ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coupon

K UW1 P AO2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coupon-, *coupon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coupon(n) คูปอง, See also: บัตรแลกสินค้าที่ได้จากร้านค้า
coupon(n) แบบฟอร์ม
coupon(sl) หน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coupon(คู'พอน) n. บัตร, บัตรควบ, ตั๋ว, ตั๋วที่ฉีกได้, ใบแนบโฆษณา, บัตรปันส่วน บัตรแลกสินค้า, บัตรลดราคา

English-Thai: Nontri Dictionary
coupon(n) คูปองส่วนลด, บัตรลดราคา, บัตรแลกสินค้า, ใบแนบโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coupon policyกรมธรรม์ชนิดคูปอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coupon Systemระบบคูปอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna collect puddings and coupons that can be redeemed for frequent flyer miles.ฉันจะสะสมพุดดิ้งและคูปอง ที่สามารถนำไปสะสม... ไมล์การบินได้ Punch-Drunk Love (2002)
Ministry officials expect water coupon prices to rise.เจ้าหน้าที่จากกระทรวงคาดว่า ราคาคูปองน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น V for Vendetta (2005)
There's no way I'm letting you pay full price when there's a two-for-one coupon sitting on the counter.ฉันไม่ยอมให้เธอจ่ายเต็มราคาหรอก เมื่อฉันมีคูปอง ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง อยู่บนเคาเตอร์ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
One last coupon from your famous brother's reputation.บัตรฟรีใบสุดท้ายจากชื่อเสียงโด่งดังของพี่คุณ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
I do have this coupon for a cremation.ฉันมีตั๋ว สำหรับงานเผาศพ Superhero Movie (2008)
It is double coupon day, sorta like the oscars And the super bowl all rolled into one.เป็นวันที่ใช้คูปองส่วนลดได้สองเท่า เหมือนกับเอางานออสการ์มารวมกับการแข่งซุปเปอร์โบลว์ในวันเดียวกัน Bargaining (2009)
If I really succeed, will you give me a free coupon for 50 bowls of ramen?ถ้าทำได้, ฉันจะได้รับคูปองกินราเมนฟรี 50 ชามจริงๆนะ Episode #1.17 (2009)
And, Brick, you were excited about those coupons you were making for us.และบริค ลูกตื้นเต้น กับบัตรที่จะทำให้เรา A Simple Christmas (2010)
But you can be my Coupon Captain.แต่ลูกใช้คูปองแม่ได้นะ Errand Boy (2010)
Susan. I would, but it's macaroni and coupon clipping night at my house.ฉันก็อยากนะ แต่มีมักกะโรนีกับคูปองที่ฉันต้องใช้คืนนี้น่ะ Let Me Entertain You (2010)
Who try to get the event coupon to get a small car?ใครจะมาชิงโชคกับรถยนต์คันเล็กกัน? One (2010)
The coupons she was collecting.นี่มันคูปองที่มิโฮสะสมไว้นี่ Episode #1.5 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
couponI have some coupons I got last week.
couponMay I have coupon tickets?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูปอง(n) coupon, Example: ในโรงอาหารนักศึกษาจะใช้คูปองซึ่งมีราคาแทนเงินจริงควบคู่กับบัตรปันส่วนอาหาร, Thai Definition: บัตรหรือตั๋วชนิดหนึ่งที่ใช้แลกของ ซื้อของ หรือใช้บริการขึ้นดอกเบี้ย หรือปันส่วนเครื่องอุปโภคบริโภคในเมื่อมีการควบคุม, Notes: (ฝรั่งเศส)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรปันส่วน[bat pansuan] (n, exp) EN: ration card ; coupon
บัตรสมนาคุณ[bat sommanākhun] (n, exp) EN: gift coupon ; gift certificate
คูปอง[khūpøng] (n) EN: coupon ; voucher
ตั๋ว[tūa] (n) EN: ticket ; bill ; note  FR: ticket [ m ] ; billet [ m ] ; coupon [ m ] ; titre de transport [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUPON K UW1 P AO2 N
COUPON K Y UW1 P AO2 N
COUPONS K UW1 P AO2 N Z
COUPONS K Y UW1 P AO2 N Z
COUPONITE K UW1 P AA0 N AY0 T
COUPONING K Y UW1 P AA0 N IH0 NG
COUPONING K UW1 P AA0 N IH0 NG
COUPONITE K Y UW1 P AA0 N AY0 T
COUPONITES K UW1 P AA0 N AY0 T S
COUPONITES K Y UW1 P AA0 N AY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coupon (n) kˈuːpɒn (k uu1 p o n)
coupons (n) kˈuːpɒnz (k uu1 p o n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优惠券[yōu huì quàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon #16,166 [Add to Longdo]
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993 #37,537 [Add to Longdo]
购物券[gòu wù quàn, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon [Add to Longdo]
酷鹏[kù péng, ㄎㄨˋ ㄆㄥˊ, / ] coupon (loan word) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Coupon { m }; Kupon { m } | Coupons { pl }; Kupons { pl }coupon; voucher | coupons; vouchers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n, n-suf) ticket; coupon; bond; certificate; (P) #2,436 [Add to Longdo]
ギフトクーポン[gifutoku-pon] (n) gift coupon [Add to Longdo]
クーポン[ku-pon] (n) coupon (fre [Add to Longdo]
クーポンレート[ku-ponre-to] (n) coupon rate [Add to Longdo]
クーポン券[クーポンけん, ku-pon ken] (n) coupon (ticket) [Add to Longdo]
ゼロクーポン債[ゼロクーポンさい, zeroku-pon sai] (n) zero coupon loan [Add to Longdo]
ビール券[ビールけん, bi-ru ken] (n) beer coupon [Add to Longdo]
引き換え券;引換券;引替え券[ひきかえけん, hikikaeken] (n) exchange ticket; claim tag; coupon [Add to Longdo]
引換証;引き換え証[ひきかえしょう, hikikaeshou] (n) receipt; coupon; bond; check [Add to Longdo]
割り引き券;割引券[わりびきけん, waribikiken] (n) discount coupon or ticket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coupon \Cou"pon\ (k??"p?n; F. k??`p?n"), n. [F., fr. couper to
   cut, cut off. See {Coppice}.]
   1. (Com.) A certificate of interest due, printed at the
    bottom of transferable bonds (state, railroad, etc.),
    given for a term of years, designed to be cut off and
    presented for payment when the interest is due; an
    interest warrant.
    [1913 Webster]
 
   2. A section of a ticket, showing the holder to be entitled
    to some specified accomodation or service, as to a passage
    over a designated line of travel, a particular seat in a
    theater, or the like.
    [1913 Webster]
 
   3. a ticket or form allowing the bearer to purchase a
    specific quantity of rationed goods; -- such coupons are
    typically issued by a governmental agency.
    [PJC]
 
   4. a printed form, often distributed as part of an
    advertisement, entitling the bearer to purchase a specific
    item of merchandise at a discount; or, a similar form
    which may be submitted to the issuer to obtain goods or
    information. Such coupons may be issued by the
    manufacturer ({manufacturer's coupon}) or by a retail
    establishment; in the latter case they may then be
    redeemed only at that particular retail store.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coupon
   n 1: a negotiable certificate that can be detached and redeemed
      as needed [syn: {coupon}, {voucher}]
   2: a test sample of some substance

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Coupon /kuːpõ/ 
  coupon

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 coupon /kɑupɔn/
  coupon

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 coupon /kupɔ̃/ 
  coupon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top