ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

优惠券

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -优惠券-, *优惠券*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优惠券[yōu huì quàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon, #16,166 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You even have a voucher.[CN] 你甚至还有优惠券 My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
You expect me to sit on my assets... and just clip coupons?[CN] 你想要我坐拥资产并使用优惠券吗? One, Two, Three (1961)
Pizza coupons.[CN] 匹萨优惠券 The One Where Rachel Finds Out (1995)
-It cost me 12 coupons.[CN] -它花了我十二张优惠券 Night Train to Munich (1940)
- Check. - Coupons?[CN] - 优惠券 Gone Fishin' (1997)
Don't worry. The baby will clip the coupons. We'll put all the money in his name.[CN] 婴儿可以使用优惠券,我们会把钱存在他名下 One, Two, Three (1961)
Coupons. Coupons. Free coupons.[CN] 优惠券,免费的 Se7en (1995)
Show him the coupon.[CN] - 显示他们的优惠券。 - 看到了吗? "光荣之地"。 Gone Fishin' (1997)
Let me see that coupon again.[CN] 需要一段时间才能看到优惠券,一个。 Gone Fishin' (1997)
Discount-- Discount coupons.[CN] 优惠券 Se7en (1995)
I'll tell you what, Gus. It doesn't look anything like the picture.[CN] 不要看任何喜欢的图片上的优惠券 Gone Fishin' (1997)
We got two coupons we won.[CN] 我们获得这些优惠券 Gone Fishin' (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top