Search result for

สามีภรรยา

(25 entries)
(0.2401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามีภรรยา-, *สามีภรรยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามีภรรยา    [N] husband and wife, Syn. ผัวเมีย, Example: พ่อแม่ไม่ยินยอมให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา, Count unit: คู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bart and I are husband and wife. But he's not our father.แม่กับบาร์ทเป็นสามีภรรยากัน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพ่อของพวกเรานะ Chuck in Real Life (2008)
I now declare you to be husband and wife.ฉันขอประกาศให้ทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You guys look like a couple.คุณ 2 คนเหมือนเป็นคู่สามีภรรยากันเลย. Episode #1.8 (2008)
Aren't you guys a couple?ช่วยเขาโดยการลองสวมดู พวกเธอไม่ใช่สามีภรรยากันหรอกหรือ? Episode #1.8 (2008)
Susan, we're not married anymore.ซูซาน เราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วนะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
"Idea-- check local mental hospital for escaped married couple."ไอเดีย--เชคโรงพยาบาลประสาทแถวนี้ สำหรับหนีคู่สามีภรรยานี่ Crime Doesn't Pay (2009)
Would you like to begin with some couples counseling?คุณอยากพบที่ปรึกษาแบบสำหรับคู่สามีภรรยามั้ยครับ The Story of Lucy and Jessie (2009)
It would be like we're actually husband and wifeมันจะได้ดูเหมือนกับว่า เราเป็นสามีภรรยากันจริงๆ Hostage Crisis (2009)
- zoey, there's a couple here who have a question-ซูอี้ มีคู่สามีภรรยามา เขาอยากจะถามอะไรหน่อย Dex Takes a Holiday (2009)
This is our first morning waking up as husband and wife again.นี่เป็นเช้าวันแรกที่เราตื่นขึ้นมาในฐานะสามีภรรยาอีกครั้ง Being Alive (2009)
Like the time I sold my house to a nice young couple and I salted the earth in the backyard so that nothing living could grow there for a hundred years.เหมือนตอนที่ฉันขายบ้าน ให้สามีภรรยาน่ารักคู่นึง ฉันโรยเกลือใส่ดินหลังบ้าน มันจะได้ปลูกอะไรไม่ขึ้น อีกเป็นร้อยปี Throwdown (2009)
I just found out they had to move the freshman spouses luncheon.ฉันเพิ่งจะพบว่าพลาด พวกเค้าย้ายที่น่ะ อาหารกลางวันกับคู่สามีภรรยาสุดซึ้ง. The Last Days of Disco Stick (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī-phanrayā) EN: husband and wife ; married couple   FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
cohabitvi. อยู่กินด้วยกันอย่างสามีภรรยา,อยู่ร่วมกัน,อยู่ในที่เดียวกัน., See also: cohabitant n. ดูcohabit cohabitation n. ดูcohabit
connubial(คะนู'เบียล) adj. เกี่ยวกับการสมรส,เกี่ยวกับสามีภรรยา., See also: connubiality n. ดูconnubial
couple(คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี, Syn. link,join, See also: couplement n. -Conf. pair
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
tie(ไท) vt. (ใช้เชือกหรือสายอื่น ๆ) ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,จำกัด,ทำคะแนนเท่ากัน,ผูกพันเป็นสามีภรรยา vi. ผูก,มัด,ต่อ,รัด,โยง,ทำคะแนนเท่ากัน, -Phr. (tie down ทำให้ลดน้อยลง,จำกัด) , -Phr. (tie up มัดแน่น ผูกแน่น ขัดขวาง สกัด หยุดยั้ง จอดเรือ ยุ่งมาก) n. สิ่งที่ใช้ผูก

English-Thai: Nontri Dictionary
connubial(adj) เกี่ยวกับการสมรส,ระหว่างสามีภรรยา
couple(n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
夫妻[ふさい, fusai] (n) สามีภรรยา ใช้เรียกคู่สามีภรรยารวมกัน โดยนำไปต่อท้ายนามสกุล เช่น 鈴木夫妻(すずきふさい)
夫婦[ふうふ, fuufu] (n) สามีภรรยา

German-Thai: Longdo Dictionary
sich trennen(vt) |trennte sich, hat sich getrennt| แยกทางกัน, เลิกคบกัน (คู่รักหรือสามีภรรยา) เช่น Das Paar hatte sich im Februar getrennt. Grund soll Grants Heirats-Panik gewesen sein.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top