ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิวัติ

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิวัติ-, *ปฏิวัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิวัติ[V] overthrow, See also: stage a revolution, Syn. เปลี่ยนแปลง, ปฏิรูป, Example: ผู้นำทหารปฏิวัติไม่สำเร็จเลยต้องหนีออกนอกประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิวัติน. การหมุนกลับ, การผันแปรเปลี่ยนหลักมูล
ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงระบบ เช่น ปฏิวัติอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง เช่น ปฏิวัติการปกครอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Industrial revolutionปฏิวัติอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Revolutionsปฏิวัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-So is the future of science, with that rabble-rouser fomenting a senseless military adventure.อนาคตวิทยาการก็มีภัย เพราะพวกนักปฏิวัติบ้าลัทธิทางการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Read my latest, an official version of the French Revolution.นี่ อ่านเล่มล่าสุดของฉัน เวอร์ชั่นที่เป็น ทางการของการปฏิวัติฝรั่งเศส The Little Prince (1974)
I leave practical matters to my husband and revolution to my son.ไม่ งานเป็นหน้าที่ของสามีฉัน และการปฏิวัติเป็นของลูกชาย Gandhi (1982)
This man has just stopped a revolution.เขาเพิ่งทำให้การปฏิวัติยุตินะ Gandhi (1982)
Long live the freedom revolution!การปฏิวัติเพื่อเสรีภาพจงเจริญ! Akira (1988)
Here... the Revolution started.ที่นี่ ... การปฏิวัติที่เริ่ม The Russia House (1990)
Imagine this place on that day when the battleship Aurora fired that blank shot which signalled the Revolution.ลองจินตนาการถึงสถานที่ในวันที่นี้เมื่อเรือรบออโรร่ายิงที่ว่างเปล่า ซึ่งส่งสัญญาณการปฏิวัติ The Russia House (1990)
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค The Russia House (1990)
Well, the regime that took over Gavel after the revolution demands financial aid supposedly for redevelopment., ได้สิ, เรื่องระบอบการปกครอง ของแกเวลภายหลังการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจ.. , ...คิดว่าคงจะเพื่อการกลับมาพัฒนากันอีกครั้ง Ghost in the Shell (1995)
Since the Revolution our lives have been so greyนับแต่การปฏิวัติ ชีวิตของเรายังมัวเทา Anastasia (1997)
Open war!ปฏิวัติ เปิดศึกใหญ่ The Man in the Iron Mask (1998)
I offer you the perfect solution--a revolution without bloodshed... without loss of life, even without treason.การปฏิวัติครั้งนี้ จะไม่นองเลือด ไม่ทรยศชาติ The Man in the Iron Mask (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิวัติ[n.] (patiwat) EN: revolution   FR: révolte [f] ; révolution [f]
ปฏิวัติ[v.] (patiwat) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform   FR: se révolter ; renverser le pouvoir
ปฏิวัติ[adj.] (patiwat) EN: revolutionary   
ปฏิวัติการศึกษา[n. exp.] (patiwat kānseuksā) EN: educational revolution ; revolution in education   
ปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (patiwat utsāhakam) EN: industrial revolution   FR: révolution industrielle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coup[N] รัฐประหาร, See also: ปฏิวัติ, Syn. revolution, overthrow
revolt[VI] ปฏิวัติ, See also: กบฏ, จลาจล, Syn. mutiny, rebel, resist
revolutionise[VT] ปฏิวัติ, See also: ทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก, Syn. transform, remodel, recast
revolutionize[VT] ปฏิวัติ, See also: ทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก, Syn. transform, remodel, recast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancien regime(อานุเซียน' เรจึม) fr. ระบบการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสก่อนการปฏิวัติปี ค.ศ.1789 ระบอบเก่า
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน,การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
filibuster(ฟิล'ละบัสเทอะ) n.,v. (ผู้ที่) (การ) ปฏิบัติการที่ทหารเข้าไปในประเทศอื่นโดยพลการเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติ,ขัดขวางการยอมรับญัตติหรือกฎหมายในสภา,, See also: filibusterer n. filibusterism n.
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.
revolt(รีโวลทฺ') vi.,vt.,n. (การ) ปฏิวัติ,กบฏ,จลาจล,ทรยศ,เอาใจออกห่าง,หักหลัง,รังเกียจ,ขยะแขยง, See also: revolter n., Syn. rebel,mutiny,feel horror
revolute(เรฟ'วะลิวทฺ) vi. ปฏิวัติ adj. ม้วนกลับ,ม้วนลง,งอกลับ,งอลง
revolution(เรฟ'วะลิว'เชิน) n. การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (และมักรวดเร็ว) ,การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่,การหมุนรอบ,การโคจร,การพลิกแผ่นดิน,รอบ,วัฎจักร, See also: revolutionary adj.,n., Syn. revolt,cycle,rotation
revolutionise(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
revolutionize(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical

English-Thai: Nontri Dictionary
revolt(vi) ทรยศ,ก่อกบฏ,หักหลัง,ปฏิวัติ
revolution(n) การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลง,วัฏจักร,การหมุนเวียน
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ,เกี่ยวกับการหมุนเวียน,เกี่ยวกับวัฏจักร
revolutionist(n) ผู้ก่อการปฏิวัติ
revolutionize(vt) หมุนเวียน,ปฏิวัติ,เปลี่ยนแปลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top