Search result for

จับคู่

(34 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จับคู่-, *จับคู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับคู่[V] pair, See also: match, Ant. แยกคู่, Example: ผู้จัดละครจับคู่วิลลี่กับเยลหลี เพื่อเล่นละครคู่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conjugateจับคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
matchจับคู่กัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conjugation Processจับคู่กับยาที่กินเข้าไปเยื่อบุตา [การแพทย์]
Matched Controlจับคู่กลุ่มเปรียบเทียบ [การแพทย์]
Matchingจับคู่, ความเข้ากันได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
George, the king will arrange a match between you and Jane Parker.จอร์จ พระราชาได้จับคู่ให้ ระหว่างเจ้ากับเจน ปาร์กเกอร์ The Other Boleyn Girl (2008)
Yeah, I've read it. And?ซูเปอร์ฮีโร่สองคนจับคู่กันเหมือนแบบว่าเอ่อ... Jumper (2008)
About that Hong Kong match making trip.เกี่ยวกับการเดินทางไปฮ่องกง เพื่อจับคู่น่ะ Episode #1.7 (2008)
Now we're running her face through an infinity scan.เรา กำลังสแกนจับคู่ภาพ\ ใบหน้าเธออยู่ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I mean, I'd pair it with a new Yves Saint Laurent coat.ฉันว่า ฉันน่าจะจับคู่กับ โค๊ทตัวใหม่ของ Yves Saint Laurent Confessions of a Shopaholic (2009)
So match sell prices of industrial property sold in Philly, up against purchases made by his corporation.จับคู่ราคา การซื้อทรัพย์สินที่ตรงกับสินค้าทางอุตสาหกรรมที่จำหน่ายใน ฟิลลี่ ที่มีการสั่งซื้อสินค้า ที่ผลิตโดยบริษัทของเขา Law Abiding Citizen (2009)
If you become a skin beauty, the worst off boy in that school, is still probably the best candidate for a husband in any matchmaking company.เด็กผู้ชายที่แย่ที่สุดในโรงเรียนนั้น ก็ยังอาจจะเป็นคู่แข่งที่ดีที่สุด ในการหาสามีตามบริษัทจับคู่ Episode #1.1 (2009)
I do. And take off that hideous scarf, Penelope.ฉันคิดว่าเราจับคู่เอาที่คาดผมกับหมวกแก๊ปนะ The Goodbye Gossip Girl (2009)
Let's pair up for the Immaculate Affection.เริ่มจับคู่ทำแบบฝึกหัด Showmance (2009)
You know, if you want, I could set you up.รู้มั๊ย ถ้าคุณต้องการ ผมอาจจะจับคู่ให้คุณได้นะ Everybody Says Don't (2009)
I'm going to pair you off, and I want you to pick a ballad to sing to your partner.พวกเธอต้องจับคู่ ร้องเพลงบัลลาดด้วยกัน Ballad (2009)
Well I know I'm uniting a happy couple in five minutes for $ 49.95.อืม ผมรู้ว่าผมเป็นคนที่คอยจับคู่ให้คู่รักมากมาย ในห้านาทีในราคา $49.95 Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับคู่[v.] (japkhū) EN: pair off ; match   FR: accorder ; accoupler
จับคู่ให้กับ[v. exp.] (japkhū hai kap) EN: set up with   

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
match with[PHRV] จับแต่งงานกับ, See also: จับคู่แต่งงาน
mate[VT] จับคู่ผสมพันธุ์
mate[VI] จับคู่ผสมพันธุ์
mate[VT] จับคู่กัน, See also: เป็นเพื่อน, คบหากัน
mismatch[VT] จับคู่กันอย่างผิดๆ, See also: นำเข้าผิดคู่, จับคู่กันอย่างไม่เหมาะสม, Syn. mishandle, misconduct
pair[VI] จับคู่, See also: นำมาเข้าคู่กัน, นำมาประกบคู่, Syn. combine, match, marry, couple, unite, Ant. divorce
pair[VT] จับคู่, See also: นำมาเข้าคู่กัน, นำมาประกบคู่, Syn. combine, match, marry, couple, unite, Ant. divorce
pair off[PHRV] จับคู่ (หญิงกับชาย) หรือแต่งงานหรือให้เป็นแฟนกัน, Syn. partner off
pair up[PHRV] จับคู่กัน, See also: คู่กัน
pair with[PHRV] จับคู่กับ, See also: เข้าคู่กับ, Syn. fit to, match with, suit to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)

English-Thai: Nontri Dictionary
pair(vt) เข้าคู่,จับคู่
partnership(n) หุ้นส่วน,ห้างหุ้นส่วน,การจับคู่กัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top