ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

耦合

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -耦合-, *耦合*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耦合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, ] coupling (phys.); copula (statistics), #26,366 [Add to Longdo]
电荷耦合器件[diàn hé ǒu hé qì jiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] charge-coupled device (electronics) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've isolated the reverse power flux coupling.[CN] 我隔离了逆功率能流耦合 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
And this says you authorized a new coupling mechanism.[CN] 还提到你批准使用一种新的耦合 Crash (2009)
Well, it's known as a coupler.[CN] 人们更喜欢叫它耦合器 Well, it's known as a coupler. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
I think we better replace the negative power coupling.[CN] 我想我们要更换负轴电源耦合 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
WE JUST SOLD OUR GEAR AND COUPLING UNIT TO WHEELA-BRATOR[CN] 我们的齿轮和耦合附件 刚刚得到一份大定单 Join the Club (2006)
Power systems must be free floating between uncoupled circuits, or something the override grid won't even lock in.[CN] (出现这种情况)肯定是因为动力系统在非耦合电路间自由浮动所致, 或许也可能是手动装置没锁定好那一类的情况 Pandorum (2009)
I believe it says the power coupling on the negative axis has been polarized.[CN] 我想它是想说负轴上的电源耦合器被极化了 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
All right, now, one benefit of quantum coupling...[CN] 那么现在开始 量子耦合的好处是... The Focus Attenuation (2014)
Or if we could figure out a way to supercool the materials, we could utilize quantum coupling.[CN] 或者我们可以想出来过度冷却那些材料的方法 我们可以利用量子耦合 The Focus Attenuation (2014)
Disengage coupling interlocks and all docking couplers.[CN] 松脱耦合 Solaris (2002)
THEY'RE TOTALLY COUPLED.[CN] 他们完全是耦合在一起的。 Death by China (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top