ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยมก

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยมก-, *ยมก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยมก[N] the repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ, See also: the repetitive sign, Syn. ไม้ยมก, Count unit: ตัว, Thai definition: เรียกเครื่องหมายรูปเช่นนี้ ๆ ว่า ไม้ยมก สำหรับอ่านซ้ำความหรือซ้ำคำข้างท้าย 2 หน, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยมก[N] pair, See also: couple, double, counterpart, Syn. คู่, แฝด, Notes: (บาลีและสันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยมก(ยะมก) น. คู่, แฝด, ๒ ชั้น
ยมกเรียกเครื่องหมายรูปดังนี้ ๆ ว่า ไม้ยมก สำหรับอ่านซํ้าความหรือซํ้าคำข้างหน้า ๒ หน.
ยมกปาฏิหาริย์น. ปาฏิหาริย์ที่แสดงเป็นคู่ ๆ เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำที่ต้นมะม่วงซึ่งเรียกว่าคัณฑามพพฤกษ์ คือ ทรงบันดาลท่อนํ้าท่อไฟออกจากส่วนของพระกายเป็นคู่ ๆ กัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Monstrous. - Ahme.อามี เจ้านายการเตรียมการที่จำคือ Help! (1965)
- The necessary preparations...การเตรียมการที่จำคือ Help! (1965)
I am making the immediate arrangements for my necessary...ฉันกำลังการเตรียมการได้ทันที สำหรับฉันสิ่งที่จำคือ Help! (1965)
Will you make all the arrangements?เตรียมการให้ได้ไหม Blazing Saddles (1974)
The preparations for our undertaking are completedการเตรียมการเรื่องงานของพวกเราเสร็จสิ้นแล้ว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I see your taste in friends hasn't changed.ดูเหมือนว่า รสนิยมการหาเพื่อนของคุณ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They are preparing for war.พวกเขาเตรียมก่อสงคราม Gandhi (1982)
You call it, Captain. I'll build him a cage.สั่งมาได้เลย ผมจะเตรียมกรงให้ Day of the Dead (1985)
they're a couple of absolutely self-involved bullshit artists who got caught cheating on a departmental exam.- ดูไปทำซากอะไร? พวกเขาเข้าคู่กันได้อย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยกันโกงการสอบ โดยไม่ต้้องเตี๊ยมกันมาก่อน Spies Like Us (1985)
figure 20,22 until the first impact of our retaliatory strike.การตอบโต้ ใช้เวลาเตรียมการ 22 นาที 20 + 22 นับจากจรวดกระทบเป้าหมายแรก Spies Like Us (1985)
All right Michelle?ตอนสุดท้าย: การเตรียมกล่าวอำลา Full House (1987)
Would you like to help me get things started?อยากไปช่วยผมเตรียมการไหมล่ะ? Dirty Dancing (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยมก (ๆ)[X] (yamok) EN: repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ   FR: [symbole de répétition ๆ] ; ๆ

English-Thai: Longdo Dictionary
ad-hoc report(n ) การรายงานโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
brazil nutn. เมล็ดรูปสามเหลี่ยมกินได้ของต้นBertholletia
buoyage(บอย'อิจฺ) n. กลุ่มทุ่นลอยน้ำ,การทำให้ลอย,ค่าธรรมเนียมการยึดเกาะทุ่น
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal
countdown(เคาทฺ'เดาน์) n. การนับถอยหลัง,การนับถอยหลังไปหาศูนย์,การเตรียมการขั้นสุดท้าย
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize

English-Thai: Nontri Dictionary
arrange(vi,vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
concert(vi,vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
equal(n) สิ่งที่เท่ากัน,ผู้ที่เท่าเทียมกัน
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equalization(n) การทำให้เท่ากัน,การทำให้เท่าเทียมกัน,การทำให้เสมอกัน
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top