ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腋-, *腋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[腋, yè, ㄧㄝˋ] armpit
Radical: Decomposition: 夜 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 3,593

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, ] armpit; axil (bot., angle between stem and branch), #26,400 [Add to Longdo]
[yè wō, ㄧㄝˋ ㄨㄛ, / ] armpit, #41,228 [Add to Longdo]
[yè chòu, ㄧㄝˋ ㄔㄡˋ, ] armpit odor; underarm stink, #68,803 [Add to Longdo]
[yè máo, ㄧㄝˋ ㄇㄠˊ, ] armpit hair, #71,072 [Add to Longdo]
[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, ] axillary bud; bud growing from axil of plant, #98,300 [Add to Longdo]
成裘[jí yè chéng qiú, ㄐㄧˊ ㄧㄝˋ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, ] many hairs make a fur coat (成语 saw); many small contributions add up to sth big; many a mickle makes a muckle, #113,506 [Add to Longdo]
[zhǒu yè, ㄓㄡˇ ㄧㄝˋ, ] lit. armpit; elbow and armpit; fig. right up close (to a disaster); in one's backyard; on one's doorstep, #177,985 [Add to Longdo]
变生肘[biàn shēng zhǒu yè, ㄅㄧㄢˋ ㄕㄥ ㄓㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] lit. calamity in one's armpit (成语 saw); a major coup happening on one's doorstep; trouble or danger in one's own backyard, #197,077 [Add to Longdo]
[yè shēng, ㄧㄝˋ ㄕㄥ, ] axillary (bot.); budding in the angle between branch and stem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下;[えきか, ekika] (n,adj-no) armpit [Add to Longdo]
[えきが;わきめ, ekiga ; wakime] (n) axillary bud [Add to Longdo]
[わきが, wakiga] (n) body odor (odour); abnormal underarm odor (odour) [Add to Longdo]
[えきせい, ekisei] (n,vs) axillary growth [Add to Longdo]
毛;脇毛[わきげ, wakige] (n) underarm hair [Add to Longdo]
窩腺[えきかせん, ekikasen] (n) axillary gland [Add to Longdo]
窩動脈[えきかどうみゃく, ekikadoumyaku] (n) axillary artery; arteria axillaris [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What, did my matronly underarm fat get in your way?[CN] - 什么,做了我的主妇 下的脂肪让你的方式? A Little Bit Zombie (2012)
Shave your under-the-arms![CN] 快刮刮你的毛吧! 天啊 The Dictator (2012)
She shaves her armpits once a year, and she takes lovers outside of her ethnic group.[CN] 她一年才刮一次毛 还和其他种族的人谈恋爱 The Dictator (2012)
This one's a little tight under the arms.[CN] 这件下有点紧 The Launch Acceleration (2012)
Oh, God.[CN] 下淋巴结肿大。 哦,上帝。 Decoding Annie Parker (2013)
2 more inches to the left, would've cut right through my axillary artery.[JA] 左への もう2インチ 窩動脈を通して切った The Crossing (2013)
Come back when you grow some hair in your pits.[CN] 等窝长了毛再过来 Summer Loving (2012)
I'll shave my armpits for you.[CN] 我会为你刮毛的 The Dictator (2012)
- What is this? - Why did I get the armpit?[CN] 这是什么 为什么我得呆在窝里 The Smurfs (2011)
- My what?[CN] 在你的下发 - 我的什么? A Little Bit Zombie (2012)
Swallowing them you mean? No. Just how it looks.[CN] 根本不是,就是他看的时候,包括窝下面的毛 Paradise: Love (2012)
And I bet for sure it comes with stinky armpits.[CN] 我敢打赌那味道绝对是来自于某个臭烘烘的 And the Pop-Up Sale (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top