ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -居-, *居*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[居, jū, ㄐㄩ] to live, to reside; to dwell; to sit
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] door,  Rank: 678

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄩ, ] reside, #1,832 [Add to Longdo]
[jū mín, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ, ] resident; inhabitant, #984 [Add to Longdo]
[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to, #1,149 [Add to Longdo]
[jū zhù, ㄐㄩ ㄓㄨˋ, ] to reside; to dwell; to live in a place; resident in, #2,806 [Add to Longdo]
[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor, #5,202 [Add to Longdo]
[wèi jū, ㄨㄟˋ ㄐㄩ, ] to be located at, #8,225 [Add to Longdo]
[jū shì, ㄐㄩ ㄕˋ, ] room; apartment, #11,375 [Add to Longdo]
[tóng jū, ㄊㄨㄥˊ ㄐㄩ, ] to live together, #12,121 [Add to Longdo]
[dìng jū, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ, ] to settle; to fix a place to live, #14,373 [Add to Longdo]
民区[jū mín qū, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩ, / ] living area; ghetto, #15,366 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
眠り[いねむり, inemuri] สัปหงก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おる, oru] Thai: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด) English: to be (hum)
[おる, oru] Thai: มี English: to exist

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょ, kyo] (n-suf,n-pref,n) (1) (usu. used in compound words) (See る・いる・1) being (somewhere); (2) sitting [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) residence [Add to Longdo]
たたまれない;た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
た堪らない;たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away [Add to Longdo]
づらい;辛い[いづらい, idurai] (adj-i) difficult to be (in a place); not feeling like staying [Add to Longdo]
ても立ってもいられない;ても立ってもられない[いてもたってもいられない, itemotattemoirarenai] (exp) (uk) unable to contain oneself; itching to do something; cannot sit still [Add to Longdo]
ながらにして[いながらにして, inagaranishite] (exp) from one's seat; without stirring [Add to Longdo]
もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
り所[おりどころ, oridokoro] (n) (arch) whereabouts [Add to Longdo]
[おる, oru] (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What does "resident alien" mean?住外国人」とは、どういう意味ですか。
I lived more than a month in Nagoya.1か月あまり名古屋にたことがある。
Never again did she enter the house.2度と彼女はその家の敷をまたがなかった。
I will stay at home tomorrow.あしたは家にるつもりだ。
You were fortunate to be here.あなたがここにたのは幸いでした。
Your house has a very cozy atmosphere.あなたの家はとても心地のよい雰囲気ですね。
You were nodding off at times during my lecture.あなたは私の講義の間、ときおりうとうとと眠りをしていた。
I never see that play without crying.あの芝を見ると必ず涙が出てくる。
One Sunday morning George burst into the living room and said.ある日曜日の朝、ジョージは自宅の間に乱入するやいなやこう言った。
I don't talk to anyone who's that status-conscious.あんな敷が高い人、相手にしません。
I have neglected you so long that I feel a bit shy in visiting you.あんまりご無沙汰してしまって、どうも敷が高くなってしまいました。
You can stay here as long as you like.いたいだけここにてもいいですよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That fat, bulbous neighbor of mine, Mister....[CN] 我的那個胖的像球似的鄰, 名叫... Grand Hotel (1932)
I think I know where the doctor is.[JA] 先生の所がわかった気がするんだ And Then There Were None (1945)
Your soul is in a mortal body, renewed many times since we loved in Thebes of old.[CN] 汝魂灵于一凡人之躯 自你我相爱于古底比斯城 你已轮回了多次 The Mummy (1932)
Anyway, I find you gone in the morning I'll notify the police.[JA] ドア全部 ロックしたから 言っとくけど... なくなったら 警察に言うから Detour (1945)
- Where have you been all this time?[JA] - 今までどこにた? And Then There Were None (1945)
Not I know what you will make without me.[JA] 私がなけりゃ どうなるかしら Scarlet Street (1945)
It did![CN] 然真的成功了 50 Years of Bond Cars (2012)
It's a very good place to live in.[CN] 这是个很适宜住的地方 One Hour with You (1932)
"I've just dined in state at my sitting-room window,[CN] 我的起室也换过了 A Farewell to Arms (1932)
You're sheltering them![CN] 你们这儿然接纳我的学生 The Blue Angel (1930)
Stay here, Mr Lombard.[JA] ここにるんだ And Then There Were None (1945)
You must be the new guy that moved in downstairs.[CN] 原来你是新搬来楼下的邻 想不到世界这么小对吧 Episode #1.5 (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
住地[きょじゅうち, kyojuuchi] Wohnort, Wohnsitz [Add to Longdo]
[いそうろう, isourou] Schmarotzer, Parasit [Add to Longdo]
合わせる[いあわせる, iawaseru] zufaellig_anwesend_sein [Add to Longdo]
眠り[いねむり, inemuri] Schlaefchen (im Sitzen), Einnicken [Add to Longdo]
[いま, ima] Wohnzimmer [Add to Longdo]
間兼寝室[いまけんしんしつ, imakenshinshitsu] Wohnzimmer_und_Schlafzimmer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top