ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twosome

T UW1 S AH0 M   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twosome-, *twosome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twosome[ADJ] ที่เป็นสองเท่า, See also: สองหน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are you? What are you two, like a- - What are you, a twosome?ก็พวกคุณไง ที่พวกคุณเป็นพวกตุ๊ด Junior (1994)
Okay, the problem is during a threesome, there's always a twosome and a onesome going on.โอเค ปัญหาของสามคนคือ ต้องมีสองคน และอีกคนนึงเหลืออยู่ The Last Days of Disco Stick (2009)
It turns out it was a threesome until the nanny turned it into a twosome.กลายเป็นกิจกรรมเซ็กหมู่ จรกระทั่ง พี่เลี้ยงเด็ก ทำให้มันกลายเป็นของคน 2 คน Goodbye, Columbia (2010)
Gruesome Twosome.ไม่รอดแล้ว Red Tails (2012)
You and your gruesome twosome are not taking the diner.แกกับพวกที่น่าขยะแขยงของแก ไม่มีทางที่จะมายึดที่นี่ Dangerous Territory (2013)
The Terrible Twosome can spend quality time together.สาวทั้งสองจะได้อยู่ด้วยกันสักที Faes Wide Shut (2013)
Got to keep up the ruse for the terrible twosome outside, pretend like I'm having a good time.เพื่อรักษาแผนการ ที่ให้ไว้กับผู้หญิงร้ายกาจสองคนข้างนอกนั้น จะต้องแกล้งทำเป็นว่าฉันกำลังมีช่วงเวลาที่ดี Because the Night (2013)
If my mom doesn't come back, then I have to move in with him and the gruesome twosome. You guys go. I'll be fine.ถ้าเเม่ฉันไม่กลับมา ฉันต้องย้ายไปอยู่กับเขา เเละกับสองสาวสุดสยองด้วย พวกเธอไปเถอะ ฉันไม่เป็นไรจริงๆ นะ The Guilty Girl's Handbook (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยมล[n.] (yamon) EN: pair ; couple ; mates ; two ; two of a kind ; duo ; twosome ; combination   FR: paire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TWOSOME    T UW1 S AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paar {n} | Paare {pl}twosome | twosomes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
二人組[ににんぐみ;ふたりぐみ, niningumi ; futarigumi] (n) (1) twosome; duo; (2) pair (of criminals) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twosome
   n 1: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair},
      {twosome}, {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet},
      {distich}, {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}]
   2: a pair who associate with one another; "the engaged couple";
     "an inseparable twosome" [syn: {couple}, {twosome}, {duo},
     {duet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top