ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glimpse

G L IH1 M P S   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glimpse-, *glimpse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glimpse[VI] เหลือบมอง, See also: เหลือบดู, ชำเลือง, ชายตามอง, Syn. glance, Ant. stare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glimpse(กลิมซฺ) n. การมองแวบเดียว,การปรากฎขึ้นแวบเดียว,ความคิดชั่วขณะ,การสะดุดใจ,แสงริบหรี่. v. มองแวบเดียว., Syn. glance,inkling

English-Thai: Nontri Dictionary
glimpse(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด
glimpse(vi) มองผาด,เห็นแวบหนึ่ง,มองผ่าน,มองปราด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even the victims themselves rarely catch a glimpse of the thieves.แม้จะตกเป็นเหยื่อของตัวเองไม่ค่อยจับเหลือบของขโมย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I traveled here simply to have one glimpse of your face.ฉันเดินทางมาที่นี้ เพียงเพราะอยากยลหน้าเธอ Wuthering Heights (1992)
They are shooting stars... a spectacular moment of light in the heavens, a fleeting glimpse of eternity.พวกเขามุ่งตรงไปสู่ดวงดาว เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น มีแสงสว่างส่องลงมาจากเบื้องบน สบตากันเพียงคู่เดียว แต่กลับเป็นชั่วนิรันด์ The Notebook (2004)
I reward him like this with a glimpse of my wrist.ฉันจะให้รางวัลเขาแบบนี้ ด้วยการเปิดเผยข้อมือแบบนี้ Memoirs of a Geisha (2005)
There are thousands of people waiting outside the palace to catch a glimpse of the royal coupleประชาชนนับล้านรอคอยพระราชวงศ์ทั้งสองออกมาจากพระราชวังเพื่อที่ชมพระบารมี Episode #1.3 (2006)
Add the foreshadowing by showing a glimpse of a feather.ใส่เนื้อเรื่องให้เดา โดย แกล้งให้เห็น ขนนกเพียงแวบนึง Almost Love (2006)
Want a real glimpse of human nature?อยากเห็นนิสัยคนจริงๆ มั้ยล่ะ The Dark Defender (2007)
I'm able to smell the past... glimpse the future...ผมมีทักษะในการรับรู้กลิ่นในอดีต เราต้องคุยกันเรื่องนี้ No Such Thing as Vampires (2007)
Only during the weekly visits from his mother does he show brief glimpses of the boy he once may have been.ครั้งเดียวในทุกสัปดาห์แม่เขาจะมาเยี่ยม ที่ซึ่งเขาจะแสดงความเป็นเด็กออกมา เขาแสดงให้เห็นแค่ครั้งเดียว Halloween (2007)
The last glimpse of sunset, a green flash shoots up into the sky.มันเป็นสัญญาณว่าวิญญาณฟื้นจากความตาย กลับมาที่โลก จากความตาย Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I mean, look, nothing would make me happier than to experience a paranormal event, you know, to get a glimpse of the elusive light at the end of the tunnel.กล้องอินฟาเรด ผมหมายถึง ไม่มีอะไรจะทำให้ผมมีความสุขไปกว่า การที่จะได้สัมผัส กับเหตุการณ์ลี้ลับ คุณรู้ไหม ที่จะได้เห็นแค่แสงแว๊บๆ 1408 (2007)
To catch a glimpse of himเพียงเพื่อจะได้เห็นเขา The Ten (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glimpseAt last he stopped before an old house, and caught another glimpse of the town.
glimpseI can't quite explain it, but I believe I've caught a glimpse of the differences between Japanese and American cultures and lifestyles.
glimpseI catch a glimpse of him.
glimpseI caught a glimpse of her.
glimpseI caught a glimpse of her face.
glimpseI caught a glimpse of him as he turned the corner.
glimpseI caught a glimpse of him from the bus.
glimpseI caught a glimpse of him in the crowd.
glimpseI caught a glimpse of Mt. Fuji from the window of the train.
glimpseI caught a glimpse of the phantom sitting behind the wheel.
glimpseI glimpsed the girl among the crowd.
glimpseI got a glimpse of the wrestler as he hurriedly left the gymnasium.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายตา[V] glance, See also: glimpse, Syn. ชำเลือง, เล่นหูเล่นตา, ชะม้ายตา, เล่นตา, มอง, ลอบมอง, Example: การที่ผู้หญิงชายตามองผู้ชายถือว่าเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสม
เหลือบดู[V] glance, See also: glimpse, Syn. ชำเลือง, เหลือบมอง, Example: ฉันเหลือบดูที่ปลายรองเท้าของชายคนนั้นอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ชายตามองดู, ดูทางหางตา
เหลือบ[V] glance at, See also: glimpse, peek, peep, shoot a look at, shoot a glance at, Syn. ชำเลือง, Example: ตาของเขาเหลือบไปยังชายคนนั้นอีก แต่คราวนี้ทำให้ความรู้สึกพลุ่งพล่านมากขึ้น, Thai definition: ชายตาดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลือบ[v.] (leūap) EN: glance ; glimpse ; peep ; peek ; shoot a look at ; shoot a glance at   FR: jeter un coup d'oeil ; entrevoir
เหลือบดู[v. exp.] (leūap dū) EN: glance ; glimpse   
เหลือบมอง[v. exp.] (leūap møng) EN: glance ; look ; glimpse ; peek ; peep ; scan   
แวบ[n.] (waēp) EN: flash ; glimpse   

CMU English Pronouncing Dictionary
GLIMPSE G L IH1 M P S
GLIMPSED G L IH1 M P S T
GLIMPSES G L IH1 M P S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glimpse (v) glˈɪmps (g l i1 m p s)
glimpsed (v) glˈɪmpst (g l i1 m p s t)
glimpses (v) glˈɪmpsɪz (g l i1 m p s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐现[yǐn xiàn, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] glimpse (of something hidden), #50,796 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse [Add to Longdo]
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P) [Add to Longdo]
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear) [Add to Longdo]
グリンプス[, gurinpusu] (n) glimpse [Add to Longdo]
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P) [Add to Longdo]
一斑[いっぱん, ippan] (n) spot (glimpse, outline); sighting [Add to Longdo]
一目(P);ひと目[ひとめ(P);いちもく(一目), hitome (P); ichimoku ( ichimoku )] (n-adv,n-t) (1) (sense (1) is usually ひとめ) (a) glance; (a) look; (a) glimpse; (n) (2) (いちもく only) (a) stone (in Go); (3) (ひとめ only) complete view; bird's-eye view; (P) [Add to Longdo]
垣間見る(P);かいま見る[かいまみる, kaimamiru] (v1,vt) to take a peep at; to catch a glimpse of; (P) [Add to Longdo]
隻影[せきえい, sekiei] (n) a glimpse of an object's outlines [Add to Longdo]
瞥見[べっけん, bekken] (n,vs) glance; glimpse; cursory view [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glimpse \Glimpse\, n. [For glimse, from the root of glimmer.]
   [1913 Webster]
   1. A sudden flash; transient luster.
    [1913 Webster]
 
       LIght as the lightning glimpse they ran. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A short, hurried view; a transitory or fragmentary
    perception; a quick sight.
    [1913 Webster]
 
       Here hid by shrub wood, there by glimpses seen. --S.
                          Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. A faint idea; an inkling.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glimpse \Glimpse\, v. i. [imp. & p. p. {Glimpsed}; p. pr. & vb.
   n. {Glimpsing}.]
   to appear by glimpses; to catch glimpses. --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glimpse \Glimpse\, v. t.
   To catch a glimpse of; to see by glimpses; to have a short or
   hurried view of.
   [1913 Webster]
 
      Some glimpsing and no perfect sight.   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glimpse
   n 1: a quick look [syn: {glance}, {glimpse}, {coup d'oeil}]
   2: a brief or incomplete view; "from the window he could catch a
     glimpse of the lake"
   3: a vague indication; "he caught only a glimpse of the
     professor's meaning"
   v 1: catch a glimpse of or see briefly; "We glimpsed the Queen
      as she got into her limousine"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top