Search result for

四一二

(4 entries)
(1.2008 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -四一二-, *四一二*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四一二[sì yī èr, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ, ] 12th April; refers to Chiang Kai-shek's coup of 12th April 1927 against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
四一二事变[sì yī èr shì biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the coup of 12th Mar 1927, an attempt by Chiang Kai-shek to suppress the communists; called 反革命政变|反革命政變 or 慘案|惨案 in PRC literature [Add to Longdo]
四一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
四一二惨案[sì yī èr cǎn àn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄘㄢˇ ㄢˋ, / ] the massacre of 12th Mar 1927; the Shanghai coup of 12th Mar 1927 by Chiang Kai-shek against the communists [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

四一二 (sì yī èr)

 


  

 
四一二
  • (sì yī èr, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ) 12th April; refers to Chiang Kai-shek\'s coup of 12th April 1927 against the communists in Shanghai [CE-DICT-Simplified]
  • (sì yī èr, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ) 12th April; refers to Chiang Kai-shek\'s coup of 12th April 1927 against the communists in Shanghai [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top