ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mix

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mix-, *mix*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, Syn. sociable
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mix(vi) ผสม, See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง, Syn. blend, fuse, merge
mix(vt) ผสม, See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง, Syn. blend, fuse, merge
mix(vt) ทำให้รวมตัวกัน, Syn. unite, join, link, Ant. separate
mix(vi) พบปะผู้คน, See also: เข้าสังคม, เข้าสมาคม, Syn. get along, Ant. avoid, ignore
mix(n) ของผสม, See also: สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง, Syn. mixture, ingredient
mix(n) การผสมกัน, See also: การรวมกัน, การปนกัน, Syn. combination, mixture, Ant. separation
mixed(adj) ที่ผสมกัน, See also: ที่ปนเปกัน, หลากหลาย, คละกัน, Syn. assorted, various, Ant. unvaried
mixer(n) เครื่องผสม, See also: เครื่องตี, เครื่องปั่น, Syn. juicer, blender, shaker
mix in(phrv) ผสมใน, See also: รวมกับ
mix in(phrv) เข้ากับคนอื่นได้ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mix(มิคซฺ) v., n. (การ) ผสม, ปรุง, ปนกัน, ใส่รวมกัน, รวมกันยุ่งเหยิง, รวมกัน, คบค้า, ผสมพันธ์, ส่วนผสม, น้ำโซดา, สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle, Ant. separate
mix-up(มิคซฺ'อัพฺ) n. คลายสับสน, ความยุงเหยิง
mixed(มิคซฺทฺ) adj. ซึ่งผสมกัน, ยุ่งเหยิง
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม, เครื่องปั่น
mixture(มิคซฺ'เชอะ) n. สารผสม, ส่วนผสม, สิ่งทอด้วยเส้นใยหลายสี, การผสม, สภาพที่ผสมกัน
admix(แอดมิคซฺ') vt., vi. คลุกเคล้ากับ, ผสมกับ, เติม, Syn. mix, mingle with
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
apomixis(แอพพะมิค'ซิส) n., (pl. -mixes) วิธีการสืบพันธ์โดยใช้เพศ (apogamy)
commix(คะมิคซฺ') { commixed, commixing, commixs } vt., vi. ผสมเข้าด้วยกัน, คลุกเคล้า, Syn. mix together, blend

English-Thai: Nontri Dictionary
mix(vt) ผสม, ปะปน, ปรุง, ทำให้ยุ่งเหยิง
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน, ซึ่งผสมกัน, ยุ่งเหยิง, หลายหลาก
mixer(n) เครื่องปั่น, เครื่องผสม, ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย
mixture(n) การผสม, ส่วนผสม, ของผสม
admix(vt) ผสม, คลุกเคล้า, เติม
admixture(n) ส่วนผสม, การผสม, การเติม
intermix(vt) ผสมผเส, คลุกเคล้า, ทำให้ปนเป
intermixture(n) การผสมผเส, การปนเป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mixed airลมผสม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed bloodลูกครึ่ง [ ดู mixed parentage ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed budตารวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed companyบริษัทประกันชีวิตแบบผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed crystal; solid solutionผลึกผสมเนื้อเดียว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mixed deciduous forestป่าผสมผลัดใบ, ป่าเบญจพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันชุดผสม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed fundกองทุนผสม (ระหว่างสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mixed immunityภูมิคุ้มกันผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mixed infection; polyinfectionการติดเชื้อระคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixผสม [การแพทย์]
Mixedรวมกัน, ลักษณะหลายอย่าง, แบบผสม [การแพทย์]
Mixed cloudเมฆผสม [อุตุนิยมวิทยา]
Mixed Connective Tissue Diseaseเยื่อประสานผสม, โรค; โรคมิกซ์คอนเนคทิฟทิสชู [การแพทย์]
Mixed Cultureไม่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Mixed Deciduous Forestป่าเบญจพรรณ, Example: ป่าผลัดใบประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิด พื้นป่าไม้รกทึบ มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มาก ในฤดูแล้งต้นไม้ทั้งหมดจะพากันผลัดใบ และมีไฟไหม้ป่าอยู่ทุกปี พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นคละเคล้าปนกันมาก แต่ก็มีเพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นไม้เด่น ป่าประเภทนี้แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ Teak Bearing Mixed Deciduous Forest และ Non-Teak Bearing Mixed Deciduous Forest [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Economyระบบเศรษฐกิจแบบผสม, Example: ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
mixed fertilizerปุ๋ยผสม, ปุ๋ยเคมีที่ได้จากการผสมแร่ธาตุอาหารหลักของพืชตามอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟต มีธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mixed flow pumpmixed flow pump, เครื่องสูบน้ำแบบไหลผสม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mixed Function Oxidasesมิกซ์ฟังชันออกซิเดส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
mixed entrails(n) เครื่องในรวม

WordNet (3.0)
mix(n) a commercially prepared mixture of dry ingredients, Syn. premix
mix(n) an event that combines things in a mixture, Syn. mixture
mix(n) the act of mixing together, Syn. intermixture, admixture, commixture, mixture, mixing
mix(v) combine (electronic signals)
mix(v) add as an additional element or part, Syn. mix in
mix(v) to bring or combine together or with something else, Syn. amalgamate, commix, unify, mingle
mixed-blood(n) a person whose ancestors belonged to two or more races
mixer(n) club soda or fruit juice used to mix with alcohol
mixer(n) electronic equipment that mixes two or more input signals to give a single output signal
mixer(n) a kitchen utensil that is used for mixing foods

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Mix

v. t. [ imp. & p. p. Mixed less properly Mixt); p. pr. & vb. n. Mixing. ] [ AS. miscan; akin to OHG. misken, G. mischen, Russ. mieshate, W. mysgu, Gael. measg, L. miscere, mixtum, Gr. mi`sgein, migny`nai, Skr. miçra mixed. The English word has been influenced by L. miscere, mixtum (cf. Mixture), and even the AS. miscan may have been borrowed fr. L. miscere. Cf. Admix, Mash to bruise, Meddle. ] 1. To cause a promiscuous interpenetration of the parts of, as of two or more substances with each other, or of one substance with others; to unite or blend into one mass or compound, as by stirring together; to mingle; to blend; as, to mix flour and salt; to mix wines. [ 1913 Webster ]

Fair persuasions mixed with sugared words. Shak. [ 1913 Webster ]

2. To unite with in company; to join; to associate. [ 1913 Webster ]

Ephraim, he hath mixed himself among the people. Hos. vii. 8. [ 1913 Webster ]

3. To form by mingling; to produce by the stirring together of ingredients; to compound of different parts. [ 1913 Webster ]

Hast thou no poison mixed? Shak. [ 1913 Webster ]

I have chosen an argument mixed of religious and civil considerations. Bacon. [ 1913 Webster ]

4. To combine (two or more activities) within a specified or implied time frame; as, to mix studying and partying while at college. [ PJC ]

Mix

v. i. 1. To become united into a compound; to be blended promiscuously together. [ 1913 Webster ]

2. To associate; to mingle; as, Democrats and Republicans mixed freely at the party. [ 1913 Webster +PJC ]

He had mixed
Again in fancied safety with his kind. Byron. [ 1913 Webster ]

Mixable

a. Capable of being mixed. [ 1913 Webster ]

Mixed

a. Formed by mixing; united; mingled; blended. See Mix, v. t. & i. [ 1913 Webster ]


Mixed action (Law), a suit combining the properties of a real and a personal action. --
Mixed angle, a mixtilineal angle. --
Mixed fabric, a textile fabric composed of two or more kinds of fiber, as a poplin. --
Mixed marriage, a marriage between persons of different races or religions; specifically, one between a Roman Catholic and a Protestant. --
Mixed number, a whole number and a fraction taken together. --
Mixed train, a railway train containing both passenger and freight cars. --
Mixed voices (Mus.), voices of both males and females united in the same performance.
[ 1913 Webster ]

Mixedly

adv. In a mixed or mingled manner. [ 1913 Webster ]

Mixen

n. [ AS. mixen, myxen, fr. meohx, meox, dung, filth; akin to E. mist. See Mist. ] A compost heap; a dunghill. Chaucer. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Mixer

n. 1. One who, or that which, mixes. [ 1913 Webster ]

2. A person who has social intercourse with others of many sorts; a person viewed as to his casual sociability; -- commonly used with some characterizing adjective; as, a good mixer; a bad mixer. [ Colloq. or Slang, U. S. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

3. a social gathering, game, or dance organized to provide an opportunity for people to meet each other; as, on the first night of the conference they had a wine-and-cheese mixer. [ PJC ]

4. a nonalcoholic beverage (such as fruit juice, club soda or ginger ale) added to an alcoholic beverage to produce a mixed drink. [ PJC ]

5. any device used for mixing. [ PJC ]

6. an electronic device for blending or manipulating sounds from different sources to produce a composite soundtrack, for an audio recording, video recording, or a movie. [ PJC ]

7. The technician who operates a mixer{ 6 }. [ PJC ]

Mixogamous

a. [ Gr. &unr_; a mixing + &unr_; marriage. ] (Zool.) Pairing with several males; -- said of certain fishes of which several males accompany each female during spawning. [ 1913 Webster ]

Mixolydian mode

[ Gr. &unr_; a mixing + E. Lydian. ] (Mus.) The seventh ecclesiastical mode, whose scale commences on G. [ 1913 Webster ]

Mixtilinear

{ } a. [ L. mixtus mixed (p. p. of miscere to mix) + E. lineal, linear. ] Containing, or consisting of, lines of different kinds, as straight, curved, and the like; as, a mixtilinear angle, that is, an angle contained by a straight line and a curve. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Variants: Mixtilineal

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never mix business with pleasure? That's right.ไม่เอาความรื่นรมย์ปนกับงาน The Bodyguard (1992)
So the girl starts screaming, and that gets Lennie all mixed up, so he holds on and he won't let go, cos that's the only thing he can think to do.ผู้หญิงเริ่มหวีดร้อง ทำให้เลนนี่สับสน เขาก็เลยกอดเธอ เอาไว้ไม่ยอมปล่อย เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดออก Of Mice and Men (1992)
At lunch we mixed together two cans of soup and Julie talked about Derek.ตอนเที่ยงเรากินซุปไปสองกระป๋อง จูลี่เล่าเรื่องดีเร็กให้ฟัง The Cement Garden (1993)
"Mix blood of owl with the herb that's red."ผสมเลือดนกฮูก กับสมุนไพรสีแดง. Hocus Pocus (1993)
I just like mixing cuisines.ผมแค่ชอบทานอาหาร Junior (1994)
You're an ass. You mix everything up.นายมันขยะ นายทำทุกอย่างสับสน Wild Reeds (1994)
So you could wear Bullwinkle and Bullwinkle or wear Rocky and Rocky, or you can mix and match.คุณจะใส่บูลวิงเกิ้ลกับบูลวิงเกิ้ล หรือร็อคกี้กับร็อคกี้ หรือจะใส่สลับกันได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Why did I get mixed up with her?ผมไปเกี่ยวอะไรกับเขา Heat (1995)
A thunderbolt to mix it well.สายฟ้า ผสมให้เข้ากัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We Jewish people shouldn't get mixed up in such a business.ทำไมต้องเป็นยิว เราแค่ทำธุระกิจ The Great Dictator (1940)
Tell us what you're thinking. We might be able to show you where you're mixed up.บอกเราว่าคุณกำลังคิด เราอาจจะสามารถที่จะแสดงที่คุณกำลังผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)
Come on. You're like everybody else. You think too much, you get mixed up.มาใน คุณเป็นเหมือนคนอื่น คุณคิดว่ามากเกินไปคุณจะได้รับการผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mixAdd water and mix to a firm dough.
mixAir is a mixture of gases.
mixAir is a mixture of gases that we cannot see.
mixAir is a mixture of several gases.
mixAir is a mixture of various gases.
mixAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
mixA red ball is mixed in with the white ones.
mixCultures of the East and the West are mixed in this country.
mixDon't get mixed up with those people.
mixDon't mix business with pleasure.
mixEquestrian is the only mixed-gender Olympic event.
mixGeorge does not mix much; he likes to keep to himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคน(v) mix, See also: blend, mingle, Syn. ปน, ผสม, Ant. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, จำแนก, Example: น้ำเสียงของแกมีแววตื่นเต้นระคนแปลกใจในที
สวนผสม(n) mixed garden, Syn. สวนผสมผสาน
สื่อผสม(n) mixed media, Syn. มัลติมีเดีย, Example: บริษัทจะเปิดอบรมวิธีการผลิตสื่อผสมให้กับบุคคลที่สนใจภายในเดือนหน้า, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่างหรือมากกว่า
สื่อผสม(n) mixed media, Thai Definition: งานศิลปะที่ใช้เทคนิคการสร้างงานโดยใช้สื่อ 2 อย่าง หรือมากกว่า
ยำ(v) mix, See also: blend, mingle, Syn. เคล้าคละ, ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม, Example: พ่อครัวนำเนื้อที่หมักไว้มายำกับผักและเครื่องปรุงรสเด็ด
ยี(v) crush, See also: mix, blend, mash, Syn. ขยี้, ขยำ, คลุกเคล้า, Example: คุณยายกำลังยีลูกตาลเพื่อทำขนมตาล, Thai Definition: ขยำให้แหลก, ขยำให้เหลว
เสวนา(v) associate, See also: mix (with the crowd), talk, speak, converse, Syn. พูดคุย, Example: ศาลาประชาคมเป็นที่ชาวบ้านพากันแวะเวียนมาพบปะสังสรรค์เสวนาปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็นที่พักพิงของคนเดินทาง
แทรกตัว(v) mix, See also: intermingle, mingle, blend, combine, Syn. ปะปน, Example: มีตำรวจสากลเยอรมันหรือหน่วยข่าวกรองเยอรมัน (DND) แทรกตัวปะปนอยู่กับบรรดานักท่องเที่ยวต่างถิ่นเพื่อจับตานักลงทุนชาวเยอรมันในเมืองไทยที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
ปะปนกัน(v) mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน
คน(v) stir, See also: mix, blend, mingle, Syn. กวน, Example: แม่ครัวคนกะทิให้แตกมัน ก่อนจะเอาไปราดผักที่ต้มไว้แล้ว, Thai Definition: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
จำนวนคละ[jamnūan khla] (n, exp) EN: mixed number
จับฉ่าย[japchāi] (n) EN: mixture of vegetables
เจือ[jeūa] (v) EN: mix ; mingle ; blend  FR: mélanger
เจือปน[jeūapon] (v) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate  FR: mélanger ; ajouter
เจือปน[jeūapon] (adj) EN: added ; adulterated ; mixed
แกม[kaēm] (v) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with  FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
แกงเลียง[kaēng līeng] (xp) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup
การผสม[kān phasom] (n) FR: mélange [ m ] ; mixture [ f ]
ขมิ้นกะปูน[khamin ka pūn] (n, exp) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mix
mixed
mixer
mixes
mixes
mixon
mixte
mixup
mix-up
mixers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mix
mixed
mixer
mixes
mix-up
mixers
mixing
mix-ups
mixture
mixed-up

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend #7 [Add to Longdo]
[zá, ㄗㄚˊ, / ] mixed; miscellaneous; various; to mix #5,267 [Add to Longdo]
混杂[hùn zá, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ,   /  ] mix #19,821 [Add to Longdo]
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ,  ] mix with other people; socialize; deal with; contend with #20,272 [Add to Longdo]
混入[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ,  ] mix with; adulterate with #24,589 [Add to Longdo]
混合物[hùn hé wù, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ,   ] mixture #26,718 [Add to Longdo]
散打[sàn dǎ, ㄙㄢˋ ㄉㄚˇ,  ] mixed martial arts #31,263 [Add to Longdo]
混迹[hùn jì, ㄏㄨㄣˋ ㄐㄧˋ,   /  ] mixed in as part of a community; hiding one's identity; occupying a position while not deserving it #35,643 [Add to Longdo]
糅合[róu hé, ㄖㄡˊ ㄏㄜˊ,  ] mix together; put together (usu. things that do not blend well together) #47,306 [Add to Longdo]
混纺[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ,   /  ] mixed fabric; blended fabric #47,482 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mixbecher { m } | Mixbecher { pl }shaker | shakers [Add to Longdo]
Mixer { m }blender and liquidizer [Add to Longdo]
Mixer { m }; Mischapparat { m }mixer [Add to Longdo]
mixolydischMixolydian [Add to Longdo]
mixt neuremixes [Add to Longdo]
mixte neuremixed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合成[ごうせい, gousei] (n, vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P) #3,012 [Add to Longdo]
割(P);割り(P)[わり, wari] (n, n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) #3,105 [Add to Longdo]
[りょ, ryo] (n) (1) (abbr) (See 甲・かん) bass range (in Japanese music); (2) (See 十二律, 律) six even-numbered notes of the ancient chromatic scale; (3) (See 呂旋) Japanese seven-tone gagaku scaleimilar to Mixolydian mode (corresponding to #4,294 [Add to Longdo]
ダブル[daburu] (n, adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P) #4,526 [Add to Longdo]
混同[こんどう, kondou] (n, vs) confusion; mixing; merger; (P) #4,771 [Add to Longdo]
ルー[ru-] (n) (1) roux (mixture of butter and flour used to make sauces) (fre #5,026 [Add to Longdo]
混合[こんごう, kongou] (n, vs) (1) mixing; mixture; meld; (2) miscegenation; (P) #5,125 [Add to Longdo]
ハーフ[ha-fu] (n) (1) half; (2) someone of mixed race; (P) #6,556 [Add to Longdo]
純粋[じゅんすい, junsui] (adj-na, adj-no) pure; true; genuine; unmixed; (P) #6,665 [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1, vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) #7,552 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
ミキサ[みきさ, mikisa] mixer [Add to Longdo]
混合基数記数法[こんごうきすうきすうほう, kongoukisuukisuuhou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基数表記法[こんごうきすうひょうきほう, kongoukisuuhyoukihou] mixed radix (numeration) system, mixed radix notation [Add to Longdo]
混合基底記数法[こんごうきていきすうほう, kongoukiteikisuuhou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合基底表記法[こんごうきていひようきほう, kongoukiteihiyoukihou] mixed base (numeration) system, mixed base notation [Add to Longdo]
混合指定表[こんごうしていひょう, kongoushiteihyou] mixed entry table [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
複合表記法[ふくごうひょうきほう, fukugouhyoukihou] mixed notation [Add to Longdo]
インフォミックス[いんふぉみっくす, infomikkusu] Informix [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top