ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revolution

R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revolution-, *revolution*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revolution(n) การปฏิวัติ, Syn. mutiny, rebellion, revolt
revolution(n) การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง, Syn. innovation, transformation
revolution(n) การหมุนหนึ่งรอบ, Syn. circle, rotation
revolution(n) วัฏจักร, Syn. cycle
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ, Syn. rebellious, revolting, insurgent
revolutionise(vt) ปฏิวัติ, See also: ทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก, Syn. transform, remodel, recast
revolutionist(n) นักปฏิวัติ, See also: ผู้ปฏิวัติ, Syn. revolter
revolutionize(vt) ปฏิวัติ, See also: ทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก, Syn. transform, remodel, recast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revolution(เรฟ'วะลิว'เชิน) n. การปฏิวัติ, การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (และมักรวดเร็ว) , การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่, การหมุนรอบ, การโคจร, การพลิกแผ่นดิน, รอบ, วัฎจักร, See also: revolutionary adj., n., Syn. revolt, cycle, rotation
revolutionise(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ, ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง, หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
revolutionize(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ, ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง, หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน, การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799

English-Thai: Nontri Dictionary
revolution(n) การปฏิวัติ, การเปลี่ยนแปลง, วัฏจักร, การหมุนเวียน
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ, เกี่ยวกับการหมุนเวียน, เกี่ยวกับวัฏจักร
revolutionist(n) ผู้ก่อการปฏิวัติ
revolutionize(vt) หมุนเวียน, ปฏิวัติ, เปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revolutionการปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolutionการปฏิวัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revolutionช่วงก่อเทือกเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
revolution๑. การหมุนรอบ๒. รอบหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
revolution per minute (rpm)รอบต่อนาที (อาร์พีเอ็ม) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
revolution, greenการปฏิวัติทางกสิกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolution, industrialการปฏิวัติอุตสาหกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolution, socialการปฏิวัติสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolutionary defeatismการยอมสยบก่อนปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revolutionariesนักปฏิวัติ [TU Subject Heading]
Revolutionsปฏิวัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
I leave practical matters to my husband and revolution to my son.ไม่ งานเป็นหน้าที่ของสามีฉัน และการปฏิวัติเป็นของลูกชาย Gandhi (1982)
Here... the Revolution started.ที่นี่ ... การปฏิวัติที่เริ่ม The Russia House (1990)
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค The Russia House (1990)
Well, the regime that took over Gavel after the revolution demands financial aid supposedly for redevelopment., ได้สิ, เรื่องระบอบการปกครอง ของแกเวลภายหลังการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจ.. , ...คิดว่าคงจะเพื่อการกลับมาพัฒนากันอีกครั้ง Ghost in the Shell (1995)
Since the Revolution our lives have been so greyนับแต่การปฏิวัติ ชีวิตของเรายังมัวเทา Anastasia (1997)
A revolution was in my headในสมองฉันสับสนไปหมด The Legend of 1900 (1998)
I offer you the perfect solution--a revolution without bloodshed... without loss of life, even without treason.การปฏิวัติครั้งนี้ จะไม่นองเลือด ไม่ทรยศชาติ The Man in the Iron Mask (1998)
A revolution isn't a gala dinner.การปฏิวัตินั้น ไม่ใช่งานเลี้ยงฉลอง The Dreamers (2003)
A revolution is an uprising... a violent act... by which one class overthrows another.การปฏิวัติ คือการลุกฮือ ความรุนแรง โดยฝ่ายหนึ่ง ล้มล้างอีกฝ่าย The Dreamers (2003)
The Civil War and the Industrial Revolution created enormous growth in corporations.สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้บรรษัทเติบโตขึ้นมาก The Corporation (2003)
But really really the first industrial revolution is flawed it is not working.แต่แท้ที่จริงแล้ว การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกผิดพลาดอย่างร้ายแรง มันใช้ไม่ได้ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revolutionAfter the revolution, France became a republic.
revolutionA great revolution has taken place in technology.
revolutionA revolution broke out in Mexico.
revolutionA revolution broke out in that country.
revolutionA revolution has occurred in technology.
revolutionBiotechnology will bring about a revolution in agriculture.
revolutionHe played an active part in the revolution.
revolutionHis discovery gave rise to a revolution in transport.
revolutionI am writing a study of the French Revolution.
revolutionI don't know much about today's revolutions.
revolutionIn a since, such a political movement may be called a revolution.
revolutionIt looked as if we were on the eve of a revolution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิวัติ(n) revolutionist, Example: เหมาเจ๋อตุงเป็นนักปฏิวัติที่สำคัญคนหนึ่งของประวัติศาสตร์จีน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เคลื่อนไหวล้มล้างอำนาจรัฐ
การปฏิวัติ(n) revolution, See also: revolutionary, Syn. การเปลี่ยนแปลง, Example: ญี่ปุ่นเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในเอเชีย, Thai Definition: การเปลี่ยนแปลงระบบหรือการเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง
คณะปฏิวัติ(n) revolutionary council, See also: revolutionary committee, revolutionary group, revolutionary party, Example: คณะปฏิวัติออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง, Count Unit: คณะ, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบหรือระบอบการบริหารบ้านเมือง
ผู้ปฏิวัติ(n) revolutionist, See also: insurgent, rebel, Example: จอมพลสฤษดิ์ ผู้ปฏิวัติการบริหารประเทศได้เชื้อเชิญญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ, Thai Definition: ผู้เปลี่ยนแปลงระบบ
นักปฏิวัติ(n) revolutionist, Example: จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนักปฏิวัติที่สำคัญของไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้นำในการเปลี่ยนแปลงระบบหรือระบอบการบริหารบ้านเมือง
วงโคจร(n) orbit, See also: revolution, Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร, Example: นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการติดตามวงโคจรของดาวหางและดาวพระเคราะห์น้อยเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ทางโคจรของดาวพระเคราะห์ ซึ่งวนเป็นวงกลมหรือวงรี
วงโคจร(n) orbit, See also: revolution, Syn. วิถีโคจร, ทางโคจร, เส้นทางโคจร, Example: นักดาราศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการติดตามวงโคจรของดาวหางและดาวพระเคราะห์น้อยเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ทางโคจรของดาวพระเคราะห์ ซึ่งวนเป็นวงกลมหรือวงรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[kabot] (n) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary  FR: rebelle [ m ] ; insurgé [ m ]
การปฏิวัติ[kān patiwat] (n) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion  FR: révolte [ f ] ; révolution [ f ] ; insurrection [ f ] ; soulèvement [ m ] ; émeute [ f ]
การปฏิวัติฝรั่งเศส[Kān Patiwat Farangsēt] (n, prop) FR: Révolution française [ f ]
การปฏิวัติคาร์เนชั่น[Kān Patiwat Khānēchan] (n, prop) EN: Carnation Revolution  FR: révolution des œillets [ f ]
การปฏิวัติเขียว[Kān Patiwat Khīo] (n, prop) EN: Green Revolution  FR: Révolution verte [ f ]
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā] (n, prop) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam  FR: coup d'État de 1932 [ m ]
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[kān patiwat thāng panthukam] (n, exp) EN: genetic revolution
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[kān patiwat thāng phūmpanyā] (n, exp) EN: Intellectual Revolution
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[kān patiwat thāng utsāhakam] (n, exp) EN: Industrial Revolution  FR: révolution industrielle [ f ]
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์[kān patiwat thāng witthayāsāt] (n, exp) EN: Scientific Revolution

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVOLUTION R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N
REVOLUTIONS R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N Z
REVOLUTION'S R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N Z
REVOLUTIONARY R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
REVOLUTIONIST R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N IH0 S T
REVOLUTIONIZE R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N AY2 Z
REVOLUTIONIZED R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N AY2 Z D
REVOLUTIONISTS R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N IH0 S T S
REVOLUTIONARIES R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0 Z
REVOLUTIONIZING R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revolution (n) rˌɛvəlˈuːʃən (r e2 v @ l uu1 sh @ n)
revolutions (n) rˌɛvəlˈuːʃənz (r e2 v @ l uu1 sh @ n z)
revolutionary (n) rˌɛvəlˈuːʃənriː (r e2 v @ l uu1 sh @ n r ii)
revolutionize (v) rˌɛvəlˈuːʃənaɪz (r e2 v @ l uu1 sh @ n ai z)
revolutionized (v) rˌɛvəlˈuːʃənaɪzd (r e2 v @ l uu1 sh @ n ai z d)
revolutionizes (v) rˌɛvəlˈuːʃənaɪzɪz (r e2 v @ l uu1 sh @ n ai z i z)
revolutionaries (n) rˌɛvəlˈuːʃənərɪz (r e2 v @ l uu1 sh @ n @ r i z)
revolutionizing (v) rˌɛvəlˈuːʃənaɪzɪŋ (r e2 v @ l uu1 sh @ n ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
革命性[gé mìng xìng, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] revolutionary #22,179 [Add to Longdo]
革命军[gé mìng jūn, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, / ] revolutionary army #40,320 [Add to Longdo]
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Revolutionary Committee of the Kuomintang #75,315 [Add to Longdo]
光荣革命[guāng róng gé mìng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] Revolution of 1688 [Add to Longdo]
革命卫队[gé mìng wèi duì, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] revolutionary guard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Revolution { f }; Umwälzung { f }revolution [Add to Longdo]
Revolutionär { m }revolutionist [Add to Longdo]
Tourenzähler { m }revolution counter [Add to Longdo]
revolutionierento revolutionize [Add to Longdo]
revolutionär { adj }revolutionary [Add to Longdo]
revolutionär { adv }in a revolutionary way [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp, n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011) [Add to Longdo]
イラン革命[イランかくめい, iran kakumei] (n) Iranian Revolution [Add to Longdo]
インフォメーションレボリューション[infome-shonreboryu-shon] (n) information revolution [Add to Longdo]
エネルギー革命[エネルギーかくめい, enerugi-kakumei] (n) energy revolution [Add to Longdo]
オレンジ革命[オレンジかくめい, orenji kakumei] (n) Orange Revolution (Ukraine, 2004-2005) [Add to Longdo]
キューバ革命[キューバかくめい, kyu-ba kakumei] (n) Cuban Revolution [Add to Longdo]
グリーンレボリューション[guri-nreboryu-shon] (n) green revolution [Add to Longdo]
コペルニクス的転回[コペルニクスてきてんかい, koperunikusu tekitenkai] (n) Copernican revolution [Add to Longdo]
ターニング[ta-ningu] (n) turn (from turning); revolution; rotation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]
技術革命[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution [Add to Longdo]
情報革命[じょうほうかくめい, jouhoukakumei] information revolution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
革命[かくめい, kakumei] Revolution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolution \Rev`o*lu"tion\, n. [F. r['e]volution, L. revolutio.
   See {Revolve}.]
   1. The act of revolving, or turning round on an axis or a
    center; the motion of a body round a fixed point or line;
    rotation; as, the revolution of a wheel, of a top, of the
    earth on its axis, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Return to a point before occupied, or to a point
    relatively the same; a rolling back; return; as,
    revolution in an ellipse or spiral.
    [1913 Webster]
 
       That fear
       Comes thundering back, with dreadful revolution,
       On my defenseless head.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The space measured by the regular return of a revolving
    body; the period made by the regular recurrence of a
    measure of time, or by a succession of similar events.
    "The short revolution of a day." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) The motion of any body, as a planet or
    satellite, in a curved line or orbit, until it returns to
    the same point again, or to a point relatively the same;
    -- designated as the annual, anomalistic, nodical,
    sidereal, or tropical revolution, according as the point
    of return or completion has a fixed relation to the year,
    the anomaly, the nodes, the stars, or the tropics; as, the
    revolution of the earth about the sun; the revolution of
    the moon about the earth.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is sometimes applied in astronomy to the
      motion of a single body, as a planet, about its own
      axis, but this motion is usually called rotation.
      [1913 Webster]
 
   5. (Geom.) The motion of a point, line, or surface about a
    point or line as its center or axis, in such a manner that
    a moving point generates a curve, a moving line a surface
    (called a surface of revolution), and a moving surface a
    solid (called a solid of revolution); as, the revolution
    of a right-angled triangle about one of its sides
    generates a cone; the revolution of a semicircle about the
    diameter generates a sphere.
    [1913 Webster]
 
   6. A total or radical change; as, a revolution in one's
    circumstances or way of living.
    [1913 Webster]
 
       The ability . . . of the great philosopher speedily
       produced a complete revolution throughout the
       department.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. (Politics) A fundamental change in political organization,
    or in a government or constitution; the overthrow or
    renunciation of one government, and the substitution of
    another, by the governed.
    [1913 Webster]
 
       The violence of revolutions is generally
       proportioned to the degree of the maladministration
       which has produced them.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: When used without qualifying terms, the word is often
      applied specifically, by way of eminence, to: (a) The
      English Revolution in 1689, when William of Orange and
      Mary became the reigning sovereigns, in place of James
      II. (b) The American Revolution, beginning in 1775, by
      which the English colonies, since known as the United
      States, secured their independence. (c) The revolution
      in France in 1789, commonly called the French
      Revolution, the subsequent revolutions in that country
      being designated by their dates, as the Revolution of
      1830, of 1848, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revolution
   n 1: a drastic and far-reaching change in ways of thinking and
      behaving; "the industrial revolution was also a cultural
      revolution"
   2: the overthrow of a government by those who are governed
   3: a single complete turn (axial or orbital); "the plane made
     three rotations before it crashed"; "the revolution of the
     earth about the sun takes one year" [syn: {rotation},
     {revolution}, {gyration}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Revolution /reːvoːluːtsiːoːn/ 
  revolution

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 revolution
  revolution

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 revolution
  revolution

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top