ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

merge

M ER1 JH   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merge-, *merge*
English-Thai: Longdo Dictionary
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, S. issue,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merge[VI] รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, integrate, Ant. separate, divide
merge[VT] รวมเข้าด้วยกัน, See also: รวม, Syn. combine, integrate, Ant. separate, divide
merge[VI] ทำให้กลืนหาย, See also: ทำให้ลบเลือน, ทำให้เปลี่ยนไป, Syn. fuse, blend, mix
merge[VT] กลืน, See also: ผสมผสาน, Syn. fuse, blend, mix
merger[N] ผู้ผสมผสาน, Syn. amalgamation, consolidation, mixture
mergence[N] การผสมผสาน, See also: การทำให้ลบเลือน
merge into[PHRV] รวมกับ, See also: ผสมกับ, Syn. merge with
merge with[PHRV] ผสมกับ, See also: รวมกับ, Syn. amalgamate with, combine with
merge together[PHRV] รวมกัน, See also: ผสมเข้าด้วยกัน, Syn. amalgamate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
merge(เมิร์จฺ) vt.,vi. ทำให้รวมตัว,ผสมกับ,กลมกลืน,กลายเป็น., See also: mergence n., Syn. unite
merger(เมอ'เจอะ) n. การรวมตัวของหน่วยงานธุรกิจการค้าเป็นหน่วยเดียวกับ, Syn. combine
emerge(อีเมิร์จฺ') vi. โผล่ออกมา,ปรากฎออกมา,พัฒนา,มีตัวตน
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.
immerge(อิเมิร์จฺ') vi. จุ่มลง,ใส่ลงในของเหลว,แช่,ใส่ใจ., See also: immergence n., Syn. plunge
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
submerge(ซับเมิร์จฺ') vt.,vi. จมลงใต้น้ำ,ดำน้ำ,จุ่ม,แช่., See also: submergence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
merge(vi,vt) กลมกลืนกัน,รวมตัวกัน,ผสมกับ,กลายเป็น
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม
emerge(vt) ออกไป,โผล่,ปรากฏออกมา
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
submerge(vi,vt) ดำน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,จมน้ำ
submergence(n) การจมน้ำ,การจุ่มน้ำ,การดำน้ำ,การแช่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mergeผสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mergeผสาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merge sortการเรียงลำดับผสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
merger๑. การรวมบริษัท๒. หลักควบความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mergerการควบเข้ากัน, การเกลื่อนกลืนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
merger clauseข้อกำหนดเกลื่อนกลืนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Merge ผสาน [คอมพิวเตอร์]
Mergerการควบกิจการ
การที่บริษัทตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป รวมกิจการเข้าด้วยกัน โดยผลของการรวมอาจเกิดเป็นบริษัทใหม่ หรือคงเหลือเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงบริษัทเดียวก็ได้ [ตลาดทุน]
Mergerการรวมกิจการ [การบัญชี]
Merger accountingการบัญชีสำหรับการรวมกิจการ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ Don Juan DeMarco (1994)
How can a game event merge into real life?เหตุการณ์ในเกม มันรวมเข้ากับชีวิตจริงได้อย่างไร eXistenZ (1999)
I feel a merge from head to foot.กลมกลืนกันตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า The Notebook (2004)
I will merge them with the machines and give them life once more.ชั้นจะหลอมรวมมันเข้ากับเครื่องนี้ และทำให้มันมีชีวิตขึ้นมา Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
when kansas didn't merge with oklahoma today, I kind of guessed you were involved.ตอนแคนซัสไม่ถูกทำลายไปพร้อมโอกาโอมา ฉันรู้ว่าเป็นเธอ Hidden (2005)
Soon Jin-Beon and Yim-Doon will merge with Nak-Lang.ตอนนี้ จิน-บอน และ อิม-ดูน จะร่วมมือกับนั๊กลาง Episode #1.43 (2006)
What Song-Yang wants is for GyehRu to merge with BiRyu.สิงที่ซองหยางต้องการก็คือให้เครุรวมกับบีเรียว Episode #1.43 (2006)
Because we can't get these things ready, he can't ask us to merge with them.เพราะว่าเราไม่พร้อมสำหรับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เขาก็ไม่สามารถที่จะขอให้เรารวมกับพวกเขาได้ Episode #1.43 (2006)
I think Rilke is implying that sex and love can merge together, especially good sex.ฉันคิดว่าริลเก้พยายามจะสื่อว่า เซ็กซ์และความรักสามารถเอามาหลอมรวมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซ็กซ์ดีๆ Loving Annabelle (2006)
- Then use my merge program from the CD.-Then use my merge program from the CD. Firewall (2006)
I guess we'll just have to merge them.คงต้องรวมกันแล้ว Finding Freebo (2008)
SO HE SEEKS OUT ALTERNATE MERGE SITES,จนกระทั่งเจอผูหญิงที่ตรงลักษณะ และตัดหน้ารถเขา Normal (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mergeCompany attorneys are working around the clock to complete the merger.
mergeHe had hoped to found a new company after the merger was complete.
mergeHe was given a tip three weeks ago that two companies would merge.
mergeKyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.
mergeMitubishi Bank merged with Tokyo Bank.
mergeThe firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.
mergeThe merger created the first largest bank in Japan.
mergeThe merger was implemented on a 50-50 ratio.
mergeThe news of the merger of the two companies broke yesterday.
mergeThe office has been topsy-turvy since the merger upset everything.
mergeThe tea leaves all point to a merger, if you ask me.
mergeThe twilight merged into darkness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสาน[V] merge, See also: amalgamate, intergrade, combine, Syn. ประสาน, Example: การใช้ผู้นำแบบเดียวอาจไม่สำเร็จต้องหลายแบบผสานกันแล้วแต่สถานการณ์, Thai definition: ทำให้เข้ากันสนิท, Notes: (เขมร)
ควบ[V] combine, See also: merge, couple, mix, blend, link, unite, amalgamate, Syn. รวม, Example: เจ้านายควบกิจการร้านแอร์กับร้านเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน, Thai definition: เอารวมเข้าเป็นอันเดียวกันหรือเข้าคู่กัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis   FR: urgence [f] ; crise [f]
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water   FR: plonger ; immerger
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukchoēn) EN: emergency   FR: situation critique [f]
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs   FR: récif [m]
ห้องฉุกเฉิน[n. exp.] (hǿng chukchoēn) EN: emergency room   FR: salle d'urgence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MERGE M ER1 JH
MERGED M ER1 JH D
MERGEN M ER1 G AH0 N
MERGER M ER1 JH ER0
MERGES M ER1 JH IH0 Z
MERGERS M ER1 JH ER0 Z
MERGER'S M ER1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merge (v) mˈɜːʳʤ (m @@1 jh)
merged (v) mˈɜːʳʤd (m @@1 jh d)
merger (n) mˈɜːʳʤər (m @@1 jh @ r)
merges (v) mˈɜːʳʤɪz (m @@1 jh i z)
mergers (n) mˈɜːʳʤəz (m @@1 jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并入[bìng rù, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ, / ] merge into; incorporate in, #21,410 [Add to Longdo]
并购[bìng gòu, ㄅㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] merger and acquisition (M and A); acquisition; to take over [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mergel {m}marl [Add to Longdo]
mergelnto marl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
どっぷりと漬かる[どっぷりとつかる, doppuritotsukaru] (exp,v5r) (See どっぷり) to be deeply submerged [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マージ[まーじ, ma-ji] merge (vs) [Add to Longdo]
整列併合用ファイル記述項[せいれつへいごうようファイルきじゅつこう, seiretsuheigouyou fairu kijutsukou] sort-merge file description entry [Add to Longdo]
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]
併合[へいごう, heigou] merging (vs), merger [Add to Longdo]
併合用ファイル[へいごうようファイル, heigouyou fairu] merge file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merge \Merge\, v. i.
   To be sunk, swallowed up, or lost.
   [1913 Webster]
 
      Native irresolution had merged in stronger motives.
                          --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 merge \merge\ (m[~e]rj), v. t. [imp. & p. p. {Merged}
   (m[~e]rjd); p. pr. & vb. n. {Merging} (m[~e]r"j[i^]ng).] [L.
   mergere, mersum. Cf. {Emerge}, {Immerse}, {Marrow}.]
   To cause to be swallowed up; to immerse; to sink; to absorb.
   [1913 Webster]
 
      To merge all natural . . . sentiment in inordinate
      vanity.                 --Burke.
   [1913 Webster]
 
      Whig and Tory were merged and swallowed up in the
      transcendent duties of patriots.     --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merge
   v 1: become one; "Germany unified officially in 1990"; "the
      cells merge" [syn: {unify}, {unite}, {merge}] [ant: {break
      apart}, {disunify}]
   2: mix together different elements; "The colors blend well"
     [syn: {blend}, {flux}, {mix}, {conflate}, {commingle},
     {immix}, {fuse}, {coalesce}, {meld}, {combine}, {merge}]
   3: join or combine; "We merged our resources" [syn: {unite},
     {unify}, {merge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top