ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coupling

K AH1 P L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coupling-, *coupling*, coupl
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coupling(n) การเชื่อมต่อ
coupling(n) การมีเพศสัมพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coupling(คัพ'พลิง) n. การเชื่อมต่อ, การเชื่อมผนึก, การต่อก้น, เครื่องพวง, การร่วมคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
coupling(n) หัวต่อรถ, เครื่องต่อ, เครื่องพ่วง, การเชื่อมต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coupling๑. การคู่ควบ๒. คู่ต่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
coupling๑. คู่ต่อประกบ, ชุดต่อประกบ๒. การต่อประกบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Couplingการจับคู่กัน, การควบคู่, การควบ, คัปปลิ้ง [การแพทย์]
Coupling agentสารเติมแต่งที่ทำหน้าที่เพิ่มอันตรกิริยา (เกิดการเชื่อมโยง) ระหว่างยางกับสารเสริมแรงประเภทซิลิกาให้มีแรงยึดเหนี่ยวเพิ่มสูงขึ้น โดยหมู่อัลคอกซีบนสารคู่ควบจะทำปฏิกิริยาเคมีกับหมู่ไซลานอลที่อยู่บนพื้น ผิวของซิลิกาเกิดเป็นพันธะไซลอกเซนที่เสถียร ทำให้หมู่ไซลานอลลดลง อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคของซิลิกาจึงลดลงด้วย ตัวอย่างของสารคู่ควบ ได้แก่ ไทรเอทอกซีไซลีลโพรพีลเททระซัลไฟด์ (Si-69) เมอร์แคปโตโพรพีลไทรเมทอกซีไซเลน (A-189) ไทโอไซยาเนโตโพรพีลไทเอทอกซีไซเลน (Si-264) เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Coupling Agentsสารหล่อลื่น [การแพทย์]
Coupling Phaseคอพพลิ่งเฟส [การแพทย์]
Coupling Reactionปฏิกิริยาควบคู่ [การแพทย์]
Coupling, Capacitorการควบโดยการใช้คาปาซิเตอร์ [การแพทย์]
Coupling, Chemicalการควบคู่ทางเคมี [การแพทย์]
Coupling, Directการส่งอากาศโดยตรง, การส่งอากาศโดยตรงการควบโดยตรง [การแพทย์]
Coupling, Indirectการส่งอากาศโดยทางอ้อม, การส่งอากาศโดยอ้อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)
I've longed to witness such an event, and yet I neglect that in human coupling millions upon millions of cells compete to create life for generation after generation until finally, your mother loves a man Edward Blake, the Comedian, a man she has every reason to hate and out of that contradiction, against unfathomable odds it's you-เป็นสิ่งที่ผมเฝ้ารอจะพบเห็นมานาน โดยที่มองข้ามไปว่า... ...ในการจับคู่ของคน... ...หลายต่อหลายล้านเซลล์ รวมกันก่อกำเนิดเป็นชีวิต... Watchmen (2009)
Apologies, It was an unfortunate mistake, coupling you with Glaber's wife.ขออภัย มันเป็นความผิดพลาดที่โชคไม่ดีเอาซะเลย ที่จับคู่เจ้า กับเมียของกลาเบอร์ Whore (2010)
We're just passing coupling duct 5A.We're just passing coupling duct 5A. Chuck Versus the Cubic Z (2010)
According to myth, the coupling of Harmonia and Ares, the God of war, produced the Amazons.ตามตำนาน คู่รักฮาร์โมเนียกับแอรีส เทพแห่งสงคราม ให้กำเนิดอะเมซอน The Slice Girls (2012)
I was monitoring the power couplings at the prison, ผมทำงานเฝ้าดู พลังงานที่ใช้ในที่คุมขัง นั้น End Times (2012)
Coupling confirmed, sir.ยืนยันการเชื่อมต่อครับ Pacific Rim (2013)
The coupling device that you so considerately left us on your decoy warhead is accurate to 10 feet.ตัวต่อสัญญาณที่คุณตั้งใจ ทิ้งไว้ในจรวดตัวปลอมของคุณ มันมีความละเอียดของเป้าหมายถึง 10 ฟุต The Man from U.N.C.L.E. (2015)
The coupling device is now activated, and the bomb is armed.ตัวต่อสัญญาณพร้อมใช้งาน และระเบิดก็พร้อมใช้งานด้วย The Man from U.N.C.L.E. (2015)
I hoped the result of such a coupling would be enough... to power the Expansion.ต้องลุ้นผลการผสมให้ได้พลังมากพอ ขับเคลื่อนแผนขยายร่าง Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUPLING K AH1 P L IH0 NG
COUPLINGS K AH1 P L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coupling (v) kˈʌplɪŋ (k uh1 p l i ng)
couplings (n) kˈʌplɪŋz (k uh1 p l i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耦合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, ] coupling (phys.); copula (statistics) #26,366 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betätigungsmoment { m }coupling moment [Add to Longdo]
Kopplungsspule { f }coupling coil [Add to Longdo]
Kuppelschraube { f } [ techn. ]coupling screw [Add to Longdo]
Kuppelstange { f }coupling rod [Add to Longdo]
Kuppelungskette { f }coupling chain [Add to Longdo]
Kuppelungsmuffe { f }coupling box [Add to Longdo]
Kupplung { f } | bewegliche Kupplung; elastische Kupplung | starre Kupplungcoupling | flexible coupling | rigid coupling [Add to Longdo]
Kupplungsdrehmoment { n }coupling torque [Add to Longdo]
Kupplungsflansch { m }coupling flange [Add to Longdo]
Kupplungsgehäuse { n }coupling casing [Add to Longdo]
Kupplungshälfte { f } [ techn. ]coupling half [Add to Longdo]
Kupplungskäfig { m } [ techn. ]coupling cage [Add to Longdo]
Kupplungsring { m } [ techn. ]coupling ring [Add to Longdo]
Kupplungsritzel { n } [ techn. ]coupling pinion [Add to Longdo]
Kupplungsschutz { m } [ techn. ]coupling protection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
連結[れんけつ, renketsu] (n, vs, adj-na, adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P) #3,025 [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] (n, vs) combination; union; binding; catenation; coupling; joining; (P) #3,637 [Add to Longdo]
カップリング[kappuringu] (n) coupling #6,289 [Add to Longdo]
カップリングシュガー[kappuringushuga-] (n) coupling sugar; (P) [Add to Longdo]
カップリング曲[カップリングきょく, kappuringu kyoku] (n) coupling track; B side; B-side [Add to Longdo]
デカップリング;デカプリング[dekappuringu ; dekapuringu] (n) decoupling [Add to Longdo]
解結[かいけつ, kaiketsu] (n, vs) uncoupling (usu. cars or wagons from a train) [Add to Longdo]
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) { comp } outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage [Add to Longdo]
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] (n) { comp } trunk coupling unit; trunk connecting unit; TCU [Add to Longdo]
強結合[きょうけつごう, kyouketsugou] (n) strong coupling (physics) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] trunk coupling unit, trunk connecting unit, TCU (abbr.) [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Couple \Cou"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Coupled} (k[u^]p"'ld); p.
   pr. & vb. n. {Coupling} (k[u^]p"l[i^]ng).] [F. coupler, fr.
   L. copulare. See {Couple}, n., and cf. {Copulate}, {Cobble},
   v.]
   [1913 Webster]
   1. To link or tie, as one thing to another; to connect or
    fasten together; to join.
    [1913 Webster]
 
       Huntsman, I charge thee, tender well my hounds, . .
       .
       And couple Clowder with the deep-mouthed brach.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To join in wedlock; to marry. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       A parson who couples all our beggars. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coupling \Coup"ling\ (-l?ng), n.
   1. The act of bringing or coming together; connection; sexual
    union.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A device or contrivance which serves to couple or
    connect adjacent parts or objects; as, a belt coupling,
    which connects the ends of a belt; a car coupling, which
    connects the cars in a train; a shaft coupling, which
    connects the ends of shafts.
    [1913 Webster]
 
   {Box coupling}, {Chain coupling}. See under {Box}, Chain.
 
   {Coupling box}, a coupling shaped like a journal box, for
    clamping together the ends of two shafts, so that they may
    revolve together.
 
   {Coupling pin}, a pin or bolt used in coupling or joining
    together railroad cars, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coupling
   n 1: a connection (like a clamp or vise) between two things so
      they move together [syn: {yoke}, {coupling}]
   2: a mechanical device that serves to connect the ends of
     adjacent objects [syn: {coupling}, {coupler}]
   3: the act of pairing a male and female for reproductive
     purposes; "the casual couplings of adolescents"; "the mating
     of some species occurs only in the spring" [syn: {coupling},
     {mating}, {pairing}, {conjugation}, {union}, {sexual union}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top