Search result for

withhold

(46 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withhold-, *withhold*, withhol
English-Thai: Longdo Dictionary
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withhold[VI] ระงับ, See also: ยับยั้ง, ไม่อนุมัติ, Ant. give, granted
withhold[VT] ระงับ, See also: ยับยั้ง, ไม่อนุมัติ, Syn. hold back, keep back, restrain, Ant. grant
withholder[N] ผู้ระงับ, See also: ผู้ยับยัง, ผู้ไม่อนุมัติ, ผู้ไม่อนุญาต
withhold from[PHRV] อดกลั้น, See also: กลั้นไว้, ระงับ, ยับยั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withhold(วิธ'โฮลดฺ) vt.,vi. ระงับ,ยับยั้ง,ขัดขวาง,อายัด,ไม่อนุมัติ,ไม่อนุญาต,ยั้งมือ,ถอนกลับ, See also: withholder n., Syn. restrain

English-Thai: Nontri Dictionary
withhold(vt) ยับยั้ง,ระงับ,อายัด,ไม่อนุมัติ,ขัดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
withholdยึดไว้, ยึดหน่วง, ยับยั้ง, หักไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholding of evidenceการปิดบังพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
withholding tax; withholdingภาษีหัก ณ ที่จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholding; withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [TU Subject Heading]
Withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You withhold things other people would never bother to.ของคุณทั้งหมด คนอื่นๆ ไม่เคยเบื่อ Lucky Thirteen (2008)
I'm withholding your salary history from every hospital {\in the tri-state area}in this region.ฉันจะไม่ยอมให้ประวัติเงินเดือนคุณกับโรงพยาบาลในเขตนี้ Dying Changes Everything (2008)
Your best mate is banished into the Valley of Humiliation and you're withholding vital info.จริงๆเลย! Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- You had no right to withhold that.-ทอม... N-คุณไม่มีสิทธิ์เก็บเรื่องเงียบนะ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Let's just say I'll be angry in a very withholding sort of way.-เวลาผมพูดว่าจะโกรธ คือคุณควรจะระวังมากๆ ทำนอนนั้น Blinded by the Light (2009)
- Owen's shrink... is withholding sex, so she is grumpy and inappropriate.จิตแพทย์ของโอเว่น... ระงับการมีเซ็กส์ เธอก็เลยอารมณ์เสีย และทำตัวไม่เหมาะสม Good Mourning (2009)
Is Derek doing that, too, withholding sex?เดเรคทำแบบนั้นไหมอะ ระงับการมีเซ็กส์? Good Mourning (2009)
- Why would Derek withhold sex? - Alex is withholding... everything.ทำไมเดเรคต้องระงับการมีเซ็กส์ล่ะ? Good Mourning (2009)
You might think that withholding sex will make me give up on us.คุณคงคิดว่า การไม่ยอมมีเซ็กกับผม จะทำให้ผมหมดหวังเรื่องของเรา Nice Is Different Than Good (2009)
Mrs. Jarvis, we know you're withholding information.คุณนายจาร์นิส เรารู้ว่าคุณปิดบังข้อมูลอยู่ Snakehead (2009)
I will just pretend that Leonard's not withholding information.ฉันจะแสร้งไม่สน ว่าลีโอนาร์ดปิดบังข้อมูล The Maternal Congruence (2009)
Robert J. Pearson is charged with possession of lethal weapon and withholding evidence.โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน ถูกฟ้องข้อหาครอบครอง อาวุธร้ายแรงและปกปิดหลักฐาน The Case of Itaewon Homicide (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withholdI think she is withholding information from the police.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
กักจดหมาย [v. exp.] (kak jotmāi) EN: intercept a letter ; withhold a letter   FR: intercepter une lettre ; retenir une lettre
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย[n. exp.] (phāsī hak na thī jāi) EN: withholding tax ; tax deducted at source   
ภาษี ณ ที่จ่าย [n. exp.] (phāsī na thī jāi) EN: withholding tax   
ริบ[v.] (rip) EN: confiscate ; seize ; withhold ; expropriate   FR: confisquer ; saisir
ริบเงินมัดจำ[v. exp.] (rip ngoen matjam) EN: withhold a deposit   
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb   FR: retenir ; arrêter

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHHOLD    W IH2 TH HH OW1 L D
WITHHOLDS    W IH2 TH HH OW1 L D Z
WITHHOLDING    W IH2 TH HH OW1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withhold    (v) (w i1 dh h ou1 l d)
withholds    (v) (w i1 dh h ou1 l d z)
withholding    (v) (w i1 dh h ou1 l d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
源泉課税[げんせんかぜい, gensenkazei] (n,adj-no) tax withholding at the source [Add to Longdo]
源泉徴収[げんせんちょうしゅう, gensenchoushuu] (n,adj-no) tax withholding at the source [Add to Longdo]
黙殺[もくさつ, mokusatsu] (n,vs) (1) ignoring; taking no notice of; refusing even to comment on; treating with silent contempt; shelving; smothering; (2) withholding comment; (P) [Add to Longdo]
留保[りゅうほ, ryuuho] (n,vs) reserving; withholding; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withhold \With*hold"\, v. t. [imp. {Withheld}; p. p. {Withheld},
   Obs. or Archaic {Withholden}; p. pr. & vb. n. {Withholding}.]
   [With again, against, back + hold.]
   [1913 Webster]
   1. To hold back; to restrain; to keep from action.
    [1913 Webster]
 
       Withhold, O sovereign prince, your hasty hand
       From knitting league with him.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To retain; to keep back; not to grant; as, to withhold
    assent to a proposition.
    [1913 Webster]
 
       Forbid who will, none shall from me withhold
       Longer thy offered good.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To keep; to maintain; to retain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To withhold it the more easily in heart. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 withhold
   v 1: hold back; refuse to hand over or share; "The father is
      withholding the allowance until the son cleans his room"
      [syn: {withhold}, {keep back}]
   2: retain and refrain from disbursing; of payments; "My employer
     is withholding taxes" [syn: {withhold}, {deduct}, {recoup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top