ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชดใช้

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชดใช้-, *ชดใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชดใช้[V] compensate, See also: pay, reimburse, repay, refund, disburse, Syn. ใช้, ชำระคืน, Example: หากเกิดอุบัติเหตุกับรถของท่านที่ได้ทำประกันภัยไว้กับทางบริษัท บริษัทยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของรถ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชดใช้ก. ใช้ค่าใช้จ่ายที่ทดรองจ่ายไปก่อนแล้ว, ให้ทดแทนสิ่งที่ใช้หรือเสียไป.
ไถ่บาปชดใช้สิ่งที่เคยทำไม่ดีไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defrayชดใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reimburseชดใช้ให้, จ่ายคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll pay for this!แกจะต้องชดใช้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You'll pay for this!คุณต้องชดใช้แน่ ! Cinema Paradiso (1988)
Uno, dos, tres.No substitutions, exchanges or refunds.ไม่แทนที่ แลกเปลี่ยนหรือชดใช้ ฉันรู้แล้ว ฉันกำลังฝันอยู่แน่ๆ Aladdin (1992)
I expect to be compensated.ต้องชดใช้ให้ผม Schindler's List (1993)
My curse made each of them payคำสาปของข้า พวกเขาต้องชดใช้ Anastasia (1997)
She'll be through!นางต้องชดใช้ Anastasia (1997)
You'll have to pay for that, you know.คุณต้องชดใช้ค่าเสียหาย Titanic (1997)
I have some personal debts to honor, but everything else will be yours.ผมมีหนี้สินส่วนตัวที่จะต้องชดใช้ แต่ส่วนที่เหลือจะเป็นของคุณทั้งสิ้น The Red Violin (1998)
- Let's make him pay.- ให้เขาชดใช้ไป Brokedown Palace (1999)
Please, if you need someone to do the time, I'll do it.ได้โปรด ถ้าคุณต้องการใครมาชดใช้เวลาตรงนั้น ฉันจะทำเอง Brokedown Palace (1999)
- He'll pay. Now, over here- - Oh, my God.มันจะต้องชดใช้ ส่วนตรงนี้ โอ้ ว้าว 10 Things I Hate About You (1999)
You messed with the wrong guy, and now you're gonna pay.แกมาเล่ยผิดคนแล้วเว่ย และแกต้องชดใช้ 10 Things I Hate About You (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าเสียหาย[v. exp.] (chotchai khāsīahāi) EN: compensate for damages ; pay damages   
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chotchai khāchaijāi) EN: reimburse expenses   
ชดใช้โทษ[v. exp.] (chotchai thōt) EN: redeem a mistake   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account for[PHRV] ชดใช้ (เงินหรือการลงโทษ)
atone for[PHRV] ชดใช้เรื่อง, See also: ชดเชยเรื่อง, ไถ่บาปเรื่อง
give back[PHRV] ชดใช้
indemnify against[PHRV] ชดใช้ค่าเสียหาย, See also: คุ้มครองค่าเสียหาย, Syn. insure against
indemnify for[PHRV] ชดใช้...ด้วยค่าเสียหาย
make amends for[IDM] ชดใช้, See also: ชดเชย, Syn. make to
make amends to[IDM] ชดใช้, Syn. make for
pay[VT] ชดใช้, See also: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น, Syn. compensate
pay for[PHRV] ชดใช้, See also: ชดเชย
recoup[VT] หักกลบลบหนี้, See also: ชดใช้, Syn. compensate, reimburse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.
indemnitor(อินเดม' นิเทอะ) n. ผู้ชดใช้, ผู้ใช้เงินค่าเสียหาย, ผู้ใช้ค่าสินไหมทดแทน
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends
recoup(รีคูพ') v. หักกลบลบหนี้,เอาคืน,เอาทุนคืน,ชดใช้,ยึดถือบางส่วนเพื่อชำระหนี้, See also: recoupment n.
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs

English-Thai: Nontri Dictionary
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
defray(vt) ใช้จ่าย,ชดใช้,ออกค่าใช้จ่าย
indemnify(vt) ประกัน,ปรับ,ชดใช้,ทำขวัญ
inexpiable(adj) ชดใช้ไม่ได้,ลบล้างไม่ได้
pay(vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
recompense(vt) ชดใช้,ให้ค่าตอบแทน,ตอบสนอง
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
redress(n) ความช่วยเหลือ,การแก้ไข,การชดใช้

German-Thai: Longdo Dictionary
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top