ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

购物券

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -购物券-, *购物券*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
购物券[gòu wù quàn, ㄍㄡˋ ㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- If you're not gonna take my coupons I'll go shopping myself.[CN] - 如果你不拿我的购物券就算了吧... 我会自己去买的 Please Give (2010)
I made her a coupon book.[CN] 给她做了一本"购物券"册子。 Labor Day (2013)
There was a coupon for a shoulder rub.[CN] 有时候购物券是一个肩部按摩 Labor Day (2013)
You mostly get me gift certificates and back-rub lOUs or stuff that I've had to hint that I wanted.[CN] 大多数时候你都是给我 购物券、答应帮我揉背的欠条 或者是我给过你暗示的东西 The Thought That Counts (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top