ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คณะรัฐประหาร

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คณะรัฐประหาร-, *คณะรัฐประหาร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คณะรัฐประหาร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คณะรัฐประหาร*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะรัฐประหาร[N] coup d'etat council, Example: นักศึกษาเดินขบวนต่อต้านการกระทำของคณะรัฐประหาร, Count unit: คน, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่ใช้กำลังยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We negotiated with the revolutionaries, Dictators or coup, that if the current president was more accessible, it would not be talking to you.เราทำงานร่วมกับคณะปฎิวัตื เผด็จการ หรือแม้แต่พวกคณะรัฐประหาร ดังนั้นถ้าหากประธานาธิบดีคนปัจจุบันยอมที่จะทำตามข้อเสนอเรา เราก้อคงไม่มีความจำเป็นต้องมาคุยกัน Quantum of Solace (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nla (abbrev name org) สนช. ย่อมาจากคำว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร(19 กันยายน 2548)โดยภาษาอังกฤษคำเต็มคือ National Legislative Assembly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top