ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amalgamate

AH0 M AE1 L G AH0 M EY2 T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amalgamate-, *amalgamate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amalgamate[VT] ทำให้รวมกัน, Syn. unite, combine
amalgamate[VT] รวมกัน
amalgamate with[PHRV] รวมกัน, See also: รวม, ผสมกัน, Syn. combine with, merge together, merge with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amalgamate(อะแมล' กะเมท) vt. ทำให้รวมกัน,ผสม,ผสมกับปรอท.

English-Thai: Nontri Dictionary
amalgamate(vt) ทำให้รวมกัน,ผสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Welcome to Amalgamated.ขอต้อนรับสู่อะมอลกาเมเดท Superhero Movie (2008)
The Amalgamated animal genetics lab.โครงการทดลองพันธุ์กรรมอะมอลกาเมเดท Superhero Movie (2008)
Students, this is Lou Landers, visionary scientist and C.E.O. of Amalgamated.นักเรียนทุกคน\ ท่านนี่คือคุณ ลูว์ แลนเดอร์ นักวิทยาศาตร์ผู้มีวิสัยทัศน์ ซี.อี.โอ.ของอะมอลกาเมเดท Superhero Movie (2008)
Amalgamated Transport and Shipping Union?สหภาพแรงงาน การขนส่งสินค้า The Politics of Time (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amalgamateThe Bank of Tokyo amalgamated with the Mitsubishi Bank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสาน[V] merge, See also: amalgamate, intergrade, combine, Syn. ประสาน, Example: การใช้ผู้นำแบบเดียวอาจไม่สำเร็จต้องหลายแบบผสานกันแล้วแต่สถานการณ์, Thai definition: ทำให้เข้ากันสนิท, Notes: (เขมร)
ประสมโรง[V] join, See also: amalgamate, combine, Thai definition: เอาคนที่เป็นลิเกหรือละครเป็นต้นต่างโรงมาเล่นรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผสาน[v.] (phasān) EN: merge ; amalgamate ; intergrade ; combine   FR: harmoniser
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together   FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
รวมเข้าด้วยกัน [v. exp.] (rūam khao dūaykan) EN: merge ; amalgamate ; combine   FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir

CMU English Pronouncing Dictionary
AMALGAMATE    AH0 M AE1 L G AH0 M EY2 T
AMALGAMATED    AH0 M AE1 L G AH0 M EY2 T AH0 D
AMALGAMATED'S    AH0 M AE1 L G AH0 M EY2 T AH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amalgamate    (v) ˈəmˈælgəmɛɪt (@1 m a1 l g @ m ei t)
amalgamated    (v) ˈəmˈælgəmɛɪtɪd (@1 m a1 l g @ m ei t i d)
amalgamates    (v) ˈəmˈælgəmɛɪts (@1 m a1 l g @ m ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] amalgamate; combine, #85 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御流神道[ごりゅうしんとう, goryuushintou] (n) (See 両部神道) Goryu Shinto (sect of amalgamated Shinto) [Add to Longdo]
三輪神道[みわしんとう, miwashintou] (n) (See 両部神道) Miwa Shinto (sect of amalgamated Shinto developed in the Muromachi Period) [Add to Longdo]
習合神道[しゅうごうしんとう, shuugoushintou] (n) (See 両部神道,山王神道) syncretized Shinto; amalgamated Shinto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amalgamate \A*mal"ga*mate\, v. t. [imp. & p. p. {Amalgamated};
   p. pr. & vb. n. {Amalgamating}.]
   1. To compound or mix, as quicksilver, with another metal; to
    unite, combine, or alloy with mercury.
    [1913 Webster]
 
   2. To mix, so as to make a uniform compound; to unite or
    combine; as, to amalgamate two races; to amalgamate one
    race with another.
    [1913 Webster]
 
       Ingratitude is indeed their four cardinal virtues
       compacted and amalgamated into one.  --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amalgamate \A*mal"ga*mate\, v. i.
   1. To unite in an amalgam; to blend with another metal, as
    quicksilver.
    [1913 Webster]
 
   2. To coalesce, as a result of growth; to combine into a
    uniform whole; to blend; as, two organs or parts
    amalgamate.
    [1913 Webster] Amalgamate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amalgamate \A*mal"ga*mate\, Amalgamated \A*mal"ga*ma`ted\, a.
   Coalesced; united; combined.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amalgamate
   adj 1: joined together into a whole; "United Industries"; "the
       amalgamated colleges constituted a university"; "a
       consolidated school" [syn: {amalgamate}, {amalgamated},
       {coalesced}, {consolidated}, {fused}]
   v 1: to bring or combine together or with something else;
      "resourcefully he mingled music and dance" [syn: {mix},
      {mingle}, {commix}, {unify}, {amalgamate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top