Search result for

married couple

(34 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -married couple-, *married couple*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
married coupleคู่สมรส [ดู spouses] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like an old married couple, fighting this way or that...เหมือนกับผัวเมียแก่ๆ คอยสู้กับพวกมันแบบนี้ Boxed In (2008)
"Idea-- check local mental hospital for escaped married couple."ไอเดีย--เชคโรงพยาบาลประสาทแถวนี้ สำหรับหนีคู่สามีภรรยานี่ Crime Doesn't Pay (2009)
Just a married couple shouting.ไม่ร้ายแรง คู่แต่งงานใหม่ ตะโกนใส่กัน Out of Time (2009)
Easily calculable. We begin by identifying a set of married couples with unisex names.ง่ายมาก เริ่มด้วยการนำจำนวน คู่ที่มีชื่อแบบไม่เจาะจงเพศสภาพ The Gothowitz Deviation (2009)
Married couple quarreling' again?อะไรกันเนี่ย? คู่แต่งงานทะเลาะกันอีกแล้วงั้นเหรอ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I don't wanna be one of those married couples... lying in bed, watching television and not talking.ฉันไม่อยากเป็นผัวเมียน่าเบื่อ นอนอืดบนเตียง ดูทีวี ไม่พูดจากัน Sex and the City 2 (2010)
I will stop worrying about being a boring old married couple... because we never will be.ฉันจะเลิกกังวลว่า จะเป็นคู่ผัวเมียแก่ๆ ที่น่าเบื่อ เพราะเราจะไม่เป็นอย่างนั้น Sex and the City 2 (2010)
I will stop worrying about being a boring old married couple... because we never will be.ฉันจะเลิกกังวลว่า จะเป็นคู่ผัวเมียแก่ๆ ที่น่าเบื่อ เพราะเราจะไม่เป็นอย่างนั้น Sex and the City 2 (2010)
You sound like a sweet, old married couple.เหมือนกับคู่รักหวานชื่นเชียว The Chase (2010)
Married couples can't be compelled to testify against one another.คู่สมรส ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ไม่ได้รับการเซ็นยินยอมจากอีกฝ่าย Abiquiu (2010)
I keep bumping on the fact that he makes a married couple have sex before he kills them.ผมสงสัยอะไรบางอย่าง เขาทำให้คู่รักมีอะไรกัน ก่อนที่จะฆ่า Compromising Positions (2010)
You guys look like a married couple!พวกคุณดูเหมือนสามี ภรรยาเลย Finding Mr. Destiny (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
married coupleA married couple should form a union.
married coupleAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
married coupleMarried couples can apply for the post.
married coupleMore and more married couples share household chores.
married coupleSometimes it's good for a married couple to go to a hotspring together - just the two of them.
married coupleThe newly married couple walked hand in hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ทุกข์คู่ยาก    [N] married couple in adversity, See also: husband and wife, Syn. คู่บุญคู่กรรม, Example: ทั้งคู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมา คงไม่เลิกกันง่ายๆ หรอก, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple   FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī-phanrayā) EN: husband and wife ; married couple   FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
ペアリング[, pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P) [Add to Longdo]
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n,vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married [Add to Longdo]
対偶[たいぐう, taiguu] (n,vs,adj-no) (1) married couple; (2) {math} contraposition [Add to Longdo]
比翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] (n) happily married couple [Add to Longdo]
夫妻[ふさい, fusai] (n) man and wife; married couple; (P) [Add to Longdo]
夫婦[ふうふ(P);めおと;みょうと, fuufu (P); meoto ; myouto] (n) married couple; spouses; husband and wife; couple; pair; (P) [Add to Longdo]
夫婦気取り;夫婦きどり[ふうふきどり;めおときどり, fuufukidori ; meotokidori] (exp) behaving (posing) as if they were a married couple [Add to Longdo]
夫婦保険[ふうふほけん, fuufuhoken] (n) married couple's insurance (i.e. life-insurance policy covering husband and wife) [Add to Longdo]
夫婦養子[ふうふようし;めおとようし, fuufuyoushi ; meotoyoushi] (n) adopting a married couple; married couple adopted into the family [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 married couple
   n 1: two people who are married to each other; "his second
      marriage was happier than the first"; "a married couple
      without love" [syn: {marriage}, {married couple}, {man and
      wife}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top