ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncouple

AH0 N K AH1 P AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncouple-, *uncouple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncouple[VT] ปลดออก, See also: ปล่อย, ทำให้หลุดออก, หลุด, Syn. disconnect, divide, Ant. join, attach
uncoupler[N] ผู้ปลดปล่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncouple(อันคัพ'เพิล) vt.,vi. ปลด,ปล่อย,ทำให้หลุดออก,หลุด., Syn. unfasten

English-Thai: Nontri Dictionary
uncouple(vt) แยกจากกัน,ปลดห่วง,ทำให้หลุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then we'll uncouple the car.- ดี เราถูกปลดจากขบวน Anastasia (1997)
It could have been uncoupled and dropped off. Next sat pass...นั่นไง มันอาจจะแยกขบวนแล้วจอด Promise (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOUPLE    AH0 N K AH1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncouple    (v) ˌʌnkˈʌpl (uh2 n k uh1 p l)
uncoupled    (v) ˌʌnkˈʌpld (uh2 n k uh1 p l d)
uncouples    (v) ˌʌnkˈʌplz (uh2 n k uh1 p l z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncouple \Un*cou"ple\, v. t. [1st pref. un- + couple.]
   To loose, as dogs, from their couples; also, to set loose; to
   disconnect; to disjoin; as, to uncouple railroad cars.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncouple \Un*cou"ple\, v. i.
   To roam at liberty. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncouple
   v 1: disconnect or separate; "uncouple the hounds" [syn:
      {uncouple}, {decouple}] [ant: {couple}, {couple on},
      {couple up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top