Search result for

บั่น

(52 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บั่น-, *บั่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บั่น[V] cut, See also: stab, slash, gash, Example: พ่อครัวบั่นขนมปังชิ้นยักษ์ออกเป็นท่อนๆ เพื่อแจกจ่ายผู้ชมที่มายืนชมกันอยู่, Thai definition: ตัดให้สั้น, ตัดให้เป็นท่อนๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บั่นก. ตัดให้สั้น, ตัดให้เป็นท่อน ๆ.
บั้น ๑น. ครึ่งหนึ่งหรือตอนหนึ่งของสิ่งที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เช่น บั้นต้น บั้นปลาย.
บั้น ๑สัน. ฝ่ายว่า, ส่วนว่า.
บั้น ๒น. ชื่อมาตราตวงข้าวเปลือก มีอัตรา ๒ บั้น เป็น ๑ เกวียน.
บั่นทอนก. ทำให้สั้นหรือลดน้อยลง เช่น บั่นทอนอายุ บั่นทอนกำลัง, ทำให้เสียกำลังใจ ในคำว่า บั่นทอนจิตใจ.
บั้นท้ายน. ตอนท้าย, ส่วนท้าย
บั้นท้ายตะโพก, ก้น, (ใช้แก่หญิง).
บั้นปลายน. ตอนท้าย เช่น บั้นปลายของชีวิต.
บั้นพระองค์น. บั้นเอว.
บั้นหลวงน. ชื่อมาตราตวงตามวิธีประเพณี มีอัตราเท่ากับ ๑,๐๐๐ ลิตร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, I will take your head.ตอนนี้ข้าขอบั่นคอเจ้าล่ะ! Vampire Hunter D (1985)
After everything I've heard out of Little Tokyo Sterns is gonna have some answering to do this afternoon.หลังจากที่ทุกอย่างที่ฉันเคยได้ยินจากลิตเติ้ลโตเกียว ... ... บุกบั่นคือ gonna ได้ตอบรับที่จะทำช่วงบ่ายวันนี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Huh. I'm not sure I understood all that, Chief Sterns.ฮะ ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจทุกอย่างที่หัวหน้าบุกบั่น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I've included everything in my statement but I doubt very much that Chief Sterns is taking this possible connection seriously.เราได้รวมทุกอย่างในคำสั่งของฉัน ... ... แต่ฉันสงสัยมากว่าหัวหน้าบุกบั่น ... ... คือการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้นี้อย่างจริงจัง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Mr. Pennington, Chief Sterns' office.นายเพนนิงตันหัวหน้าสำนักงานบุกบั่นTeenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The theory goes that the crown diamond was chopped, too.มีทฤษฎีว่า เพชรยอดมงกุฎถูกบั่น Titanic (1997)
Yeah, you know why? Because I can.มันจะบั่นทอนตัวนายเอง และสุดท้ายก็เหลวเป๋ว Rock Star (2001)
Exceptionally hardworkingความบากบั่นจนเกินพอดี Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
But that wore away at the life of the planet...แต่มันก็เป็นการบั่นทอนชีวิตของดวงดาวเช่นกัน Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
This love is not to be diminished by difficult circumstances and it is only to be dissolved by death.ให้ความรักนี้มิอาจถูกบั่นทอน ด้วยสถานการณ์อันยากลำบาก และจักถูกพรากไปด้วยเพียงความตาย Mission: Impossible III (2006)
Oh, that's discouraging...นั่นบั่นทอนกำลังใจจังแฮะ It's Alive! (2007)
And you must not let anyone define your limits because of where you come from.และคุณต้องไม่ให้ใครมาบั่นทอนความมั่นใจ เพียงเพราะถิ่นกำเหนิดของคุณ Ratatouille (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division   FR: section [f] ; portion [f]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn sukkhaphāp) EN: ruin one's health   FR: détruire la santé
บั้นปลาย[n.] (banplāi) FR: phase finale [f]
บั้นปลาย[adv.] (banplāi) EN: in the end ; towards the end   FR: au terme de
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søng thǿn) EN: cut in two   FR: couper en deux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
endeavor(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
endeavour(เอนเดฟ'เวอะ) vi.,vt. พยายาม,บากบั่น. -n. ความพยายาม,ความบากบั่น., See also: endeavorer n. ดูendeavor endeavourer n. ดูendeavor, Syn. try
flounder(เฟลา'เดอะ) v.,n. (การ) ดิ้น,ดิ้นรน,บากบั่น,ตะเกียกตะกาย,ชื่อปลาทะเลตัวแบน, See also: flounderingly adv.
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
milk(มิลคฺ) n. น้ำนม,ของเหลวที่คล้ายน้ำนม (เช่นน้ำมะพร้าว) vt. รีดน้ำนม,รีด,ปอกลอก,บั่นทอน vi. ให้น้ำนม -Phr. (cry over spilt milk เสียใจต่อสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้ว), See also: milking n., Syn. tap,extract,exploit
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness,endurance
persevere(เพอซะเวียร์') vi. อุตสาหะ,พาก-พียร,พยายาม,ยืนหยัด,บากบั่น, Syn. endure
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ,ทำลายวิญญาณ,ทำลายหัวใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
diligent(adj) ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น,ขมีขมัน,แข็งขัน
endeavour(n) ความพยายาม,ความอุตสาหะ,ความมุมานะ,ความบากบั่น
endeavour(vi) พยายาม,อุตสาหะ,บากบั่น,มุมานะ
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
flounder(vi) ดิ้นรน,ตะเกียกตะกาย,บากบั่น
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
forge(vi) ฝ่าฟัน,บุกบั่น,ก้าวไปข้างหน้า
industry(n) อุตสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
persevere(vi) ขยันหมั่นเพียร,เพียร,บากบั่น,อุตสาหะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top