shin Michima.[JA] 僕と道間 慎で 談をさせていただけませんか? Disbanded (2017)
I'd like to have a face-off with Shin Michima.[JA] (花木) 僕と道間 慎で 談をさせていただけませんか? Ready (2017)
I won't stand for what he's doing.[JA] こんなやり方 絶に許せない Reason (2017)
I won't stand for what he's doing.[JA] こんなやり方 絶に許せない Confrontation (2017)
Nothing is absolute in this world.[JA] (景介)絶なんて 世の中には ありえないんですよ Absolute (2017)
I hate to tell you this, but Shin Michima's books will surely never sell.[JA] (森口) 残念だけど 道間 慎の本は絶に売れないよ Absolute (2017)
Naturally, it wouldn't be a standard face-off.[JA] (花木) もちろん ただの談じゃないですよ Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[たいおう, taiou] support (vs) [Add to Longdo]
応プロトコル[たいおうプロトコル, taiou purotokoru] protocol supported [Add to Longdo]
応版[たいおうはん, taiouhan] supported version [Add to Longdo]
応付け索引方式[たいおうつけさくいんしき, taioutsukesakuinshiki] coordinate indexing [Add to Longdo]
角行列[たいかくぎょうれつ, taikakugyouretsu] diagonal matrix [Add to Longdo]
向循環[たいこうじゅんかん, taikoujunkan] counter-rotating [Add to Longdo]
抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] competing product [Add to Longdo]
称リスト[たいしょうリスト, taishou risuto] symmetrical list [Add to Longdo]
称行列[たいしょうぎょうれつ, taishougyouretsu] symmetric matrix [Add to Longdo]
象機種[たいしょうきしゅ, taishoukishu] target machine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つい, tsui] gegen, wider [Add to Longdo]
[つい, tsui] ein_Paar [Add to Longdo]
[たいしょ, taisho] behandeln, Massnahmen_ergreifen [Add to Longdo]
[たいがん, taigan] gegenueberliegendes_Ufer, anderes_Ufer [Add to Longdo]
[たいこう, taikou] Widerstand, Konfrontation [Add to Longdo]
[たいひ, taihi] Gegensatz, Kontrast, Vergleich [Add to Longdo]
[たいけつ, taiketsu] Auseinandersetzung, Konfrontation [Add to Longdo]
[たいしょう, taishou] Kontrast, Gegensatz, Vergleich [Add to Longdo]
[たいしょう, taishou] Symmetrie [Add to Longdo]
[たいりつ, tairitsu] Gegensatz, Gegenueberstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top