Search result for

รวม

(124 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวม-, *รวม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi jargon ) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฮุม (vt ) รวมตัวกันมากดราคาเพื่อซื้อสินค้าให้ได้แบบราคาถูก ใช้กับพวกพ่อค้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวม[V] assemble, See also: include, join, conjoin, gather, collect, Syn. ร่วม, Example: รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย, Thai definition: สิ่ง 2 สิ่ง หรือหลายสิ่งอยู่ด้วยกันไม่แบ่งแยก
รวม[V] add, See also: total, Syn. บวก, รวบรวม, Example: รายได้จากการจัดงานครั้งนี้รวมได้ 350,000 บาท, Thai definition: ทำให้มาอยู่ด้วยกัน
รวมกัน[ADV] altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม
รวมกัน[V] combine, See also: be compound, Example: ในภาษาธรรมชาติ คำที่เขียนหรือเปล่งออกมา เมื่อนำมารวมกันจะเกิดความหมายขึ้น
รวมตัว[V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
รวมถึง[V] include, See also: comprise, embrace, Example: บทความที่นำเสนอนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือที่นำมาใช้ประกอบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอื่น
รวมพวก[V] gather into a group, See also: form a group, assemble, join together, gather together, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เด็กที่จับกลุ่มรวมพวกคบหาสมาคมกันได้ จะต้องมีอายุอยู่ในวัยเดียวกัน
รวมยอด[V] add up, See also: sum up, Example: รายการรับบริจาคเมื่อคืนรวมยอดได้เกือบ 5 ล้านบาท, Thai definition: บวกจำนวนทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ได้ผลเป็นจำนวนเดียว
รวมหัว[V] conspire, See also: join force, Example: พวกพ่อค้ารวมหัวกันขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็น, Thai definition: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
รวมความ[V] summarize, See also: sum up, Syn. สรุปความ, Ant. ขยายความ, Example: ทิวหมายถึงสิ่งที่ทอดยาวหรือต่อเนื่อง ทัศน์หมายถึงการมองเห็นหรือความรู้สึกนึกคิด รวมความแล้ว ทิวทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดต่อเนื่องที่สบายๆ อันเกิดจากการมอง, Thai definition: นำเรื่องราวทั้งหมดมาผนวกเข้ากัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รวมก. บวกเข้าด้วยกัน, ผสมเข้าด้วยกัน, เช่น รวมคะแนน รวมเงิน, เข้าร่วมกัน, คละปนกัน, เช่น รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย อยู่รวมกัน, ผนึกเข้าด้วยกัน เช่น รวมนํ้าใจ รวมพลัง.
รวมพลก. รวมกำลังพลเข้าด้วยกัน.
รวมพวกก. รวมคนจำนวนมากเข้าด้วยกัน.
รวมหัวก. ร่วมกันคิดร่วมกันทำ.
รวมรวมความหมายหลายอย่าง เช่น กรวมความ
เข้า ๑รวม เช่น เข้าหุ้น เข้าทุน, รวมเป็นพวก เช่น เข้าพรรค เข้าแถว เข้าข้าง
ควงรวมหรือโยงเข้าในกลุ่มเดียวกัน เช่น เครื่องหมายปีกกาใช้ควงคำหรือข้อความซึ่งอยู่คนละบรรทัดเข้าด้วยกัน
โถมรวมกำลังพุ่งเข้าใส่ เช่น โถมกำลังเข้าตีข้าศึก.
รวบยอดรวมหลาย ๆ ครั้งเป็นคราวเดียวในครั้งหลังสุด เช่น กินรวบยอด.
สะกอรวมอยู่เป็นพวก ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confluentรวมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
packageรวมกันเป็นชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bundleรวมชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
at largeรวมทั้งเขต, โดยไม่แบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chansonnierรวมเพลงขับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateรวมแฟ้มเรียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร

รวมรายชื่อวารสาร หรือ สหรายการวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (Union list of serials) รวบรวมรายชื่อวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เป็นประเภทหนังสืออ้างอิง (Reference) สำหรับใช้เป็นคู่มือสำหรับบรรณารักษ์แผนกวารสาร แบ่งออกเป็นสหรายการวารสารวารสารภาษาไทย และสหรายการวารสารวารสารภาษาอังกฤษ

สหรายการวารสารวารสารภาษาไทย ชื่อว่า รวมรายชื่อวารสารในประเทศไทย (Union List of Periodicals in Thailand) จัดทำโดย คณะทำงานเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายวารสารและเอกสาร จัดพิมพ์ครั้งที่ 2/2539 แบ่งออกเป็น 2 เล่ม เล่ม 1 (ก-ย) เล่ม 2 (ร-ฮ) เนื้อหาเป็นการรวบรวมรายชื่อวารสารภาษาไทย ที่มีให้บริการอยู่ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งหอสมุดแห่งชาติ ให้รายละเอียดข้อมูลของวารสารแต่ละรายการตั้งแต่ฉบับย้อนหลังที่มีมาจนถึงปี พ.ศ.2537 และรายละเอียดเกี่ยวกับอักษรย่อรายชื่อของสถาบัน หน่วยงาน ห้องสมุด และรายการวารสาร (Holding) ฉบับที่มีให้บริการในห้องสมุดนั้น

สหรายการวารสารภาษาอังกฤษ โครงการรวมรายชื่อวารสารในประเทศไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4/1993 (Union list of serials in Thailand) จัดทำโดยทบวงมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์รวม 1 เล่ม จัดเรียงตามตัวอักษรวารสาร A-Z ข้อมูลประกอบด้วย ISIS No. ISSN ชื่อวารสาร อักษรย่อรายชื่อของสถาบัน หน่วยงานห้องสมุด และรายการวารสาร (Holding) ฉบับที่มีให้บริการในห้องสมุดนั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Collectionsรวมเรื่อง [TU Subject Heading]
Literary collectionsรวมวรรณกรรมหลายรูปแบบ [TU Subject Heading]
Adsorbรวมตัว, ดูดซับ [การแพทย์]
Aggregate, Looseรวมตัวกันอย่างหลวมๆ [การแพทย์]
Associateรวมตัว [การแพทย์]
Associativeรวมตัว [การแพทย์]
Assortmentรวมกันใหม่ [การแพทย์]
Blendedรวมกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
I'm his-- no, not including you.ไม่ ไม่รวมพ่อ Chuck in Real Life (2008)
Not including dolls.ไม่รวมดอร์ด้วย Chuck in Real Life (2008)
Becoming whole again.ก่อนที่จะกลับมารวมกันเปนหนึ่งอีกครั้ง Chuck in Real Life (2008)
You confided in dan and even blair.-เธอยังเคยไว้ใจแดนรวมทั้งแบลร์ด้วย There Might be Blood (2008)
Wouldn't cover vasculitis.คงไม่รวมการอักเสบของเส้นเลือด Not Cancer (2008)
Put this on dr. O'shea.รวมพวกนี้ไปกับของคุณหมอโอเชียด้วย Not Cancer (2008)
Actually, that price includes footage of the boxing matchที่จริงแล้ว ราคานี้รวมค่าภาพจากเวทีชกมวย Not Cancer (2008)
That will be $900.รวมเป็น 900$ Not Cancer (2008)
Commit.บทที่ 1 การรวมกัน Not Cancer (2008)
(Thirteen) could also be environmental.รวมถึงสภาพแวดล้อม Adverse Events (2008)
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up   FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge   FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
รวม[adj.] (rūam = ruam) EN: total   FR: total
รวมกลุ่ม[v. exp.] (rūam klum) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group/coalition ; coalesce   FR: agglomérer
รวมกอง[v. exp.] (rūam køng) FR: entasser ; empiler
รวมกัน[v. exp.] (rūam kan) EN: combine ; be compound   FR: unir ; combiner ; amalgamer ; assembler ; joindre ; réunir
รวมกัน[adv.] (rūam kan) EN: altogether ; together   FR: ensemble ; tous ensemble ; de concert ; en tout
รวมกำลัง[v. exp.] (rūam kamlang) EN: pool resources   FR: rassembler
รวมกิจการ[v. exp.] (rūam kitjakān) EN: merge   FR: fusionner ; se fondre
รวมข้อมูล[v. exp.] (rūam khømūn) EN: gather data ; gather material   FR: collecter des informations

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
GNP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
GDP(n abbrev) ย่อมาจาก Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
voxel(n) ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพสามมิติ ย่อมาจาก volume pixel
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), A. net income,
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb[VT] รวมเข้า, See also: รวมเข้ามา
add[VI] คิดผลรวม, See also: รวม, คิดยอดรวม, Syn. sum, total, sum up, compute
add[VT] คิดผลรวม, See also: รวม, คิดยอดรวม
add[VI] รวม, See also: เชื่อม, Syn. unite, attach
add[VT] รวม, See also: เชื่อม
affiliate[VI] รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน, See also: รวมกัน
affiliate[VT] รวม (องค์กร) เข้าด้วยกัน, See also: รวมกัน
aggregate[VT] รวบรวม, See also: รวมกัน
aggregate[ADJ] รวม, See also: ที่เป็นจำนวนทั้งหมด, Syn. total
aggregate[VT] รวมยอด, See also: รวมเป็นจำนวนเท่ากับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
aerification(แอริฟิเค' เชิน) n. การรวมกับอากาศ, ภาวะที่รวมกับอากาศ (act of combining with air)
agglutinant(อะกูล' ทินันทฺ) adj. ซึ่งเกาะตัว, ซึ่งรวมตัว, ซึ่งทำให้ติดกัน. -n. สารที่ทำให้ติดกัน. -agglutinability n.
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.
aggregation(แอกริเก' เชิน) n. กลุ่มรวม, ภาวะที่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. collection, group)
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar

English-Thai: Nontri Dictionary
accretion(n) การเพิ่ม,การรวม
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
add up toรวมทั้งสิ้น, รวมเป็น, ก่อให้เกิด
add up to (PHRV ) รวมทั้งสิ้น, รวมเป็น, ก่อให้เกิด
See also: S. amount to,
conflate (vt ) รวม 2 สิ่งเป็น 1 สิ่งใหม่, รวมกัน, ผสมกัน, ปนรวมกัน, He conflate stories of 2 people in his book.
See also: S. blend, combine, merge,
fusion (n ) รวมร่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
税込[zeikomi] (n) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
盛り込む[もりこむ, morikomu] รวม
引っ括るめる[้ひっくるめる, ] (vt ) รวมเข้าด้วยกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寄せる[よせる, yoseru] Thai: รวมรวม English: to gather
込める[こめる, komeru] Thai: รวมไว้ English: to include
総合[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination
合体[がったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Umsatz(n) |der, pl. Umsätze| รายได้สุทธิ, ผลรวมสุทธิ
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, See also: S. zusammen
sowohlรวมทั้ง โดยมากใช้กับ als auch เช่น sowohl Zeit als auch Geld ทั้งเวลาและเงิน
zusammenรวมทั้งหมด
Kaltmiete(n) |die, pl. Kaltmieten| ค่าเช่าบ้านที่ยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าปลีกย่อยอื่นๆ
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น , See also: die Kaltmiete
Gruppenschaltung(n) |die, pl. Gruppenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบรวม โดยประกอบด้วยการต่อทั้งแบบอนุกรม และแบบขนาน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*onzentrieren | konzentrierend | konzentriert | kon*รวม, รวมกำลัง, เข้าร่วมชุมนุมกัน

French-Thai: Longdo Dictionary
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top