ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -老-, *老*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[เหล่าซือ] (n ) ครู,อาจารย์

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ] (n ) เถ้าแก่

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[老, lǎo, ㄌㄠˇ] old, aged; experienced
Radical: Decomposition: 耂 (lǎo ㄌㄠˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] A person bent over with long hair 匕 and a crutch; compare 耂,  Rank: 179
[耆, qí, ㄑㄧˊ] man of sixty; aged, old
Radical: Decomposition: 老 (lǎo ㄌㄠˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [pictophonetic] old,  Rank: 3,779
[耄, mào, ㄇㄠˋ] selderly person; old, senile
Radical: Decomposition: 老 (lǎo ㄌㄠˇ)  毛 (máo ㄇㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] old,  Rank: 4,373
[耋, dié, ㄉㄧㄝˊ] aged; in one's eighties
Radical: Decomposition: 老 (lǎo ㄌㄠˇ)  至 (zhì ㄓˋ) 
Etymology: [pictophonetic] old,  Rank: 6,231

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas, #295 [Add to Longdo]
[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ, / ] teacher, #795 [Add to Longdo]
[lǎo rén, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, ] old people; the aged, #1,395 [Add to Longdo]
[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, / ] boss; business proprietor, #1,448 [Add to Longdo]
[lǎo pó, ㄌㄠˇ ㄆㄛˊ, ] (informal) wife, #2,197 [Add to Longdo]
[lǎo gōng, ㄌㄠˇ ㄍㄨㄥ, ] (informal) husband, #2,313 [Add to Longdo]
[lǎo gong, ㄌㄠˇ ㄍㄨㄥ˙, ] (coll.) eunuch; see also 公 lao3 gong1, #2,313 [Add to Longdo]
百姓[lǎo bǎi xìng, ㄌㄠˇ ㄅㄞˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ordinary people; the "person in the street", #3,167 [Add to Longdo]
[Lǎo Zǐ, ㄌㄠˇ ㄗˇ, ] Laozi or Lao-tze (c. 500 BC), Chinese philosopher, the founder of Taoism; the sacred book of Daoism, 道德經|道德经 by Laozi, #3,812 [Add to Longdo]
[lǎo zi, ㄌㄠˇ ㄗ˙, ] father; daddy; "I, your father" (in anger, or out of contempt); I (used arrogantly or jocularly), #3,812 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ろうほ, rouho] ร้านเก่าแก่(ตั้งมานาน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ろう, rou] (n) old age; age; old people; the old; the aged [Add to Longdo]
[おい, oi] (n) old age; old person; the old; the aged; (P) [Add to Longdo]
いさらばえる[おいさらばえる, oisarabaeru] (v1,vi) to become decrepit and ugly with age [Add to Longdo]
いては子に従え[おいてはこにしたがえ, oitehakonishitagae] (exp) (id) Be guided by your children when you are old [Add to Longdo]
いの一徹[おいのいってつ, oinoittetsu] (n) obstinacy of old age [Add to Longdo]
いの波[おいのなみ, oinonami] (n) wrinkles [Add to Longdo]
いぼれる;い耄れる[おいぼれる, oiboreru] (v1,vi) to become decrepit; to become senile [Add to Longdo]
いも若きも[おいもわかきも, oimowakakimo] (n) (both) young and old [Add to Longdo]
いらく[おいらく, oiraku] (n) old age; declining years [Add to Longdo]
いる[おいる, oiru] (v1,vi) to age; to grow old; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2年前に亡くなりました」と初の女性は言った。
An old lady guided us through the castle.1人の年いた女性が私たちに城の中を案内してくれた。
An old woman limped along the street.1人の婆が不自由な足で通りを歩いていた。
The seventy year old man kept his twenty year old wife at home all the time; he had a dog in the manger attitude.70才の人は20才の妻をつねに家において離さなかった。その人は底意地が悪かった。
You must not look down on old people.あなたたちは人を軽蔑してはいけない。
Why do you talk about him as if he were an old man?あなたはなぜ彼のことをまるで人であるかのように話すのか。
Can you give up your seat to old people even when you are tired?あなたは疲れている時も、人に席をゆずれますか。
It's heart-warming to see that happy old couple.あの幸福な夫婦の姿はほほえましい。
He is a cheerful old man.あの人は元気な人です。
The old men like to meet on the street corner just to shoot the bull.あの人たちは街角に無駄話をしに行くのが好きだ。
The old man had been making white lightning for 50 years.あの人は50年も自家製ウイスキーを作っていた。
That old man is a fussy eater.あの人は食べ物に難しい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will never play those funds, I keep them for my age.[JA] 保険金は 後にとっておくの Scarlet Street (1945)
This is a quiet, frightened, insignificant old man who... who has been nothing all his life.[JA] 今まで静かに おびえながら 生きてきた人だ 12 Angry Men (1957)
He died of old age.[JA] はいはい 衰なんでしょ Detour (1945)
- Jesus![CN]  Flight of the Intruder (1991)
Man.[CN]  The Defiant Ones (1958)
Why do you think the old man might lie?[JA] なぜ あの人がウソを 12 Angry Men (1957)
Daddy?[CN]  Wild at Heart (1990)
Oh![CN]  Blithe Spirit (1945)
The boss![CN] 板! Superman III (1983)
Now, let's take two pieces of testimony and try to put them together.[JA] まあ 待って 人は2つのことを証言した 12 Angry Men (1957)
The old man lived downstairs under the room where the killing took place.[JA] 殺人現場の階下に住む人だ 12 Angry Men (1957)
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."[JA] 階下の人は 少年が"殺すぞ"と叫ぶのを聞き 12 Angry Men (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
いる[おいる, oiru] alt_werden, altern [Add to Longdo]
ける[ふける, fukeru] alt_werden, altern [Add to Longdo]
[ろうじん, roujin] alter_Mann, alte_Frau, alte_Leute [Add to Longdo]
夫婦[ろうふうふ, roufuufu] altes_Ehepaar [Add to Longdo]
[ろうさい, rousai] alte_Frau [Add to Longdo]
[ろうば, rouba] alte_Frau [Add to Longdo]
[ろうし, roushi] Laotse [Add to Longdo]
[ろうこう, roukou] erfahren, erprobt, geuebt [Add to Longdo]
[ろうきゅう, roukyuu] das_Altwerden, Altersschwaeche, Pensionierung [Add to Longdo]
[ろうおう, rouou] alter_Mann [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top