ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mix

M IH1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mix-, *mix*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, Syn. sociable
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mix(vi) ผสม, See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง, Syn. blend, fuse, merge
mix(vt) ผสม, See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง, Syn. blend, fuse, merge
mix(vt) ทำให้รวมตัวกัน, Syn. unite, join, link, Ant. separate
mix(vi) พบปะผู้คน, See also: เข้าสังคม, เข้าสมาคม, Syn. get along, Ant. avoid, ignore
mix(n) ของผสม, See also: สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง, Syn. mixture, ingredient
mix(n) การผสมกัน, See also: การรวมกัน, การปนกัน, Syn. combination, mixture, Ant. separation
mixed(adj) ที่ผสมกัน, See also: ที่ปนเปกัน, หลากหลาย, คละกัน, Syn. assorted, various, Ant. unvaried
mixer(n) เครื่องผสม, See also: เครื่องตี, เครื่องปั่น, Syn. juicer, blender, shaker
mix in(phrv) ผสมใน, See also: รวมกับ
mix in(phrv) เข้ากับคนอื่นได้ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mix(มิคซฺ) v., n. (การ) ผสม, ปรุง, ปนกัน, ใส่รวมกัน, รวมกันยุ่งเหยิง, รวมกัน, คบค้า, ผสมพันธ์, ส่วนผสม, น้ำโซดา, สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle, Ant. separate
mix-up(มิคซฺ'อัพฺ) n. คลายสับสน, ความยุงเหยิง
mixed(มิคซฺทฺ) adj. ซึ่งผสมกัน, ยุ่งเหยิง
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม, เครื่องปั่น
mixture(มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม, ส่วนผสม, สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี, การผสม, สภาพที่ผสมกัน
admix(แอดมิคซฺ') vt., vi. คลุกเคล้ากับ, ผสมกับ, เติม, Syn. mix, mingle with
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
apomixis(แอพพะมิค'ซิส) n., (pl. -mixes) วิธีการสืบพันธ์โดยใช้เพศ (apogamy)
commix(คะมิคซฺ') { commixed, commixing, commixs } vt., vi. ผสมเข้าด้วยกัน, คลุกเคล้า, Syn. mix together, blend

English-Thai: Nontri Dictionary
mix(vt) ผสม, ปะปน, ปรุง, ทำให้ยุ่งเหยิง
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน, ซึ่งผสมกัน, ยุ่งเหยิง, หลายหลาก
mixer(n) เครื่องปั่น, เครื่องผสม, ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย
mixture(n) การผสม, ส่วนผสม, ของผสม
admix(vt) ผสม, คลุกเคล้า, เติม
admixture(n) ส่วนผสม, การผสม, การเติม
intermix(vt) ผสมผเส, คลุกเคล้า, ทำให้ปนเป
intermixture(n) การผสมผเส, การปนเป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mixed airลมผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed bloodลูกครึ่ง [ ดู mixed parentage ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed budตารวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed companyบริษัทประกันชีวิตแบบผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed crystal; solid solutionผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mixed deciduous forestป่าผสมผลัดใบ, ป่าเบญจพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันชุดผสม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed fundกองทุนผสม (ระหว่างสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed immunityภูมิคุ้มกันผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed infection; polyinfectionการติดเชื้อระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixผสม [การแพทย์]
Mixedรวมกัน, ลักษณะหลายอย่าง, แบบผสม [การแพทย์]
Mixed cloudเมฆผสม [อุตุนิยมวิทยา]
Mixed Connective Tissue Diseaseเยื่อประสานผสม, โรค; โรคมิกซ์คอนเนคทิฟทิสชู [การแพทย์]
Mixed Cultureไม่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Mixed Deciduous Forestป่าเบญจพรรณ, Example: ป่าผลัดใบประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด พื้นป่าไม้รกทึบ มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก ในฤดูแล้งต้นไม้ทั้งหมดจะพากันผลัดใบ และมีไฟไหม้ป่าอยู่ทุกปี พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นคละเคล้าปนกันมาก แต่ก็มีเพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นไม้เด่น ป่าประเภทนี้แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ Teak Bearing Mixed Deciduous Forest และ Non-Teak Bearing Mixed Deciduous Forest [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Economyระบบเศรษฐกิจแบบผสม, Example: ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
mixed fertilizerปุ๋ยผสม, ปุ๋ยเคมีที่ได้จากการผสมแร่ธาตุอาหารหลักของพืชตามอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟต มีธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mixed flow pumpmixed flow pump, เครื่องสูบน้ำแบบไหลผสม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mixed Function Oxidasesมิกซ์ฟังชันออกซิเดส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
mixed entrails(n) เครื่องในรวม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A thunderbolt to mix it well.สายฟ้า ผสมให้เข้ากัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The more you mix it, the bigger it gets.ยิ่งคุณผสมมากเท่า- ไหร่ก็ยิ่งใหญ่เท่าไร Idemo dalje (1982)
Come on, mix it!มาผสม! Idemo dalje (1982)
Want me to mix on for you, too?ต้องการให้ฉันไปผส- มกับคุณด้วยหรือไม่? Idemo dalje (1982)
We could mix it with uncontaminated blood.- อืม The Thing (1982)
I started using Sandy's place to mix the stuff.ผมใช้ห้องแซนดี้เป็นโรงผลิต Goodfellas (1990)
I had to drive over to Sandy's, mix the stuff, then get back to the gravy.ผมต้องขับไปหาแซนดี้ เพื่อแพ็คของ แล้วค่อยกลับมาทำอาหารต่อ Goodfellas (1990)
Never mix business with pleasure? That's right.ไม่เอาความรื่นรมย์ปนกับงาน The Bodyguard (1992)
You're an ass. You mix everything up.นายมันขยะ นายทำทุกอย่างสับสน Wild Reeds (1994)
So you could wear Bullwinkle and Bullwinkle or wear Rocky and Rocky, or you can mix and match.คุณจะใส่บูลวิงเกิ้ลกับบูลวิงเกิ้ล หรือร็อคกี้กับร็อคกี้ หรือจะใส่สลับกันได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Just the linear and impressionistic mix makes a very muddled composition.แบบว่า เส้นกับการแสดงความรู้สึก มันไม่ชัดเจนดูธรรมดาไปหน่อย Good Will Hunting (1997)
All right. Say he does use a boat. He still wanna mix with others.เอาล่ะ งั้นก็ถือว่าเขามากับเรือแล้วกัน คงไปปะปนกับคนอื่น ๆ The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mixAdd water and mix to a firm dough.
mixAir is a mixture of gases.
mixAir is a mixture of gases that we cannot see.
mixAir is a mixture of several gases.
mixAir is a mixture of various gases.
mixAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
mixA red ball is mixed in with the white ones.
mixCultures of the East and the West are mixed in this country.
mixDon't get mixed up with those people.
mixDon't mix business with pleasure.
mixEquestrian is the only mixed-gender Olympic event.
mixGeorge does not mix much; he likes to keep to himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคน(v) mix, See also: blend, mingle, Syn. ปน, ผสม, Ant. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, จำแนก, Example: น้ำเสียงของแกมีแววตื่นเต้นระคนแปลกใจในที
สวนผสม(n) mixed garden, Syn. สวนผสมผสาน
สื่อผสม(n) mixed media, Syn. มัลติมีเดีย, Example: บริษัทจะเปิดอบรมวิธีการผลิตสื่อผสมให้กับบุคคลที่สนใจภายในเดือนหน้า, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่างหรือมากกว่า
สื่อผสม(n) mixed media, Thai Definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่าง หรือมากกว่า
ยำ(v) mix, See also: blend, mingle, Syn. เคล้าคละ, ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม, Example: พ่อครัวนำเนื้อที่หมักไว้มายำกับผักและเครื่องปรุงรสเด็ด
ยี(v) crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai Definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
เสวนา(v) associate, See also: mix (with the crowd), talk, speak, converse, Syn. พูดคุย, Example: ศาลาประชาคมเป็นที่ชาวบ้านพากันแวะเวียนมาพบปะสังสรรค์เสวนาปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็นที่พักพิงของคนเดินทาง
แทรกตัว(v) mix, See also: intermingle, mingle, blend, combine, Syn. ปะปน, Example: มีตำรวจสากลเยอรมันหรือหน่วยข่าวกรองเยอรมัน (DND) แทรกตัวปะปนอยู่กับบรรดานักท่องเที่ยวต่างถิ่นเพื่อจับตานักลงทุนชาวเยอรมันในเมืองไทยที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
ปะปนกัน(v) mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน
คน(v) stir, See also: mix, blend, mingle, Syn. กวน, Example: แม่ครัวคนกะทิให้แตกมัน ก่อนจะเอาไปราดผักที่ต้มไว้แล้ว, Thai Definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
จำนวนคละ[jamnūan khla] (n, exp) EN: mixed number
จับฉ่าย[japchāi] (n) EN: mixture of vegetables
เจือ[jeūa] (v) EN: mix ; mingle ; blend  FR: mélanger
เจือปน[jeūapon] (v) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate  FR: mélanger ; ajouter
เจือปน[jeūapon] (adj) EN: added ; adulterated ; mixed
แกม[kaēm] (v) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with  FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
แกงเลียง[kaēng līeng] (xp) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup
การผสม[kān phasom] (n) FR: mélange [ m ] ; mixture [ f ]
ขมิ้นกะปูน[khamin ka pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIX M IH1 K S
MIXTE M IH1 K S T
MIXES M IH1 K S IH0 Z
MIXES M IH1 K S AH0 Z
MIXER M IH1 K S ER0
MIXED M IH1 K S T
MIXUP M IH1 K S AH0 P
MIXON M IH1 K S AH0 N
MIXERS M IH1 K S ER0 Z
MIXUPS M IH1 K S AH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mix (v) mˈɪks (m i1 k s)
mixed (v) mˈɪkst (m i1 k s t)
mixer (n) mˈɪksər (m i1 k s @ r)
mixes (v) mˈɪksɪz (m i1 k s i z)
mix-up (n) mˈɪks-ʌp (m i1 k s - uh p)
mixers (n) mˈɪksəz (m i1 k s @ z)
mixing (v) mˈɪksɪŋ (m i1 k s i ng)
mix-ups (n) mˈɪks-ʌps (m i1 k s - uh p s)
mixture (n) mˈɪkstʃər (m i1 k s ch @ r)
mixed-up (j) mˈɪkst-ˈʌp (m i1 k s t - uh1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend #7 [Add to Longdo]
[zá, ㄗㄚˊ, / ] mixed; miscellaneous; various; to mix #5,267 [Add to Longdo]
混杂[hùn zá, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ, / ] mix #19,821 [Add to Longdo]
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, ] mix with other people; socialize; deal with; contend with #20,272 [Add to Longdo]
混入[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ, ] mix with; adulterate with #24,589 [Add to Longdo]
混合物[hùn hé wù, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ, ] mixture #26,718 [Add to Longdo]
散打[sàn dǎ, ㄙㄢˋ ㄉㄚˇ, ] mixed martial arts #31,263 [Add to Longdo]
混迹[hùn jì, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] mixed in as part of a community; hiding one's identity; occupying a position while not deserving it #35,643 [Add to Longdo]
糅合[róu hé, ㄖㄡˊ ㄏㄜˊ, ] mix together; put together (usu. things that do not blend well together) #47,306 [Add to Longdo]
混纺[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, / ] mixed fabric; blended fabric #47,482 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mixbecher { m } | Mixbecher { pl }shaker | shakers [Add to Longdo]
Mixer { m }blender and liquidizer [Add to Longdo]
Mixer { m }; Mischapparat { m }mixer [Add to Longdo]
mixolydischMixolydian [Add to Longdo]
mixt neuremixes [Add to Longdo]
mixte neuremixed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合成[ごうせい, gousei] (n, vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P) #3,012 [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n, n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) #3,105 [Add to Longdo]
[りょ, ryo] (n) (1) (abbr) (See 甲・かん) bass range (in Japanese music); (2) (See 十二律, 律) six even-numbered notes of the ancient chromatic scale; (3) (See 呂旋) Japanese seven-tone gagaku scaleimilar to Mixolydian mode (corresponding to #4,294 [Add to Longdo]
ダブル[daburu] (n, adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P) #4,526 [Add to Longdo]
混同[こんどう, kondou] (n, vs) confusion; mixing; merger; (P) #4,771 [Add to Longdo]
ルー[ru-] (n) (1) roux (mixture of butter and flour used to make sauces) (fre #5,026 [Add to Longdo]
混合[こんごう, kongou] (n, vs) (1) mixing; mixture; meld; (2) miscegenation; (P) #5,125 [Add to Longdo]
ハーフ[ha-fu] (n) (1) half; (2) someone of mixed race; (P) #6,556 [Add to Longdo]
純粋[じゅんすい, junsui] (adj-na, adj-no) pure; true; genuine; unmixed; (P) #6,665 [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1, vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) #7,552 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
ミキサ[みきさ, mikisa] mixer [Add to Longdo]
混合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基数表記法[こんごうきすうひょうきほう, kongoukisuuhyoukihou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合指定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
複合表記法[ふくごうひょうきほう, fukugouhyoukihou] mixed notation [Add to Longdo]
インフォミックス[いんふぉみっくす, infomikkusu] Informix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mix \Mix\, v. i.
   1. To become united into a compound; to be blended
    promiscuously together.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate; to mingle; as, Democrats and Republicans
    mixed freely at the party.
    [1913 Webster +PJC]
 
       He had mixed
       Again in fancied safety with his kind. --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mix \Mix\ (m[i^]ks), v. t. [imp. & p. p. {Mixed} (m[i^]kst)
   (less properly {Mixt}); p. pr. & vb. n. {Mixing}.] [AS.
   miscan; akin to OHG. misken, G. mischen, Russ. mieshate, W.
   mysgu, Gael. measg, L. miscere, mixtum, Gr. mi`sgein,
   migny`nai, Skr. mi[,c]ra mixed. The English word has been
   influenced by L. miscere, mixtum (cf. {Mixture}), and even
   the AS. miscan may have been borrowed fr. L. miscere. Cf.
   {Admix}, {Mash} to bruise, {Meddle}.]
   1. To cause a promiscuous interpenetration of the parts of,
    as of two or more substances with each other, or of one
    substance with others; to unite or blend into one mass or
    compound, as by stirring together; to mingle; to blend;
    as, to mix flour and salt; to mix wines.
    [1913 Webster]
 
       Fair persuasions mixed with sugared words. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite with in company; to join; to associate.
    [1913 Webster]
 
       Ephraim, he hath mixed himself among the people.
                          --Hos. vii. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. To form by mingling; to produce by the stirring together
    of ingredients; to compound of different parts.
    [1913 Webster]
 
       Hast thou no poison mixed?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have chosen an argument mixed of religious and
       civil considerations.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To combine (two or more activities) within a specified or
    implied time frame; as, to mix studying and partying while
    at college.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mix
   n 1: a commercially prepared mixture of dry ingredients [syn:
      {mix}, {premix}]
   2: an event that combines things in a mixture; "a gradual
     mixture of cultures" [syn: {mix}, {mixture}]
   3: the act of mixing together; "paste made by a mix of flour and
     water"; "the mixing of sound channels in the recording
     studio" [syn: {mix}, {commixture}, {admixture}, {mixture},
     {intermixture}, {mixing}]
   v 1: mix together different elements; "The colors blend well"
      [syn: {blend}, {flux}, {mix}, {conflate}, {commingle},
      {immix}, {fuse}, {coalesce}, {meld}, {combine}, {merge}]
   2: open (a place) to members of all races and ethnic groups;
     "This school is completely desegregated" [syn: {desegregate},
     {integrate}, {mix}] [ant: {segregate}]
   3: combine (electronic signals); "mixing sounds"
   4: add as an additional element or part; "mix water into the
     drink" [syn: {mix}, {mix in}]
   5: to bring or combine together or with something else;
     "resourcefully he mingled music and dance" [syn: {mix},
     {mingle}, {commix}, {unify}, {amalgamate}]
   6: mix so as to make a random order or arrangement; "shuffle the
     cards" [syn: {shuffle}, {ruffle}, {mix}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top