ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-coup-

K UW1   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coup, *coup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coup[N] รัฐประหาร, See also: ปฏิวัติ, Syn. revolution, overthrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน,การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก,รัฐประหาร -pl. coups

English-Thai: Nontri Dictionary
coup(n) การตี,การทำรัฐประหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย Rebecca (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
Maybe if we each took a couple of minutes just to...ว่าเขาผิดและเราขวา บางทีถ้าเราแต่ละคนใช้เวลาไม่กี่นาทีเพียงเพื่อ ... 12 Angry Men (1957)
I've known a couple who were OK, but that's the exception.I've known a couple who were OK, but that's the exception. 12 Angry Men (1957)
They will be all right in a couple of days.มันจะได้รับสิทธิทั้งหมดใน สองสามวัน The Old Man and the Sea (1958)
- A couple of bob, at least. Had to do all this myself...ต้องทำด้วยตัวเองทั้งหมดนี้คุณรู้ว่า ใช่เลย Help! (1965)
Well-known place of retreat for courting couples who like the echoes of bugles as they court.สำหรับคู่รักติดพันน่าเบื่อที่ชอบ สะท้อนจากหาญที่พวกเขาศาล Help! (1965)
A couple of steps back.ถอยไปซะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm going to have a couple of our people come over to the house.ฉันจะมีสองสามคนของเรามาที่บ้าน The Godfather (1972)
I'll only be a couple of days.I'll only be a couple of days. The Godfather (1972)
Send over a couple of niggers.ส่งไอ้มืดไปสัก 2 คน Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coupI have only a couple of drinks.
coupThe couple spent a lot of money on furnishing their house.
coupThe rope was a couple of meters too short.
coupI have a couple of pieces of evidence to support my opinion.
coupThere were a lot of young couples in the park.
coupThe couple was quarrelling and Chris knocked Beth down.
coupThe young couple is getting along together.
coupThe couple quarreled but soon made up.
coupDoesn't it irritate you to see couples making out around town?
coupThe burglar locked the couple in the basement.
coupI've been there a couple of times.
coupDid you see that couple in matching outfits just now? How tasteless!

CMU English Pronouncing Dictionary
COUP    K UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coup    (n) kˈuː (k uu1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Coup {m}; Streich {m}; gelungener Streich | Coups {pl}; Streiche {pl}coup | coup [Add to Longdo]
Coupon {m}; Kupon {m} | Coupons {pl}; Kupons {pl}coupon; voucher | coupons; vouchers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coup \Coup\ (k[=oo]), n. [F., fr.L. colaphus a cuff, Gr.
   ko`lafos.]
   1. A sudden stroke delivered with promptness and force; --
    used also in various ways to convey the idea of an
    unexpected, clever, and successful tactic or stratagem.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A single roll of the wheel at roulette, or a deal at rouge
    et noir. [Cant]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. Among some tribes of North American Indians especially of
    the Great Plains, the act of striking or touching an enemy
    in warfare with the hand or at close quarters, as with a
    short stick, in such a manner as by custom to entitle the
    doer to count the deed an act of bravery; hence, any of
    various other deeds recognized by custom as acts of
    bravery or honor.
 
       While the coup was primarily, and usually, a blow
       with something held in the hand, other acts in
       warfare which involved great danger to him who
       performed them were also reckoned coups by some
       tribes.                --G. B.
                          Grinnell.
 
       Among the Blackfeet the capture of a shield, bow,
       gun, war bonnet, war shirt, or medicine pipe was
       deemed a coup.            --G. B.
                          Grinnell.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Coup de grace} (k[=oo]` de gr[.a]s") [F.], the stroke of
    mercy with which an executioner ends by death the
    sufferings of the condemned; hence, a decisive, finishing
    stroke.
 
   {Coup de main} (k[=oo]` de m[a^]N") [F.] (Mil.), a sudden and
    unexpected movement or attack.
 
   {Coup de soleil} (k[=o]` de s[-o]*l[asl]l or -l[asl]"y') [F.]
    (Med.), a sunstroke. See {Sunstroke}.
 
   {Coup d'['e]tat} (k[=oo]" d[asl]*t[aum]") [F.] (Politics), a
    sudden, decisive exercise of power whereby the existing
    government is subverted without the consent of the people;
    an unexpected measure of state, more or less violent; a
    stroke of policy.
 
   {Coup d'[oe]il} (k[=oo]` d[~e]l"). [F.]
    (a) A single view; a rapid glance of the eye; a
      comprehensive view of a scene; as much as can be seen
      at one view.
    (b) The general effect of a picture.
    (c) (Mil.) The faculty or the act of comprehending at a
      glance the weakness or strength of a military
      position, of a certain arrangement of troops, the most
      advantageous position for a battlefield, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coup \Coup\ v. i.
   To make a coup.
 
      Woe to the Sioux if the Northern Cheyennes get a chance
      to coup !                --F.
                          Remington.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coup
   n 1: a sudden and decisive change of government illegally or by
      force [syn: {coup d'etat}, {coup}, {putsch}, {takeover}]
   2: a brilliant and notable success

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 coup /ku/ 
  blow; knock

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top