Search result for

mate

(175 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mate-, *mate*
Possible hiragana form: まて
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mate[N] ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ, Syn. warrant officer, petty officer
mate[N] คู่สมรส, See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน, Syn. spouse, bedmate
mate[N] ผู้ช่วย
mate[N] ส่วนหนึ่งในจำนวนคู่, See also: อันหนึ่งในจำนวนคู่, Syn. analog, counterpart
mate[N] คู่ผสมพันธุ์ (สัตว์)
mate[N] เพื่อน, See also: เกลอ, เพื่อนร่วมทีม, Syn. partner, comrade
mate[VT] จับคู่ผสมพันธุ์
mate[VI] จับคู่ผสมพันธุ์
mate[VT] จับคู่กัน, See also: เป็นเพื่อน, คบหากัน
mate[VT] แต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ), See also: สมรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mate(เมท) n. เพื่อน,สามีหรือภรรยา,เพื่อนร่วม (สำนัก,โรงเรียน,บ้านหรืออื่น ๆ) ,หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง,ผู้ช่วยจ่านายสิบทหารเรือ,ผู้ช่วยนายเรือ. v. ร่วม,ร่วมคู่,แต่งงาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพื่อน, See also: mateship n.
mater(เม'เทอะ) n.,แม่
materfamilias(เมเทอฟะมิล'ลีอัส) n. แม่ของครอบครัว
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
materialist(มะเทีย'เรียลลิสทฺ) n. ผู้ยึดถือเอาวัตถุเป็นสำคัญ,ผู้ยึดถือลัทธิ'materialism, See also: marterialistic adj. maeterialistically adv.
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
materially(มะเทีย'เรียลลี) adj. อย่างมาก,ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ, Syn. considerably
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย
maternal(มะเทอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับมารดา, See also: maternalism n. maternalistic adj. maternally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
mate(n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ
mate(vt) เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก,แต่งงาน,สมรส
material(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ
material(n) สิ่งของ,วัตถุ,เนื้อหา,ส่วนประกอบ,ปัจจัย,สิ่งทอ
materialism(n) ลัทธิวัตถุนิยม
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม,มีตัวตน,ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
materially(adv) ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ
maternal(adj) เกี่ยวกับมารดา,ดุจมารดา
maternity(n) ความเป็นแม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mateคู่, คู่เคียง, คู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mate selectionการเลือกคู่ครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mater, arachnoid; arachnoidea; mater, arachnoideaเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mater, arachnoidea; arachnoidea; mater, arachnoidเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mater, dura; pachymeninxเยื่อดูรา, เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mater, piaเยื่อเพีย, เยื่อหุ้มสมองชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
materia albaขี้ฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material damage warrantyคำรับรองความเสียหายทรัพย์สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
material evidenceพยานวัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mate selectionการเลือกคู่ครอง [TU Subject Heading]
Mate Selection and Marriageการเลือกคู่ครองและการแต่งงาน [การแพทย์]
Mate Swappingประเภทชอบแลกเปลี่ยนสามีภรรยา [การแพทย์]
Mater, Whiteเนื้อขาว, เนื้อเยื่อส่วนสีขาว, เนื้อหา [การแพทย์]
Materia medicaเครื่องยา [TU Subject Heading]
Materia medica, Vegetableยาจากพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialวัตถุดิบ [การบัญชี]
Material Controlการควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ [การแพทย์]
Material Control, Rawการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
material handling (n ) การขนถ่ายวัสุด
material obligation ข้อผูกพันเป็นสำคัญ
materiallyอย่างร้ายแรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, so it sounds like you guys are soul mates.โอเค ฟังดูพวกเธอจะเป็นเนื้อคู่กันนะ Never Been Marcused (2008)
It's downright maternal. I'm not maternal.อย่างเป็นแม่คนเลยนะ /N ไม่ใช่ฉันย่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
For those of you hoping to find Nate Archibald under your tree looks like he's already picked up his mistletoe mate.โทษทีนะ สาวๆ สำหรับใครก็ตาม ที่หวังจะควงเนท อาชิบอลออกงาน It's a Wonderful Lie (2008)
It's a warehouse,formerly deeded to a company that manufactured natural fiber bags and shipping materials go I'll call it inมันเป็นโกดัง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้โอนให้กับ บริษัทที่ผลิตถุงเส้นใยธรรมชาติและส่งของทางเรือ-- ไปเลย ฉันจะโทรเรียกมา Art Imitates Life (2008)
Just stay on top of the material, and don't getแค่ควบคุมสถาณการ์ณใว้ Brave New World (2008)
It's the cost of raw materials.เป็นต้นทุนของวัตถุดิบ Hell Followed (2008)
Clay's making a mistake. Tribe ain't SOA material.เคลย์กำลังทำผิดพลาด Tribe ไม่ได้คิดขั้นตอนในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ Patch Over (2008)
In truth, they yearn for the bondage of social order, rigid laws, materialism.ในความจริง พวกเขากระหายอยากจองจำ ต่อสังคมอื่น กฏหมายเคร่งครัด วัตถุนิยม Patch Over (2008)
See,I think that we can find out what classified material Vargo was downloading.ใช่มั๊ย,ฉันว่าเราต้องหาจนได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่วาร์โก้ได้เอาไป. Last Man Standing (2008)
We've been monitoring city hospital maternity wards for any suspicious activity.เรากำลังเฝ้าดู โรงพยาบาลทำคลอดในเมือง ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย Resurrection (2008)
See, your loveline's broken up, which means you haven't found your soul mate yet.เห็นมั้ย เส้นความรักคุณขาด แปลว่าคุณ ยังไม่เจอเนื้อคู่ 52 Pickup (2008)
It's all to reassure themselves that they have brought home the best possible mate.เพื่อให้พวกเธออุ่นใจว่า เธอได้คนที่ดีที่สุดไป 52 Pickup (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mateFurniture made of good materials sells well.
mateHer dress was made of very cheap material.
mateLight waves travel through space and various kinds of materials.
mateI think that this material is of benefit to everyone.
mateThe novelist gathered materials for his work.
mateI'm not interested in material gains.
mateWill you take care of gathering materials for the climb?
mateArtificial coloring material.
mateShe will start her maternity leave next week.
mateThis material never wears out.
mateThis curtain is made of fine material.
mateThe ship transports raw materials from Indonesia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังพัสดุ[N] materials store
วัตถุนิยม[ADJ] materialism, Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม, Example: สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน, Thai definition: การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
ฝ่ายมารดา[N] maternal, Syn. ข้างมารดา
รูปธรรม[N] concrete object, See also: material object, natural form, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
วัตถุดิบ[N] raw material, See also: material, Example: เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า
วัสดุ[N] material, See also: substance, matter, stuff, Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ, Example: ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเล่น มักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ, Thai definition: วัตถุที่นำมาใช้
คู่สมรส[N] spouse, See also: mate, husband and wife, bride and groom, bridal pair, Syn. คู่บ่าวสาว, คู่ผัวตัวเมีย, คู่ชีวิต, สามีภรรยา, Example: ผมขออวยพรให้คู่สมรสอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร, Count unit: คู่
มาตุภูมิ[N] motherland, See also: maternal city, Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่, Ant. ปิตุภูมิ, Example: ร่างของทหารถูกนำกลับสู่มาตุภูมิในที่สุด, Thai definition: ประเทศที่เกิด
มาตุภูมิ[N] motherland, See also: maternal city, Syn. บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, แผ่นดินแม่, Ant. ปิตุภูมิ, Example: ร่างของทหารถูกนำกลับสู่มาตุภูมิในที่สุด, Thai definition: ประเทศที่เกิด
โลกิยะ[ADJ] worldly, See also: material, fleshly, Syn. โลกีย์, ของโลก, ทางโลก, Example: คนที่มองไม่เห็นสัจธรรมยังมัวหลงระเริงในทางโลกิยะ, Thai definition: เกี่ยวกับโลก, ธรรมดาโลก, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศตามฤดูกาล[n. exp.] (akāt tām reudūkān) EN: climate   
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neung) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
อนุบาลสอง[n. exp.] (anubān søng) FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)

CMU English Pronouncing Dictionary
MATE    M EY1 T
MATER    M AA1 T ER0
MATEO    M AA0 T EY1 OW0
MATER    M AE1 T ER0
MATES    M EY1 T S
MATEY    M EY1 T IY0
MATED    M EY1 T AH0 D
MATER    M EY1 T ER0
MATEJA    M AA0 T EY1 Y AH0
MATELL    M AH0 T EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mate    (v) (m ei1 t)
Mateo    (n) (m @ t ei1 ou)
mater    (n) (m ei1 t @ r)
mated    (v) (m ei1 t i d)
mates    (v) (m ei1 t s)
matey    (j) (m ei1 t ii)
materiel    (n) (m a t ii1 r i e l)
material    (n) (m @1 t i@1 r i@ l)
maternal    (j) (m @1 t @@1 n l)
materials    (n) (m @1 t i@1 r i@ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Material {n}; Werkstoff {m}; Stoff {m} | Materialien {pl}; Werkstoffe {pl}; Stoffe {pl} | eingeleitetes Material | fehlerhaftes Material | leitfähiges Material | nahvernetztes Materialmaterial | materials | dumped material | defective material | conductive material | post-cured material [Add to Longdo]
Material {n}; Informationen {pl}blurb [Add to Longdo]
Materialanforderungsschein {m}assembly order [Add to Longdo]
Materialaufzug {m}lift for material [Add to Longdo]
Materialausgabe {f}stock issue [Add to Longdo]
Materialbenennung {f} | allgemeine Materialbenennung {f} | spezifische Materialbenennung {f}material designation | general material designation | specific material designation [Add to Longdo]
Materialbilanz {f}material balance [Add to Longdo]
Materialbruch {m}material breach; material cracking [Add to Longdo]
Materialcharge {f}batch of material [Add to Longdo]
Materialeigenschaften {pl}material properties [Add to Longdo]
Materialeinsparung {f}saving in material [Add to Longdo]
Materialfehler {m} | Materialfehler {pl}material defect; fault in the material | faults in the material [Add to Longdo]
Materialfluss {m}material flow [Add to Longdo]
Materialfuge {f}material joint [Add to Longdo]
Materialismus {m}materialism [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, ] mate; one of a pair [Add to Longdo]
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality [Add to Longdo]
外祖父[wài zǔ fù, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] maternal grandfather (i.e. mother's father) [Add to Longdo]
姥爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, / ] maternal grandfather [Add to Longdo]
实物[shí wù, ㄕˊ ˋ, / ] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.) [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, ] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess [Add to Longdo]
料子[liào zi, ㄌㄧㄠˋ ㄗ˙, ] material [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] material; timber; variant of 才, ability; talent; aptitude; man or woman of talent [Add to Longdo]
材料[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] material; data; makings; stuff [Add to Longdo]
材料学[cái liào xué, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] material science [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキマティク図[スキマティクず, sukimateiku zu] schematic [Add to Longdo]
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization [Add to Longdo]
フォーマティング[ふぉーまていんぐ, fo-mateingu] formatting [Add to Longdo]
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system [Add to Longdo]
近似解[きんじかい, kinjikai] approximate solution [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
推定データ[すいてデータ, suite de-ta] estimated data [Add to Longdo]
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唯物論[ゆいぶつろん, yuibutsuron] Materialismus [Add to Longdo]
摩天楼[まてんろう, matenrou] Wolkenkratzer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mate \Mate\ (m[=a]t), n. [F. mat, abbrev. fr. ['e]chec et mat.
   See {Checkmate}.] (Chess)
   Same as {Checkmate}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mate \Mate\, a.
   See 2d {Mat}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mate \Mate\, v. t. [F. mater to fatigue, enfeeble, humiliate,
   checkmate. See {Mate} checkmate.]
   [1913 Webster]
   1. To confuse; to confound. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To checkmate.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mate \Mate\, n. [Perhaps for older make a companion; cf. also
   OD. maet companion, mate, D. maat. Cf. {Make} a companion,
   {Match} a mate.]
   1. One who customarily associates with another; a companion;
    an associate; any object which is associated or combined
    with a similar object.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically, a husband or wife; and among the
    lower animals, one of a pair associated for propagation
    and the care of their young.
    [1913 Webster]
 
   3. A suitable companion; a match; an equal.
    [1913 Webster]
 
       Ye knew me once no mate
       For you; there sitting where you durst not soar.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) An officer in a merchant vessel ranking next below
    the captain. If there are more than one bearing the title,
    they are called, respectively, first mate, second mate,
    third mate, etc. In the navy, a subordinate officer or
    assistant; as, master's mate; surgeon's mate.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mate \Ma"te\ (m[aum]"t[asl]), n. [Sp.]
   The Paraguay tea, being the dried leaf of the Brazilian holly
   ({Ilex Paraguensis}). The infusion has a pleasant odor, with
   an agreeable bitter taste, and is much used for tea in South
   America.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mate \Mate\, v. i.
   To be or become a mate or mates, especially in sexual
   companionship; as, some birds mate for life; this bird will
   not mate with that one.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mate \Mate\, v. t. [imp. & p. p. {Mated}; p. pr. & vb. n.
   {Mating}.]
   1. To match; to marry.
    [1913 Webster]
 
       If she be mated with an equal husband. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To match one's self against; to oppose as equal; to
    compete with.
    [1913 Webster]
 
       There is no passion in the mind of man so weak but
       it mates and masters the fear of death. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I, . . . in the way of loyalty and truth, . . .
       Dare mate a sounder man than Surrey can be. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To breed; to bring (animals) together for the purpose of
    breeding; as, she mated a doberman with a German shepherd.
    [PJC]
 
   4. To join together; to fit together; to connect; to link;
    as, he mated a saw blade to a broom handle to cut
    inaccessible branches.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mate
   n 1: the officer below the master on a commercial ship [syn:
      {mate}, {first mate}]
   2: a fellow member of a team; "it was his first start against
     his former teammates" [syn: {teammate}, {mate}]
   3: the partner of an animal (especially a sexual partner); "he
     loved the mare and all her mates"; "camels hate leaving their
     mates"
   4: a person's partner in marriage [syn: {spouse}, {partner},
     {married person}, {mate}, {better half}]
   5: an exact duplicate; "when a match is found an entry is made
     in the notebook" [syn: {match}, {mate}]
   6: one of a pair; "he lost the mate to his shoe"; "one eye was
     blue but its fellow was brown" [syn: {mate}, {fellow}]
   7: South American holly; leaves used in making a drink like tea
     [syn: {mate}, {Paraguay tea}, {Ilex paraguariensis}]
   8: informal term for a friend of the same sex
   9: South American tea-like drink made from leaves of a South
     American holly called mate
   10: a chess move constituting an inescapable and indefensible
     attack on the opponent's king [syn: {checkmate}, {mate}]
   v 1: engage in sexual intercourse; "Birds mate in the Spring"
      [syn: {copulate}, {mate}, {pair}, {couple}]
   2: bring two objects, ideas, or people together; "This fact is
     coupled to the other one"; "Matchmaker, can you match my
     daughter with a nice young man?"; "The student was paired
     with a partner for collaboration on the project" [syn:
     {match}, {mate}, {couple}, {pair}, {twin}]
   3: place an opponent's king under an attack from which it cannot
     escape and thus ending the game; "Kasparov checkmated his
     opponent after only a few moves" [syn: {checkmate}, {mate}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mate [matə]
   degree; grade
   measure; measurement
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top