ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bond

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bond-, *bond*, bon
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bond(vt) ผูกมัด
bond(n) ข้อผูกมัด, See also: พันธนาการ, Syn. obligation
bonds(n) ตั๋วเงินคลัง, See also: พันธบัตร, ใบหุ้นกู้
bonded(adj) ประกันไว้, See also: ประกัน
bondage(n) ความเป็นทาส, Syn. enslavement
bonding(n) การเชื่อม
bondman(n) ทาส, See also: ข้าทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, ขี้ข้า, คนรับใช้, Syn. slave, Ant. bondwoman
bondwoman(n) ทาส, See also: ทาสี, ทาสผู้หญิง, Syn. slave, Ant. bondman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bond(บอนดฺ) { bonded, bonding, bonds } n. ข้อผูกมัด, ข้อตกลงในสัญญา, สิ่งผูกมัด, พันธนาการ, สลัก, ตรวน, โซ่, การคุมขัง, การติดคุก, พันธบัตร, ใบกู้ยืม, ใบหุ้นกู้, พันธุกรรม, พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi., vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน, เชื่อมติด, ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bond servantn. ทาส, คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
bond serviceการเป็นทาส
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส, ภาวะที่เป็นทาส, การผูกมัด, Syn. servitude, Ant. freedom
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
bondingn. การผนึก, การเชื่อม, การบัดกรี, การเชื่อมกำบัง
bondmaid(บอนดฺ'เมด) n. ทาสหญิง
bondman(บอนดฺ'เมิน) n. ทาสชาย
bondpapern. กระดาษทนอย่างดี

English-Thai: Nontri Dictionary
bond(n) เครื่องผูกมัด, ข้อผูกมัด, ข้อตกลง, พันธะ, พันธนาการ, พันธบัตร
bond(vt) ผูกมัด, ผูกพัน, เชื่อมติด
bondage(n) ความเป็นทาส, การผูกมัด
bonded(adj) ถูกผูกมัด
bonding(n) การเชื่อม, การบัดกรี, การผนึก
bondmaid(n) ทาสหญิง, ทาสี
bondman(n) ทาสชาย, ทาสา
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน, ผู้รับรอง, ทาส
vagabond(adj) ซน, ขี้ขโมย, พเนจร, ร่อนเร่, จรจัด
vagabond(n) หัวขโมย, คนพเนจร, คนร่อนเร่, คนจรจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bond๑. พันธบัตร, หุ้นกู้ (ก. การเงิน)๒. ทัณฑ์บน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond๑. พันธบัตร๒. ทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bond๑. การค้ำประกัน๒. กรมธรรม์ค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bond weldงานเชื่อมสายโยง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bond with securityประกันทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bondage๑. พันธะ (ทางการเมือง)๒. ความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bondageพันธนาการ, การติดข้อง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded goodsสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonded warehouseคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bondพันธบัตร, Example: ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Bondหุ้น [การบัญชี]
Bondพันธะ, ความสัมพันธ์, แขน [การแพทย์]
bondพันธะ, ดู  chemical bond [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bond discountส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ [การบัญชี]
bond dissociationการสลายพันธะ, การใช้พลังงานเพื่อสลายแรงที่ยึดอะตอมไว้ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bond Distanceความยาวของบอนด์ [การแพทย์]
Bond Electronic Exchangeตลาดตราสารหนี้, Example: จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 โดยให้บริการผ่านระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย และแหล่งข้อมูลอ้างอิง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด [ตลาดทุน]
bond energyพลังงานพันธะ, พลังงานที่ใช้สลายพันธะซึ่งยึดเหนี่ยวอะตอมคู่หนึ่งในโมเลกุลไว้ด้วยกัน เมื่อโมเลกุลนั้นอยู่ในสถานะแก๊ส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bond Energy, Averageพลังงานพันธะเฉลี่ย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bond(n) ตราสารหนี้
BONDBONEBonding Graft Material
bonding section(n, vt) ในส่วนการเชื่อม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Westley and I are joined by the bonds of love.เวสต์ลีย์และข้าผูกพันกันด้วยพันธะแห่งรัก The Princess Bride (1987)
Maybe he buys his bonds back from us... for 60% of their value.เขาชอบพนัน อาจซื้อพันธบัตรคืนจากเรา Heat (1995)
My way, you get 100% from the insurance company... take the bonds back from us... at 60 cents on the dollar and make yourself another 40%.วิธีผม คุณเคลมประกันได้ 100% ซื้อพันธบัตรคืนจากเรา 60 เซนต์ต่อเหรียญ Heat (1995)
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา. Ghost in the Shell (1995)
"we must not break our bonds of affection."เราจะต้องไม่เลิกล้ม/ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกัน American History X (1998)
I'll bet she's going to resent it, and I'm missing the James Bond marathon on T.N.T.ลูกไม่ชอบแน่ ผมอดดูเจมส์ บอนด์ มาราธอนเลย American Beauty (1999)
On you who travel with him, no oath nor bond is laid to go further than you will.การเดินทางนี้ ไม่มีการบังคับ ไม่มีพันธะ แต่เป็นความต้องการของพวกเจ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Because I promised her I'd keep it a secret... and I can't break the bonds of sisterhood.เพราะฉันสัญญาว่าจะรักษาความลับ และฉันก็ทำลายสายสัมพันธ์พี่น้องไม่ได้ด้วย Legally Blonde (2001)
We can eat the food and bond a bit.เราสามารถกินอาหารและผูกพันบิต Showtime (2002)
Bond with yourself, I got work to do.บอนด์กับตัวเองผมได้งานที่ต้องทำ Showtime (2002)
For God's sake, Ringo Starr married a Bond girl.ริงโก้สตาร์ก็แต่งงานกับสาวบอนด์ Love Actually (2003)
Now let's go bond with daddy.พวกเราเดินหน้า ไปเชื่อมสัมพันธ์กับพ่อเธอให้ได้. Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bondA common way to finance a budget deficit is to issue bonds.
bondAt last James Bond made it as an actor.
bondBonds were issued to finance a war.
bondCurrency and bond markets are relatively calm.
bondGiven a high level of bond issues, the cost to service them will increase.
bondHe asked me to renew the bond.
bondHe is in bonds.
bondHe liberated the people from bondage.
bondI feel secure when I invest in stocks but not bonds.
bondI guess she's into bondage and domination. [ XXX ]
bondJames Bond was always depicted as a high roller in his movies.
bondJunk bond dealers left the market riding on a pillow of air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยื่อใย(n) relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai Definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
ข้าทาส(n) slave, See also: bondwoman, bondman, servant, Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: เจ้านายสมัยก่อนมีข้าทาสคอยรับใช้เป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ ที่เจ้านายสั่ง
พันธนาการ(n) bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก
พันธบัตร(n) bond, Example: เมื่อถึงวันเกิดของลูกทุก ๆ ปี เขาจะต้องซื้อพันธบัตรให้เป็นของขวัญ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ออกโดยรัฐบาลหรือนิติบุคคล แสดงการเป็นหนี้ระยะยาวที่กู้จากบุคคลทั่วไป
อุปพันธ์(n) attachment, See also: bond, Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระดาษซับ(n) bond, See also: blotting paper, bond paper, Example: การใช้กระดาษซับจะช่วยลดความมันของอาหารได้, Count Unit: แผ่น
เทปูน(v) cement, See also: bond, mortar, plaster, Example: ช่างก่อสร้างกำลังเทปูนเพื่อสร้างถนน
สายใย(n) relationship, See also: bond, Syn. สายสัมพันธ์, Example: มาช่วยกันเชื่อมสายใยในครอบครัวเพื่อห่างไกลยาเสพติด, Thai Definition: ความผูกพันภายในครอบครัวหรือกลุ่มบุคคลเป็นต้น
ความเป็นทาส(n) servility, See also: bondage, slavery, servitude, Ant. ความเป็นไท, ความเป็นเอกราช, Example: ผู้เป็นทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังอาลัยอาวรณ์ต่อความเป็นทาสมากกว่าที่จะเป็นอิสระหรือเป็นไท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
ใบกู้เงิน[bai kū ngoen] (n, exp) EN: bond debenture
ชุก[chuk] (adj) EN: abundant ; plentiful ; ample  FR: abondant ; copieux
ชุม[chum] (v) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample  FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาวโจร[dāo jōn] (n, exp) FR: étoile vagabonde [ f ] ; étoile errante [ f ]
ดาษดื่น[dātdeūn] (adj) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread  FR: abondant ; répandu
ดาษดา[dātsadā] (adj) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread  FR: abondant ; luxuriant
เด็กจรจัด[dek jønjat] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child
เด็กร่อนเร่[dek rǿnrē] (n, exp) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child  FR: jeune clochard [ m ]
เด้ง[deng] (v) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound  FR: rebondir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bond
bonde
bondi
bonds
bondt
bondy
bond's
bondar
bonded
bonded

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bond
bond-
bonds
bonded
bondage
bonding
bond-holder
bond-holders

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
债券[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ,   /  ] bond #4,848 [Add to Longdo]
邦德[Bāng dé, ㄅㄤ ㄉㄜˊ,  ] Bond (name) #50,824 [Add to Longdo]
邦迪[bāng dí, ㄅㄤ ㄉㄧˊ,  ] Bondi (name); band-aid (loan) #75,113 [Add to Longdo]
捆缚[kǔn fú, ㄎㄨㄣˇ ㄈㄨˊ,   /  ] bondage #110,454 [Add to Longdo]
钮带[niǔ dài, ㄋㄧㄡˇ ㄉㄞˋ,   /  ] bond; ties (of friendship etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anleihemarkt { m }; Obligationenmarkt { m }bond market [Add to Longdo]
Anteileemission { f } | Anteile { pl }bond issue | lots [Add to Longdo]
Bindeton { m }bond clay [Add to Longdo]
Bonder { m } (Gerät zum Aufbringen von Chips auf einen Träger)die bonder [Add to Longdo]
Bondkopf { m }bond head [Add to Longdo]
Bondkraft { f }bond force [Add to Longdo]
Bondparameter { pl }bonding parameters [Add to Longdo]
Einbindelänge { f }bond length; grip length [Add to Longdo]
Rentenindex { m }bond index [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n, n-suf) ticket; coupon; bond; certificate; (P) #2,436 [Add to Longdo]
証券(P);證券(oK)[しょうけん, shouken] (n) securities; bonds; certificates; (P) #2,971 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
同士[どうし, doushi] (n, n-suf) fellow; mutual; companion; comrade; bonding; (P) #3,338 [Add to Longdo]
絆(P);紲[きずな(P);きづな, kizuna (P); kiduna] (n) (1) bonds (between people); (emotional) ties; relationship; connection; link; (2) tether; fetters; (P) #6,345 [Add to Longdo]
[しがらみ, shigarami] (n) (1) weir; (2) bonds; fetters; ties of obligation #12,805 [Add to Longdo]
国債[こくさい, kokusai] (n) national debt; national securities; government bonds; government securities; (P) #14,026 [Add to Longdo]
ボンド[bondo] (n) bond; (P) #15,282 [Add to Longdo]
増発[ぞうはつ, zouhatsu] (n, vs) increase the number of trains in operation; increase bond issues; (P) #16,982 [Add to Longdo]
証書[しょうしょ, shousho] (n) bond; deed; certificate; (P) #19,724 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), n. [The same word as band. Cf. {Band},
   {Bend}.]
   1. That which binds, ties, fastens, or confines, or by which
    anything is fastened or bound, as a cord, chain, etc.; a
    band; a ligament; a shackle or a manacle.
    [1913 Webster]
 
       Gnawing with my teeth my bonds in sunder,
       I gained my freedom.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The state of being bound; imprisonment; captivity,
    restraint. "This man doeth nothing worthy of death or of
    bonds." --Acts xxvi.
    [1913 Webster]
 
   3. A binding force or influence; a cause of union; a uniting
    tie; as, the bonds of fellowship.
    [1913 Webster]
 
       A people with whom I have no tie but the common bond
       of mankind.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Moral or political duty or obligation.
    [1913 Webster]
 
       I love your majesty
       According to my bond, nor more nor less. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A writing under seal, by which a person binds
    himself, his heirs, executors, and administrators, to pay
    a certain sum on or before a future day appointed. This is
    a {single bond}. But usually a condition is added, that,
    if the obligor shall do a certain act, appear at a certain
    place, conform to certain rules, faithfully perform
    certain duties, or pay a certain sum of money, on or
    before a time specified, the obligation shall be void;
    otherwise it shall remain in full force. If the condition
    is not performed, the bond becomes forfeited, and the
    obligor and his heirs are liable to the payment of the
    whole sum. --Bouvier. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   6. A financial instrument (of the nature of the ordinary
    legal bond) made by a government or a corporation for
    purpose of borrowing money; a written promise to pay a
    specific sum of money on or before a specified day, given
    in return for a sum of money; as, a government, city, or
    railway bond.
    [1913 Webster]
 
   7. The state of goods placed in a bonded warehouse till the
    duties are paid; as, merchandise in bond.
    [1913 Webster]
 
   8. (Arch.) The union or tie of the several stones or bricks
    forming a wall. The bricks may be arranged for this
    purpose in several different ways, as in {English bond} or
    {block bond} (Fig. 1), where one course consists of bricks
    with their ends toward the face of the wall, called
    headers, and the next course of bricks with their lengths
    parallel to the face of the wall, called stretchers;
    Flemish bond (Fig.2), where each course consists of
    headers and stretchers alternately, so laid as always to
    break joints; Cross bond, which differs from the English
    by the change of the second stretcher line so that its
    joints come in the middle of the first, and the same
    position of stretchers comes back every fifth line;
    Combined cross and English bond, where the inner part of
    the wall is laid in the one method, the outer in the
    other.
    [1913 Webster]
 
   9. (Chem.) A unit of chemical attraction between atoms; as,
    oxygen has two bonds of affinity. Also called {chemical
    bond}. It is often represented in graphic formul[ae] by a
    short line or dash. See Diagram of {Benzene nucleus}, and
    {Valence}. Several types of bond are distinguished by
    chemists, as {double bond}, {triple bond}, {covalent
    bond}, {hydrogen bond}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   10. (Elec.) A heavy copper wire or rod connecting adjacent
     rails of an electric railway track when used as a part of
     the electric circuit.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. League; association; confederacy. [South Africa]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
        The Africander Bond, a league or association
        appealing to African, but practically to Boer,
        patriotism.             --James Bryce.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Arbitration bond}. See under {Arbitration}.
 
   {Bond creditor} (Law), a creditor whose debt is secured by a
    bond. --Blackstone.
 
   {covalent bond}, an attractive force between two atoms of a
    molecule generated by the merging of an electron orbital
    of each atom into a combined orbital in the molecule. Such
    bonds vary in strength, but in molecules of substances
    typically encountered in human experience (as, water or
    alcohol) they are sufficiently strong to persist and
    maintain the identity and integrity of the molecule over
    appreciable periods of time. Each such bond satisfies one
    unit of {valence} for each of the atoms thus bonded.
    Contrasted with {hydrogen bond}, which is weaker and does
    not satisfy the valence of either atom involved.
 
   {double bond}, {triple bond}, a {covalent bond} which
    involves the merging of orbitals of two (or three)
    electrons on each of the two connected atoms, thus
    satisfying two (or three) units of valence on each of the
    bonded atoms. When two carbon atoms are thus bonded, the
    bond (and the compound) are said to be unsaturated.
 
   {Bond debt} (Law), a debt contracted under the obligation of
    a bond. --Burrows.
 
   {hydrogen bond}, a non-covalent bond between hydrogen and
    another atom, usually oxygen or nitrogen. It does not
    involve the sharing of electrons between the bonded atoms,
    and therefore does not satisfy the valence of either atom.
    Hydrogen bonds are weak (ca. 5 kcal/mol) and may be
    frequently broken and reformed in solution at room
    temperature.
 
   {Bond of a slate} or {lap of a slate}, the distance between
    the top of one slate and the bottom or drip of the second
    slate above, i. e., the space which is covered with three
    thicknesses; also, the distance between the nail of the
    under slate and the lower edge of the upper slate.
 
   {Bond timber}, timber worked into a wall to tie or strengthen
    it longitudinally.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Chains; fetters; captivity; imprisonment.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Bonded}; p. pr. &
   vb. n. {Bonding}.]
   1. To place under the conditions of a bond; to mortgage; to
    secure the payment of the duties on (goods or merchandise)
    by giving a bond.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) To dispose in building, as the materials of a
    wall, so as to secure solidity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\, n. [OE. bond, bonde, peasant, serf, AS. bonda,
   bunda, husband, bouseholder, from Icel. b[=o]ndi husbandman,
   for b[=u]andi, fr. b[=u]a to dwell. See {Boor}, {Husband}.]
   A vassal or serf; a slave. [Obs. or Archaic]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\, a.
   In a state of servitude or slavery; captive.
   [1913 Webster]
 
      By one Spirit are we all baptized . . . whether we be
      Jews or Gentiles, whether we be bond or free. --1 Cor.
                          xii. 13.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bond
   n 1: an electrical force linking atoms [syn: {chemical bond},
      {bond}]
   2: a certificate of debt (usually interest-bearing or
     discounted) that is issued by a government or corporation in
     order to raise money; the issuer is required to pay a fixed
     sum annually until maturity and then a fixed sum to repay the
     principal [syn: {bond}, {bond certificate}]
   3: a connection based on kinship or marriage or common interest;
     "the shifting alliances within a large family"; "their
     friendship constitutes a powerful bond between them" [syn:
     {alliance}, {bond}]
   4: (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman
     if an accused person fails to appear in court for trial; "the
     judge set bail at $10,000"; "a $10,000 bond was furnished by
     an alderman" [syn: {bail}, {bail bond}, {bond}]
   5: a restraint that confines or restricts freedom (especially
     something used to tie down or restrain a prisoner) [syn:
     {shackle}, {bond}, {hamper}, {trammel}]
   6: a connection that fastens things together [syn: {attachment},
     {bond}]
   7: a superior quality of strong durable white writing paper;
     originally made for printing documents [syn: {bond}, {bond
     paper}]
   8: United States civil rights leader who was elected to the
     legislature in Georgia but was barred from taking his seat
     because he opposed the Vietnam War (born 1940) [syn: {Bond},
     {Julian Bond}]
   9: British secret operative 007 in novels by Ian Fleming [syn:
     {Bond}, {James Bond}]
   10: the property of sticking together (as of glue and wood) or
     the joining of surfaces of different composition; "the
     mutual adhesiveness of cells"; "a heated hydraulic press was
     required for adhesion" [syn: {adhesiveness}, {adhesion},
     {adherence}, {bond}]
   v 1: stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
      [syn: {adhere}, {hold fast}, {bond}, {bind}, {stick},
      {stick to}]
   2: create social or emotional ties; "The grandparents want to
     bond with the child" [syn: {bind}, {tie}, {attach}, {bond}]
   3: issue bonds on
   4: bring together in a common cause or emotion; "The death of
     their child had drawn them together" [syn: {bond}, {bring
     together}, {draw together}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bond /bɔnt/
  1. association
  2. federation
  3. connection; league

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top