ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mates

M EY1 T S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mates-, *mates*, mate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me and my mates would really love to see you two ladies kiss each other.ผมกับเพี่อนๆ อยากเห็นคุณสองสาวจูบกัน Allied (2016)
Compel him to believe his mates found religion and moved to Utah so that he can explain to Marcel why he lost 3 more vampires tonight.บังคับให้เขาเชื่อว่าเพื่อนเขาเจอกลุ่มแล้ว และย้ายไป ยูท่าห์ เพื่อที่เขาจะได้อธิบายกับมาเซล House of the Rising Son (2013)
Do you know why Lucy was arguing with some squad mates last night?คุณรู้มั้ยว่าทำไม ลูซี่โต้เถียง กับเพื่อนในทีม เมื่อคืน? Red, White and Blue (2013)
Jeremy, we were mates in Colorado.เจเรมี่ เราเป็นเพื่อนกันตอนอยู่โคโลราโด้ Catch Me If You Can (2013)
I saw two soul mates rediscovering each other, and I was jealous.ฉันเห็นเนื้อคู่สองคนค้นพบกันและกัน และฉันอิจฉา I Do (2013)
Soul mates for life. Carpe Lauren.เนื้อคู่เพื่อชีวิต ลอว์เรนตลอดไป Adventures in Fae-bysitting (2013)
Mates hunt in pairs. Which means......ล่ากันเป็นคู่ หมายความว่า.. Delinquents (2013)
We've been best mates since freshman year at college.เราเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่สมัยรับน้อง Event Horizon (2013)
♪ Where thy mates of the garden♪ที่เพื่อนของเจ้าของสวน The Invisible Woman (2013)
Your father's health insurance premium, graduate school loans, but you decided to take your mates out on the town, living it large.เบี้ยประกันของคุณพ่อสุขภาพ จบการศึกษากู้ยืมโรงเรียน แต่คุณตัดสินใจที่จะใช้เพื่อนของคุณ ออกในเมืองที่อาศัยอยู่มันมีขนาดใหญ่. Paranoia (2013)
I don't get that either. I mean, we were his mates after all.ฉันไม่เข้าใจเหมือนกัน ฉันหมายถึง ถึงอย่างเราเป็นคู่หูของเขาต่อไป De Marathon (2012)
He did 3 tours of Helmand, went toe to toe with Terry Taliban every fucking day, and he's seen Christ knows how many of his mates get crated back home.เขาอยู่ตัวต่อตัวกับเทอร์รี่ทาลีบันทุกวัน และเขาทำให้คริสเห็นว่าเขาทำได้ดีแค่ไหน ที่กลับบ้านมาได้ Vengeance, Part 1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
matesHer mates waited for her by the gate.
matesMiss Tanaka! You _are_ living with gentlemen house mates! Please refrain from being pantless!
matesThey want to choose their mates by their own will.
matesWe have been mates for years.
matesWe're class mates.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยมล[n.] (yamon) EN: pair ; couple ; mates ; two ; two of a kind ; duo ; twosome ; combination   FR: paire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MATES    M EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mates    (v) mˈɛɪts (m ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
サル目;猿目[サルもく(サル目);さるもく(猿目), saru moku ( saru me ); sarumoku ( saru me )] (n) (See 霊長目) primates [Add to Longdo]
ホモ[, homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat [Add to Longdo]
ルームシェア[, ru-mushiea] (n) sharing a flat (with roommates) (wasei [Add to Longdo]
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection) [Add to Longdo]
旨味;旨み;うま味[うまみ, umami] (n) (1) good flavor (flavour); good taste; deliciousness; (2) umami (fifth category of taste, corresponding to the flavour of glutamates); (3) skill; (4) profit [Add to Longdo]
七十二候[しちじゅうにこう, shichijuunikou] (n) (See 節気,候・こう) the 72 'climates' of the year based on the 24 solar seasons further divided into three [Add to Longdo]
収容者[しゅうようしゃ, shuuyousha] (n) inmates [Add to Longdo]
出世頭[しゅっせがしら, shussegashira] (n) most successful (of one's relatives, classmates, etc.) [Add to Longdo]
鷹化して鳩となる[たかかしてはととなる;たかけしてはととなる, takakashitehatotonaru ; takakeshitehatotonaru] (exp) (See 七十二候) one of the 72 climates (from the 11th of the second lunar month until the 15th) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mates
      n 1: a pair of people who live together; "a married couple from
           Chicago" [syn: {couple}, {mates}, {match}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top