ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -青-, *青*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[青, qīng, ㄑㄧㄥ] nature's color; blue, green, black; young
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 497
[静, jìng, ㄐㄧㄥˋ] still, quiet, motionless, gentle
Radical: Decomposition: 青 (qīng ㄑㄧㄥ)  争 (zhēng ㄓㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] nature,  Rank: 722
[靖, jìng, ㄐㄧㄥˋ] to pacify, to appease; calm, peaceful
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  青 (qīng ㄑㄧㄥ) 
Etymology: [ideographic] As peaceful 立 as nature 青; 青 also provides the pronunciation,  Rank: 2,545
[靓, jìng, ㄐㄧㄥˋ] ornament; pretty; to apply make-up
Radical: Decomposition: 青 (qīng ㄑㄧㄥ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] appear,  Rank: 4,636
[靛, diàn, ㄉㄧㄢˋ] indigo, blue dye
Radical: Decomposition: 青 (qīng ㄑㄧㄥ)  定 (dìng ㄉㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] blue,  Rank: 5,211
[靜, jìng, ㄐㄧㄥˋ] still, quiet, motionless, gentle
Radical: Decomposition: 青 (qīng ㄑㄧㄥ)  爭 (zhēng ㄓㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] nature,  Rank: 6,514

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 海, #1,844 [Add to Longdo]
[qīng nián, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] youth, #1,191 [Add to Longdo]
[qīng chūn, ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄣ, ] youth; youthfulness, #2,735 [Add to Longdo]
少年[qīng shào nián, ㄑㄧㄥ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] an adolescent; a youth; young person; teenage, #3,476 [Add to Longdo]
[Qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] Qingdao or Tsingtao, sub-provincial city in Shandong, #3,802 [Add to Longdo]
[qīng lài, ㄑㄧㄥ ㄌㄞˋ, / ] to look at sb with firm eye contact; fig. to favor; good graces; think highly of sb, #6,549 [Add to Longdo]
[Qīng hǎi, ㄑㄧㄥ ㄏㄞˇ, ] Qinghai province (Tsinghai) in west China, abbr. , capital Xining 西寧|西宁, #8,554 [Add to Longdo]
[Qīng Zàng, ㄑㄧㄥ ㄗㄤˋ, ] Qinghai and Tibet, #10,735 [Add to Longdo]
[gòng qīng tuán, ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Communist Youth League, #13,609 [Add to Longdo]
[qīng cài, ㄑㄧㄥ ㄘㄞˋ, ] green vegetables; Chinese cabbage, #13,849 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あおい, aoi] (adj) สีน้ำเงิน สีเขียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あおぞら, aozora] ท้องฟ้าสีฟ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 信号) green light; (4) (See 毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P) [Add to Longdo]
々;;蒼蒼(oK);碧碧(oK);蒼々(oK);碧々(oK)[あおあお, aoao] (adv,adv-to) (often 々として) verdant; fresh and green; bright green; lush [Add to Longdo]
い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (い, 蒼い only) pale; (3) (い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
い花[あおいはな, aoihana] (n) (See 花) spiderwort (alias) [Add to Longdo]
い鳥[あおいとり, aoitori] (n) bluebird (Sialia spp.) [Add to Longdo]
きな粉;黄な粉;黄粉(io)[あおきなこ;あおぎなこ(黄な粉;黄粉), aokinako ; aoginako ( ao ki na kona ; ao ki kona )] (n) (See きな粉) soy flour made from parched green soybeans [Add to Longdo]
くなる[あおくなる, aokunaru] (exp,v5r,vi) (1) to become blue; to turn green; (2) to turn pale; to blanch (with fear) [Add to Longdo]
ざめる(P);褪める;蒼ざめる;蒼褪める[あおざめる, aozameru] (v1,vi) to become pale; to turn pale; (P) [Add to Longdo]
だも[あおだも;アオダモ, aodamo ; aodamo] (n) chinese flowering ash; fraxinus lanuginosa form. serrata [Add to Longdo]
っぱな;っ洟[あおっぱな, aoppana] (n) (See 洟) green snot (hanging from a child's nose, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な年は言った。
In 1853, the first blue jeans came out.1853年にいジーンズが初めて出現した。
I misplaced your blue pen.あなたのいペンがなくなってしまいました。
You look so pale.あなたは顔が真っです。
Can you tell green from blue?あなたは緑とを見分けることができますか。
That girl's eyes are blue.あの少女の目はい。
That blue one is also mine.あのいのも私のです。
Please look at the girl who wore the blue clothes.あのい服を着た女の子を見なさい。
The young man was extremely money hungry.あの年は大金を得るため一生懸命働くのをいとわなかった。
That blue-white shining star is Sirius.あの白く光っている星がシリウスです。
That long-haired youth is rude.あの長髪の年は粗野だ。
The American police are in blue uniforms.アメリカの警官はい制服を着ている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even among such a variety of spectacles, Shiraito was quite a crowd pleaser.[CN] 而在同业之中; 泷之白丝最受 Taki no shiraito (1933)
The boy will meet you there.[JA] 年が行くはずだ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
- Sacrifice helps an artist. - Exactly![CN] 一文艺年就要勇于牺牲 一太对了! Design for Living (1933)
She wants to see him again.[CN] 但白丝心中切盼再与年相见 Taki no shiraito (1933)
When Shiraito regained consciousness, he set off back to Takaoka.[CN] 等她醒来时年已返回高冈了 Taki no shiraito (1933)
He was a member of the Hitler Youth, as a boy.[JA] ヒトラー年隊にいた The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Out of spite and to take his revenge, he starts running the horse for all it was worth![CN] 被激怒的年猛然挥起了鞭 马车开始狂颠 Taki no shiraito (1933)
FARMAN: Yeah, but I'll still take blue.[JA] - ああ、私はい空の方が良いよ Forbidden Planet (1956)
Yes, young man... . ..all very convincing, but for one obvious fallacy.[JA] そう、年よ・・ ・・全てに非常に説得力がある だが、1つ明白な誤りがある Forbidden Planet (1956)
All the officers on the ship wagered him that he would not win the hand of Princess Mirabelle.[CN] 我们的厨师,船上所有的 军官都和他打赌 说他得不到公主的 Cavalcade (1933)
Now our young driver doesn 't look quite so proud,[CN] 倔强不羁的年这时却也手忙脚乱 Taki no shiraito (1933)
Is blue.[JA]  Pilot (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あお, ao] gruen, -blau, unreif [Add to Longdo]
少年[せいしょうねん, seishounen] Jugend [Add to Longdo]
[せいねん, seinen] junger_Mann, junge_Leute [Add to Longdo]
[せいしゅん, seishun] Fruehling_des_Lebens, Jugendzeit [Add to Longdo]
[あおもの, aomono] Gruenzeug, Gemuese [Add to Longdo]
[あおぞら, aozora] blauer_Himmel [Add to Longdo]
空市場[あおぞらいちば, aozoraichiba] Markt_im_Freien [Add to Longdo]
膨れ[あおぶくれ, aobukure] blaue-gruene_Schwellung [Add to Longdo]
[あおば, aoba] gruenes_Laub [Add to Longdo]
[せいさん, seisan] Blausaeure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top