ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coupler

K AH1 P L ER0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coupler-, *coupler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coupler[N] สิ่งที่ใช้เชื่อมต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coupler(คัพ'เพลอะ) n. เครื่องต่อ,อุปกรณ์ต่อเชื่อม,สิ่งที่พ่วง,ตะขอพ่วง,จานต่อเพลา
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
couplerตัวคู่ต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Couplers, Quickหัวต่อชนิดต่ออย่างรวดเร็ว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับคู่[v.] (japkhū) EN: pair off ; match   FR: accorder ; accoupler

CMU English Pronouncing Dictionary
COUPLER    K AH1 P L ER0
COUPLERS    K AH1 P L ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kupplungsschacht {m}; Kupplungsaufnahme {f} [techn.]coupler pocket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カプラー(P);カプラ;カップラ;カップラー[, kapura-(P); kapura ; kappura ; kappura-] (n) coupler; (P) [Add to Longdo]
デカップラ[, dekappura] (n) decoupler [Add to Longdo]
フォトカプラー;フォトカップラ;フォトカップラー[, fotokapura-; fotokappura ; fotokappura-] (n) photocoupler [Add to Longdo]
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] (n) acoustic coupler [Add to Longdo]
継ぎ手;継手[つぎて, tsugite] (n) a coupler; a splice; a successor; an heir [Add to Longdo]
自動連結機[じどうれんけつき, jidourenketsuki] (n) automatic coupler [Add to Longdo]
連結器[れんけつき, renketsuki] (n) connector; coupler [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copula \Cop"u*la\, n. [L., bond, band. See {Couple}.]
   1. (Logic & Gram.) The word which unites the subject and
    predicate.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The stop which connects the manuals, or the manuals
    with the pedals; -- called also {coupler}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coupler \Coup"ler\ (k?p"l?r), n.
   One who couples; that which couples, as a link, ring, or
   shackle, to connect cars.
   [1913 Webster]
 
   {Coupler of an organ}, a contrivance by which any two or more
    of the ranks of keys, or keys and pedals, are connected so
    as to act together when the organ is played.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coupler
   n 1: a mechanical device that serves to connect the ends of
      adjacent objects [syn: {coupling}, {coupler}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 coupler /kuple/ 
  couple

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top