Search result for

จุ

(153 entries)
(0.1168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุ-, *จุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
จุงเบยจังเลย เป็นภาษาวัยรุ่น เพี้ยนมาจาก "จังเลย" บ้างว่าเนื่องมาจาก การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ ไม้หันอากาศ อยู่ใกล้กับ สระอุ และ ล ลิง อยู่ใกล้กับ บ ใบไม้ พิมพ์ผิดบ่อยครั้งเลยกลายเป็นที่ใช้กันพอสมควรในบริบทที่เป็นลักษณะเล่นๆ หรือ เด็กๆ หรือ ทีเล่นทีจริง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
จุดชมวิว (n ) scenic point
เป็นกระจุ (adj ) in bunches, bunched together, bunched up, in a mass, in lumps
แบ่งบรรจุseparate packing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุ[V] contain, See also: hold, have a capacity for, be capable for holding, Syn. บรรจุ, Example: ถังใบนี้จุน้ำได้ 20 ลิตร, Thai definition: มีขนาดหรือจำนวนบรรจุ
จุ[ADV] much, See also: enough, sufficiently, amply, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ, Ant. น้อย, เล็กน้อย, Example: เห็นว่าหล่อนตัวเล็กอย่างนี้เถอะทานจุชะมัดเลย
จุ[N] tuft, See also: bunch, topknot, Syn. ผมจุก, หัวจุก, Example: หัวนาคที่เขาพระวิหารเป็นหัวนาคที่ไม่มีจุก, Count unit: จุก, Thai definition: ผมเด็กๆ ที่ขมวดเอาไว้ตรงขม่อม
จุ[N] stopper, See also: cork, stopper, Syn. ฝาจุก, Example: ชลนทีพาลูกชายตัวอ้วนผิวขาวน่ารักน่าชัง ไว้จุกมาให้ดวงดอมดูหน้าดูตา, Count unit: จุก, Thai definition: สิ่งที่ใช้อุดปากขวด
จุ[V] have colicky pain, See also: suffer from colic, Syn. เสียด, แน่น, จุกเสียด, Example: ถึงเขาจะรับลูกฟุตบอลเอาไว้ได ้แต่ก็มีอาการจุกเสียดจนหน้าแหยๆ ไปเหมือนกัน, Thai definition: อาการที่บังเกิดแน่นอยู่ในอก
จุ[V] point, See also: mark, Syn. ทำเครื่องหมาย, Example: ถ้านักเรียนคนไหนทุจริตในการสอบ ครูจะเอาปากกาจุดไว้ในกระดาษคำตอบ, Count unit: จุด, Thai definition: ทำเครื่องหมายให้เป็นรอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ให้ปรากฏขึ้น
จุ[N] spot, See also: dot, speck, stain, blot, Example: เสื้อของพ่อมีจุดเต็มไปหมดเนื่องจากน้ำสกปรกกระเด็นใส่ ตอนที่พ่อนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง, Count unit: จุด, Thai definition: รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น
จุ[N] point, See also: main idea, opinion, fact, Syn. ประเด็น, เรื่อง, Example: งานวิจัยของรศ.ดร.อิมรอนยังมีจุดที่น่าศึกษาอีกหลายแห่ง, Count unit: จุด, Thai definition: ประเด็นสำคัญของเรื่องที่พูดหรือถกเถียงกันเป็นต้น
จุ[V] light, See also: kindle, ignite, set on fire, Syn. จุดไฟ, ติดไฟ, ก่อไฟ, Ant. ดับ, Example: พ่อเมืองจะเป็นผู้ที่จุดไฟเพื่อเป็นการเปิดพิธี, Thai definition: ทำให้ติดไฟ
จุติ[V] die, See also: pass away, stop living, Syn. ตาย (มักใช้แก่เทวดา), Ant. เกิด, กำเนิด, Example: เทวดาจุติลงมาบนโลกมนุษย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุก. มีขนาด ปริมาณ หรือจำนวนบรรจุ เช่น ขวดใบนี้จุน้ำได้ ๑ ลิตร ลิฟต์นี้จุคนได้ ๑๐ คน.
จุว. มาก เช่น กินจุ.
จุ ๒, จุว. เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงดูดลมเข้าปากเพื่อดุ ห้าม หรือเตือนเป็นต้น.
จุก ๑น. ผมเด็ก ๆ ที่ขมวดเอาไว้ตรงขม่อม, ผมจุก หรือ หัวจุก ก็เรียก, ราชาศัพท์ว่า พระเมาลี หรือ พระโมลี
จุก ๑กลุ่ม, ขมวด, หมวด, (ใช้แก่หัวหอมหัวกระเทียม เรียกว่า จุกหอม จุกกระเทียม)
จุก ๑ลักษณนามเรียกสิ่งที่มัดรวมกันเป็นจุก เช่น ผูกผม ๒ จุจุกหอม ๓ จุก.
จุก ๒น. สิ่งที่ใช้อุดปากขวด.
จุก ๒ก. อาการที่บังเกิดแน่นอยู่ในอกหรือในท้อง เช่น กินมากจนจุ
จุก ๒เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุดปากขวดเป็นต้น เช่น เอาไม้ก๊อกจุกปากขวด, ค้างคาอยู่ที่ช่อง เช่น นั่งจุกประตู ลิ้นจุกปาก, ปิด ใช้ในความเช่น หางจุกตูด.
จุก ๓น. ส้มจุก. (ดู ส้ม ๑).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distortion bung; distortion plugจุกกันเบี้ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
distortion plug; distortion bungจุกกันเบี้ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
strophiole; caruncleจุกขั้ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caruncle; strophioleจุกขั้ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sponge tentจุกถ่างทำด้วยฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tent, spongeจุกถ่างทำด้วยฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamelonจุกหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fusible plugจุกอุดหลอมละลาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drain-plugจุกเกลียวถ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pointจุ[คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bugจุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hyperlinkจุดเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pamphletจุลสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Access pointจุดเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Access pointจุดเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pamphletจุลสาร

Pamphlet

จุลสาร คือ สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ถูกจัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเพื่อเผยแพร่งานเขียนข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 ส่วนใหญ่มีจำนวนหน้าตั้งแต่ 5 หน้า แต่ไม่เกิน 48 หน้า และมีจำนวนตัวอักษรโดยประมาณ 500-10,000 คำ [1] ขนาด A5 นำเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน จบสมบูรณ์ในเล่ม เย็บเล่มไม่ทนทาน รูปเล่มไม่แข็งแรง มักจัดทำโดยหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ หรือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือเป็นที่สนใจในระยะหนึ่งๆ

ตัวอย่างแผ่นพับ เช่น

กรมการแพทย์. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ. จุลสารบุหรี่และสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบัน, 2535-

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : กรม, 2543.

แหล่งข้อมูล

[1] Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

แม้นมาส เชาวลิต, คุณหญิง. คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2549. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bugจุดบกพร่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookletจุลสาร, อนุสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Microorganismsจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microorganismsจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
X.O.X.O., Gossip girl.จุ๊บๆ กอสซิปเกิร์ล The Ex-Files (2008)
It's only a matter of time before it's off with his head... or hers.มันเป็นเรื่องของเวลา ก่อนที่มันจะถึงจุด ที่เกินควบคุมของเขา... หรือของเธอ The Ex-Files (2008)
The big question is, with Serena single and on top of the world, will constance become the house of Van der Woodsen?คำถามคือ เซรีน่าโสดและอยู่จุดสูงสุดของโลกรึเปล่า แล้วคอนสแตนซ์จะกลายเป็นบ้าน ของแวน เดอ วูดเซ่นหรือเปล่า The Ex-Files (2008)
Now if everyone will just get a drink and a candle,แค่ทุกคนช่วยกันดื่มและจุดเทียน The Dark Night (2008)
All the many, many things that are wrong with it?มีหลายจุดที่มันยังดูไม่ค่อยลงตัวอย่างนั้นเหรอ? The Dark Night (2008)
But when the best version of the situation is that I'm gonna become Blair's father-in-law?แต่จุดที่ดีที่สุดของสถานการณ์นี้อยู่ตรงไหน ใช่ที่ผมจะต้องกลายมาเป็นพ่อเลี้ยงของแบลร์หรือเปล่า ? Never Been Marcused (2008)
Now there's a novel plot twist.และตอนนี้ นิยายก็คงจะถึงจุดพลิกผันแล้วละ Never Been Marcused (2008)
Well, uh, no. The plan was deeply flawed.อืมมมม เอ่อ ไม่น่ะ แผนยังมีจุดบกพร่องลึกเลยล่ะ Never Been Marcused (2008)
X.O.X.O., Gossip Girl.จุ๊บๆ กอสสิป เกิร์ล Never Been Marcused (2008)
or the end of Blair's bid to be British?หรือเป็นจุดจบของแบลร์ ในการอยากเป็นคนอังกฤษ Never Been Marcused (2008)
Is it the beginning of a beautiful bro-mance...แล้วนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของ... ความรักพี่ชาย-น้องชายมั้ยเนี่ย ? Never Been Marcused (2008)
X.O.X.O., Gossip Girlจุ๊บ จุ๊บ กอสซิปเกิร์ล O Brother, Where Bart Thou? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุ[v.] (ju) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate   FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
จุ[adv.] (ju) EN: full ; to the brim   FR: rempli ; à ras bord ; plein ; empli
จุ[X] (ju) EN: shoo   
จุ[X] (juk) EN: topknot   FR: toupet [m] ; houppe [f] ; petit chignon [m]
จุ[n.] (juk) EN: bunch ; turf   
จุ[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
จุ[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill   FR: boucher
จุ[v.] (juk) EN: have colicky pain ; suffer from colic   FR: souffrir de coliques ; avoir la colique (fam.)
จุกขวด[n. exp.] (juk khūat) FR: bouchon de bouteille [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง ห
Go to Top