Search result for

ฟื้น

(80 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟื้น-, *ฟื้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟื้น[V] regain, See also: recover, revive, recuperate, Syn. รู้สึกตัว, Example: เขาฟื้นขึ้นแล้วหลังจากที่สลบไปนานกว่า 3 วัน, Thai definition: ตื่นจากสลบ, คืนความรู้สึก
ฟื้น[V] recover, See also: recoup, retrieve, regain, Syn. ฟื้นตัว, ฟื้นฟู, Example: รัฐบาลคาดว่า เสถียรภาพของเงินบาทจะฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเต็มที่, Thai definition: กลับคืนมาใหม่, กลับดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
ฟื้นฟู[V] restore, See also: rehabilitate, revive, Example: ทางการกำลังจะฟื้นฟูป่าพรุคันธุลีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น, Thai definition: ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้น
ฟื้นตัว[V] recover, See also: improve, Syn. ฟื้น, Example: ้ญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวหลังจากสงครามโลก จนกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของอเมริกา, Thai definition: กลับดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
ฟื้นฝอย[V] carp, See also: find fault with, Syn. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ, Example: ฉันไม่อยากฟื้นฝอยเรื่องที่ผ่านมาให้รู้สึกเจ็บใจอีก, Thai definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
ฟื้นความจำ[V] recall, See also: recollect, bring to mind, Syn. ฟื้นความหลัง, ฟื้นความทรงจำ, Example: คุณปู่ฟื้นความจำสมัยที่หัวหินเป็นที่หลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้หลานๆ ฟัง, Thai definition: ระลึกความทรงจำให้กลับคืนมาใหม่
ฟื้นคืนชีพ[V] resurrect, See also: revive, bring back, Syn. ฟื้นขึ้น, ฟื้นคืนชีวิต, ฟื้น, Example: เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่หลังจากที่หมอทำพิธีมานานกว่า 5 ชั่วโมง, Thai definition: ฟื้นจากความตายกลับเป็นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง
ฟื้นฟูสภาพ[V] rehabilitate, See also: restore, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, Thai definition: ทำให้ลักษณะหรือภาวะนั้นกลับเจริญงอกงามขึ้น
ฟื้นความหลัง[V] recall, See also: refresh one's memory, Syn. ฟื้นความจำ, Example: ทุกคนมาร่วมฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่พวกเขาเคารพรัก, Thai definition: ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[V] find fault with, See also: resuscitate past misdeeds, pick a quarrel with, rake up quarrelsome matters or past mistak, Syn. รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย, Example: คุณจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมา ในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว, Thai definition: คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟื้นก. กลับคืนมาใหม่ เช่น ฟื้นความทรงจำ ฟื้นสติ, คืนความรู้สึก เช่น ฟื้นจากสลบ, พลิกกลับขึ้นมา เช่น ฟื้นดิน
ฟื้นถอนขึ้น เช่น ฟื้นมัน.
ฟื้นตัวก. กลับมีฐานะดีขึ้น.
ฟื้นฝอยก. คุ้ยเขี่ยหาความที่ควรจะสงบแล้วให้กลับเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาอีก, มักใช้ว่า ฟื้นฝอยหาตะเข็บ.
ฟื้นฟูก. ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ เช่น ฟื้นฟูศิลป-วัฒนธรรมไทย ฟื้นฟูการละเล่นของไทย.
ฟื้นองค์ก. ตื่น (ใช้แก่พระมหากษัตริย์).
ฟื้นไข้ก. หายไข้ใหม่ ๆ, เพิ่งจะหายไข้.
ได้สติฟื้นคืนสติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refreshing the memoryฟื้นความจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orbital surface of body of maxillaฟื้นผิวขากรรไกรบนด้านเบ้าตา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทใน การเยียวยาจิตใจหรือเสริมศักยภาพที่เสียไปให้มีเพิ่มเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีเคยเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก ได้เห [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How does it feel to be whole again?รู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง Odyssey (2008)
Clark, good to be back from a little "R" and "R"?คล๊าก ยินดีที่ได้กลับมาจากการพักผ่อนและฟื้นคืน Odyssey (2008)
Life we can't create, yet, but pressure's easy.ชีวิตเราทำให้ฟื้นไม่ได้ แต่แรงดันง่ายมาก Not Cancer (2008)
I mean, he's not gonna be awake to tell us where it hurts-ฉันหมายความว่าถึงเขาคงไม่ฟื้น ขึ้นมาบอกเราว่าเจ็บตรงไหน Not Cancer (2008)
The pressure suits offer some protection, but they require a medical frigate for recovery.ชุดต้านแรงดันได้ให้การปกป้องบางส่วน แต่พวกเขาต้องการยานรักษาเพื่อฟื้นตัว Rising Malevolence (2008)
Arthur, come on. Come on. Come on!อาร์เธอร์ ฟื้น ฟื้น ฟื้น The Labyrinth of Gedref (2008)
Come on.ฟื้นซี่ The Labyrinth of Gedref (2008)
He will come round shortly.เขาจะฟื้นในเร็วๆนี้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Dead men do not return.คนตายแล้วไม่อาจฟื้นคืนมาได้ Excalibur (2008)
Men don't just rise up from the dead though, no matter how angry they are.คนตายจะฟื้นคืนมาไม่ได้ แม้ว่าจะเคียดแค้นสักเพียงไหน Excalibur (2008)
If Arthur drinks water from the cup...he will live.หากอาเธอร์ได้ดื่มน้ำจากเหยือกนี้ เขาก็จะฟื้นขึ้นมา Le Morte d'Arthur (2008)
The Prince lives.องค์ชายฟื้นแล้ว Le Morte d'Arthur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟื้น[v.] (feūn) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate   FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
ฟื้นความจำ[v. exp.] (feūn khwāmjam) EN: recall ; recollect ; bring to mind   
ฟื้นความหลัง[v. exp.] (feūn khwāmlang) EN: recall ; refresh one's memory   
ฟื้นคืนชีพ[v. exp.] (feūn kheūnchīp) EN: resurrect ; revive ; bring back   
ฟื้นตัว[v. exp.] (feūntūa) EN: recover ; improve   FR: se remettre ; se rétablir
ฟื้นฝอย[v.] (feūnføi) EN: carp ; find fault with   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
ฟื้นฟู[v.] (feūnfū) EN: restore ; rehabilitate ; revive   
ฟื้นฟู-[pref. (adj.)] (feūnfū-) EN: neo- (pref.)   FR: néo- (préf.)
ฟื้นฟูสภาพ[v.] (feūnfū saphāp) EN: rehabilitate ; restore   

English-Thai: Longdo Dictionary
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
better[ADJ] ดีขึ้น (สภาพร่างกาย), See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง, Syn. well
get out from under[IDM] ฟื้นตัวจาก
get over[PHRV] หายดี, See also: ฟื้นตัว, หายจาก, แข็งแรงขึ้น, Syn. recover from, recuperate from
on one's feet[IDM] ฟื้นตัว (หลังหายป่วย)
on the mend[IDM] กำลังหาย, See also: ฟื้นตัว, หายจากเจ็บป่วย
land on one's feet[IDM] รอดพ้นจาก, See also: ฟื้นตัวจาก(ความเสิ่ยง, อันตราย, หายนะ), หายจาก(ความเสิ่ยง, อันตราย, หายนะ)
mend[VI] หาย (จากเจ็บป่วย), See also: ฟื้นตัว, Syn. remedy, cure, recover, Ant. worsen
pull through[PHRV] ฟื้นคืนสู่ปกติ, See also: กลับมา (ดีอีกครั้ง), Syn. bring through
quicken[VT] ฟื้นฟู
rally[VT] ฟื้นตัว, See also: หายเป็นปกติ, Syn. revive, recover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
anabiosis(แอนนะไบโอ' ซิส) n. การฟื้นคืนชีพ -anabiotic adj. (a coming back to life)
charter housen. สถานพักฟื้นคนสูงอายุ
cold pign. น้ำเย็นที่ใช้ราดใส่คนให้ฟื้นสติขึ้น
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย
exonerate(อิคซอน'เนอเรท) vt. ทำให้ฟื้นจากความผิด,ปลดเปลื้องภาระ, See also: exoneration n. exonerative adj., Syn. acquit
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด

English-Thai: Nontri Dictionary
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
recover(vi,vt) กู้,คืนสภาพ,ค้นพบใหม่,หาย,ฟื้น
recovery(n) การฟื้นคืน,การกู้,การเอากลับคืน
recruit(vi) บำรุง,ฟื้นสภาพ,ฟื้นฟูกำลัง
recuperate(vi,vt) ทำให้ฟื้นคืน,ทำให้แข็งแรง,กู้,พักฟื้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
復興[ふっこう, fukkou] (vt) ฟื้นฟู

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกลับคืน English: to be resurrected

German-Thai: Longdo Dictionary
Kur(n) |die, pl. Kuren| การพักฟื้น, การพักอยู่ที่สถานบำรุงสุขภาพ เช่น eine Kur machen
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Entzugsklinik(n) |die, pl. Entzugskliniken| สถานพักฟื้น, สถานบำบัด เช่น Kaum hat Katja die Entzugsklinik in Arizona verlassen., See also: S. Rehabilitationsklinik,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top