ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

挂钩

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -挂钩-, *挂钩*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挂钩[guà gōu, ㄍㄨㄚˋ ㄍㄡ, / ] couple; link together [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can think of better things to hang from those hooks.[CN] 我可以想到什么东西挂到挂钩上更好些; Battle for the Planet of the Apes (1973)
Mama's trying to hook up some doubles for us.[CN] 妈妈的努力挂钩一些双打我们。 Sonny (2002)
Each car has its own control box, but the electronic coupling is serviced from underneath, right there.[CN] 每个车都能分开,大夫 不过电子挂钩是装在车底下 就在厨房底下 The Cassandra Crossing (1976)
Beds are all made up, there's a light and hangers for your clothes.[CN] 床都铺好了 有灯 还有挂钩挂你们衣服 Carry On Camping (1969)
Our tow hook is broken![CN] 挂钩坏了 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
Check the ACU circuit breakers.[CN] 检查挂钩回路开关 Flight of the Intruder (1991)
Stand away from those stern cleats![CN] 别靠近挂钩 Jaws (1975)
I would it might be hangers till then.[CN] 要不然就叫它挂钩吧 说下去吧 Hamlet (1948)
Mito, fix the hook.[CN] 米特 去修整挂钩 Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
And now the villagers were suspicious of my family's ties to the government.[CN] 结果... 村民怀疑爸跟政府挂钩 Heaven & Earth (1993)
The King, sir, hath wagered with him six Barbary horses, against the which he has imponed, as I take it, six French rapiers and poniards, with their assigns as girdle, hanger and so.[CN] 跟他打了赌 拿出六匹骏马 他那方面也押上了 据我所知 六把法国宝剑和宝刀 附有挂钩带钩之类等等 Hamlet (1948)
Linking honours to economies.[CN] "将勋章跟节约挂钩" Linking honours to economies. Doing the Honours (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top