ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -案-, *案*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[案, àn, ㄢˋ] file, legal case; bench, table
Radical: Decomposition: 安 (ān )  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 518

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[àn, ㄢˋ, ] (legal) case; incident; record; file; table, #784 [Add to Longdo]
[fāng àn, ㄈㄤ ㄢˋ, ] plan; program (for action etc); proposal; proposed bill, #852 [Add to Longdo]
[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, ] law case; legal case; judicial case, #1,536 [Add to Longdo]
[dá àn, ㄉㄚˊ ㄢˋ, ] answer; solution, #2,757 [Add to Longdo]
[dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ, / ] file; record; archive, #3,316 [Add to Longdo]
[cǎo àn, ㄘㄠˇ ㄢˋ, ] draft (legislation, proposal etc), #3,484 [Add to Longdo]
[àn lì, ㄢˋ ㄌㄧˋ, ] case, #5,315 [Add to Longdo]
[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, ] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal, #5,338 [Add to Longdo]
[tú àn, ㄊㄨˊ ㄢˋ, / ] design; pattern, #5,539 [Add to Longdo]
[zuò àn, ㄗㄨㄛˋ ㄢˋ, ] to commit a crime, #6,321 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あんない, annai] (vt) แนะนำ,พาชม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あんない, annai] Thai: นำทาง
[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance
[あんない, annai] Thai: การนำพา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あん, an] (n,n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P) [Add to Longdo]
じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (じる only) (See ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See ずる・2,一計をじる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
じ顔[あんじがお, anjigao] (n) worried look [Add to Longdo]
ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (ずる only) (See じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
ずるより産むが易し;ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
に相違して[あんにそういして, annisouishite] (adv) contrary to one's expectations [Add to Longdo]
の定(P);の条(iK);の上(iK)[あんのじょう, annojou] (exp,adv) just as one thought; as usual; (P) [Add to Longdo]
を立てる[あんをたてる, anwotateru] (exp,v1) to draft a proposal; to draught a proposal [Add to Longdo]
[あんか, anka] (n) under the table; word of respect added to the addressee's name on a letter [Add to Longdo]
[あんがい, angai] (adj-na,n-adv) unexpectedly; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It sounds great!いいだ!
"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."「彼らはその法を可決したの」「うん、とうとう通過させたんだ」
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10月に総会を開催すべきだという提があった。
Here are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.1998年6月16日のミーティングのための議事事項のご提です。
An old lady guided us through the castle.1人の年老いた女性が私たちに城の中を内してくれた。
I agreed to her suggestion that we meet again five years from then.5年後にまた会いましょうという彼女の提に、私は同意した。
I will show you around.あちらこちらご内いたします。
Your plan to buy another PC is out of the question.あと一台パソコンを購入する君のはまったく問題にならない。 [M]
I can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.あなたからのパーティーの内状をなくしてしまったなんて、自分でも信じられません。
I'm all for your suggestion.あなたの提に大賛成です。
It has not yet decided whether to approve of your proposal.あなたの提に賛成するかどうか、まだ決めていない。
Your suggestion seems reasonable.あなたの提は、ごもっともですよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Information?[JA] 番号内? Detour (1945)
We're going to take you into the City Hall, where police headquarters are located.[JA] 市庁舎にご内しよう そこに警察本部がある He Walked by Night (1948)
Agenda?[JA] 議? We Can't Win (2010)
"I had nothing to do with the two murders... so help me God..."[CN] 我与两宗谋杀毫无关系 上帝啊,帮帮我 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
What do you say of my proposal?[JA] 俺の提どう思う? Scarlet Street (1945)
Next.[CN] - 下一个 Dear God (2014)
Someone in 166 says there's been a murder.[CN] 166號房有人說, 那兒有兇殺. Grand Hotel (1932)
There's been a murder here.[CN] 這有兇殺. Grand Hotel (1932)
MURDER in Holstenwall 1000 Marks Reward.[CN] 霍斯腾沃尔谋杀 悬赏1000马克 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Remember, you've got all kinds of identification: his car, letters, license ...[JA] 外簡単よ 車も 手紙も 免許証もあるのよ Detour (1945)
Any ideas?[JA] 何かは? Brick Mansions (2014)
by stabbing her in the side with a similar knife... "to throw suspicion on the mysterious murderer."[CN] 我是想要把线索转移到那个神秘凶的凶手身上 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内書[あんないしょ, annaisho] guide [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あん, an] PLAN, VORSCHLAG, ANTRAG [Add to Longdo]
[あん, an] Plan, Vorschlag, Antrag [Add to Longdo]
[あんけん, anken] Sache, Angelegenheit, -Fall [Add to Longdo]
[あんない, annai] Auskunft, Fuehrung [Add to Longdo]
内所[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]
[あんしゅつ, anshutsu] sich_ausdenken, erfinden [Add to Longdo]
[あんがい, angai] wider_Erwarten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top