ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

政变

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -政变-, *政变*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政变[zhèng biàn, ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] coup d'état, #14,415 [Add to Longdo]
反革命政變[fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] an anti-revolutionary coup [Add to Longdo]
四一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
戊戌政变[wù xū zhèng biàn, ㄨˋ ㄒㄩ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898; also called 戊戌維新 |戊戌维新 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The last imprisoned actor of the military coup, Nicholaos Dertilis.[CN] 被军事政变最后囚禁的演员,Nicholaos Dertilis。  ()
Even though the fascists tried to support this coup he neither had the people's support nor was the bourgeoisie interested in 1923 to promote Hitler to power.[CN] 即使法西斯试图支持这个政变, 但他既没有人民的支持, 在1923年也没有资产阶级感兴趣...  ()
He had enemies, especially after the failed coup in 2007.[CN] 他有敌人 尤其是07年政变失败后 为什么呢? Tuhon (2014)
...reports of a possible military coup in Pakistan...[CN] ...... 一个可能的报告 在巴基斯坦军事政变... ... Aftermath (2014)
American military presence is a violation to the truce.[CN] 我再说一遍 美军还没下明确的政变决定 My Dictator (2014)
Well, then... you know something about an alleged coup d'état?[CN] 这么说来... 你知道这所谓政变的内情? Tuhon (2014)
Tuhon led the coup, but it failed.[CN] Tuhon领导了政变 但是失败了 Tuhon (2014)
Hitler thinks he can march in Berlin in 1923 with the so-called Beer Hall Putsch in Munich.[CN] 1923年希特勒觉得他可以在柏林游行, 与所谓的慕尼黑啤酒馆政变  ()
Are we really planning a coup?[CN] 然后呢? 我们真的要计划一场政变 Beginning of the End (2014)
After the coup fell apart, he went from errand boy to diplomat overnight.[CN] 政变失败后 他一夜之间 从跑腿的变成了外交官 Tuhon (2014)
Since the aborted coup in 2011, Miroslav escaped several assassination attempts.[CN] "自2011年从失败的政变逃走以来 安东·米洛斯拉夫躲过了好几次暗杀" Supercondriaque (2014)
This coup is over.[CN] 政变结束了 Justice League: Throne of Atlantis (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top