ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

粮票

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -粮票-, *粮票*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粮票[liáng piào, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] coupons for food or grain used in a PRC economic program c. 1955-1993, #37,537 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They're food stamps.[CN] - 是粮票 - 我很好,谢谢 In America (2002)
I bring a case of ration cards and you want them thrown in the river?[CN] 我带来一盒子的粮票 你让扔进河里? Oorlogswinter (2008)
I finally broke down when-- this was kind of a prideful thing, but I'd never even had food stamps until a month and a half ago.[CN] 我终于崩溃了 当 - 这是那种一个骄傲的事情, 但我从来没有什 有粮票,直到 American Winter (2013)
I'll give you $250 worth of food stamps.[CN] (不, 我准备给你价值250的粮票) Postal (2007)
They will give you money for meals and food coupons[CN] 人家一给饭钱 二给粮票 Xu Mao and his Daughters (1981)
It won't include much fish.[CN] 现在我的粮票快用完了 所以做饭要容易很多 Episode #1.3 (2014)
I have a Work permit, grain coupons and money.[CN] 有工作证 粮票 还有钱 Under the Hawthorn Tree (2010)
You can't take something from me? Take the stamps.[CN] 我也不能给你什么, 你就拿着粮票 In America (2002)
They must all write to their families to ask them to send food stamps.[CN] 动员大家,给家里写信, 要粮票,要炒面 The Ditch (2010)
Do we need food coupons?[CN] 你们吃饭不用粮票? {\cH00FFFF}{\3cH000000}Do we need food coupons? Ga joi Heung Gong (1983)
The food stamps were people-- it was for the needy.[CN] 粮票是人们 - 它是为有需要的人。 American Winter (2013)
Make sure you use the food coupons before they expire.[CN] 一定要在粮票过期前用掉 The Mirror (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top