Search result for

conjugate

(54 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjugate-, *conjugate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjugate[ADJ] ที่รวมเป็นคู่, Syn. coupled, twin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjugate(คอน'จะเกท) {conjugated,conjugating,conjugates} vt.,vi. รวม,เชื่อมผนึก,ผัน (กริยา) vi. ร่วม,แต่งงาน,ประสานกัน. adj. ซึ่งร่วมกัน,เป็นคู่,ซึ่งมีใบเล็กเพียงคู่เดียว n. คำผัน (กริยา), See also: conjugable adj. conjugative adj. conjugator n. คำ

English-Thai: Nontri Dictionary
conjugate(adj) เชื่อมต่อกัน,ผัน
conjugate(vt) ผันคำกริยา,รวมกัน,เชื่อม,ผนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conjugate๑. คู่, ควบคู่๒. สังยุค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjugateจับคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjugateสังยุค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjugate anglesมุมสังยุค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjugate axisแกนสังยุค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjugate complex numbersจำนวนเชิงซ้อนสังยุค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjugate diameterเส้นผ่านศูนย์กลางสังยุค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjugate elementsสมาชิกสังยุค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjugate eye movementการกลอกตาสังยุค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjugate faultรอยเลื่อนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conjugateจับรวมกับ,รวมตัว,คอนจูเกท,ควบกับ,อยู่ในรูปรวมตัว [การแพทย์]
Conjugate Baseคอนจูเกตเบส [การแพทย์]
Conjugate Movement, Paralysis ofตาทั้ง2ข้างมองไปทางใดไม่ได้ [การแพทย์]
conjugate of a complex numberสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน, สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน a + bi  คือจำนวนเชิงซ้อน a - bi [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conjugated Baseเกลือของกรดอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, Wil. She thinks we conjugate Latin verbsไม่รู้เลย วิล แม่นึกว่าเธอแค่มาติวภาษาละตินให้ Saving Face (2004)
Mr. Shue, how do you conjugate the verb... to love?คุณชูส์คะ คำนี้ผันยังไงคะ... เพื่อรัก? Ballad (2009)
- So for the essay, we conjugate...ถ้างั้น สำหรับการเขียนเรียงความ เราเชื่อม... Investigative Journalism (2010)
- Conjugate.เชื่อม... Investigative Journalism (2010)
Want me to conjugate it for you?ต้องการให้ฉันรวมให้ไหม Back to School (2010)
I don't want my legacy as a teacher to be conjugated verbs and Glee Club trophies.ผมไม่อยากใช้ความเป็นครู ไปออกคำสั่ง พวกเขาจะต่อต้าน Born This Way (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conjugateCan you conjugate this verb?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผันอักษร[V] vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar, See also: conjugate, decline, Example: นักเรียนกำลังหัดผันอักษร, Thai definition: เปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์

CMU English Pronouncing Dictionary
CONJUGATE    K AA2 N JH AH0 G EY1 T
CONJUGATE    K AA1 N JH AH0 G EY2 T
CONJUGATED    K AA2 N JH AH0 G EY1 T AH0 D
CONJUGATED    K AA1 N JH AH0 G EY2 T AH0 D
CONJUGATES    K AA2 N JH AH0 G EY1 T S
CONJUGATES    K AA1 N JH AH0 G EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjugate    (v) (k o1 n jh u g ei t)
conjugated    (v) (k o1 n jh u g ei t i d)
conjugates    (v) (k o1 n jh u g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
活用形[かつようけい, katsuyoukei] (n) {ling} conjugated form [Add to Longdo]
活用語[かつようご, katsuyougo] (n) {ling} conjugated word [Add to Longdo]
共役角[きょうやくかく, kyouyakukaku] (n) conjugate angles [Add to Longdo]
共役直径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] (n) {comp} conjugate diameter pair; CDP [Add to Longdo]
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] (n) {comp} complex conjugate transpose (of a matrix) [Add to Longdo]
共役二重結合[きょうやくにじゅうけつごう, kyouyakunijuuketsugou] (n) conjugated double bond [Add to Longdo]
見紛う;見まがう;見まごう[みまがう(見紛う;見まがう);みまごう(見紛う;見まごう), mimagau ( ken magau ; mima gau ); mimagou ( ken magau ; mima gou )] (v5u,vt) (みまごう does not conjugate) to mistake (A for B); to misread [Add to Longdo]
働く[はたらく, hataraku] (v5k,vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) {ling} to be conjugated; (P) [Add to Longdo]
買う[かう, kau] (v5u,vt) (1) (in western Japan, 買う conjugates euphonically as こうた, こうて, etc.) to buy; to purchase; (2) to value; to have a high opinion; (3) to stir; to provoke; (P) [Add to Longdo]
複合タンパク質;複合蛋白質[ふくごうタンパクしつ(複合タンパク質);ふくごうたんぱくしつ(複合蛋白質), fukugou tanpaku shitsu ( fukugou tanpaku shitsu ); fukugoutanpakushitsu ( fukugouta] (n) (See 単純蛋白質) conjugated protein [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共役直径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair [Add to Longdo]
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix) [Add to Longdo]
共役[きょうやく, kyouyaku] conjugate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjugate \Con"ju*gate\, a. [L. conjugatus, p. p. or conjugare
   to unite; con- + jugare to join, yoke, marry, jugum yoke;
   akin to jungere to join. See {Join}.]
   1. United in pairs; yoked together; coupled.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) In single pairs; coupled.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) Containing two or more compounds or radicals
    supposed to act the part of a single one. [R.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) Agreeing in derivation and radical signification;
    -- said of words.
    [1913 Webster]
 
   5. (Math.) Presenting themselves simultaneously and having
    reciprocal properties; -- frequently used in pure and
    applied mathematics with reference to two quantities,
    points, lines, axes, curves, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Conjugate axis of a hyperbola} (Math.), the line through the
    center of the curve, perpendicular to the line through the
    two foci.
 
   {Conjugate diameters} (Conic Sections), two diameters of an
    ellipse or hyperbola such that each bisects all chords
    drawn parallel to the other.
 
   {Conjugate focus} (Opt.) See under {Focus}.
 
   {Conjugate mirrors} (Optics), two mirrors so placed that rays
    from the focus of one are received at the focus of the
    other, especially two concave mirrors so placed that rays
    proceeding from the principal focus of one and reflected
    in a parallel beam are received upon the other and brought
    to the principal focus.
 
   {Conjugate point} (Geom.), an acnode. See {Acnode}, and
    {Double point}.
 
   {Self-conjugate triangle} (Conic Sections), a triangle each
    of whose vertices is the pole of the opposite side with
    reference to a conic.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjugate \Con`ju*gate\, n. [L. conjugatum a combining,
   etymological relationship.]
   1. A word agreeing in derivation with another word, and
    therefore generally resembling it in signification.
    [1913 Webster]
 
       We have learned, in logic, that conjugates are
       sometimes in name only, and not in deed. --Abp.
                          Bramhall.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A complex compound formed from the non-covalent
    union of two other comounds, behaving as a single
    compound. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjugate \Con"ju*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Conjugated}; p.
   pr. & vb. n. {Conjugating}.]
   1. To unite in marriage; to join. [Obs.] --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) To inflect (a verb), or give in order the forms
    which it assumes in its several voices, moods, tenses,
    numbers, and persons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjugate \Con"ju*gate\, v. i. (Biol.)
   To unite in a kind of sexual union, as two or more cells or
   individuals among the more simple plants and animals.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conjugate
   adj 1: joined together especially in a pair or pairs [syn:
       {conjugate}, {conjugated}, {coupled}]
   2: (of a pinnate leaflet) having only one pair of leaflets
   3: formed by the union of two compounds; "a conjugated protein"
     [syn: {conjugate}, {conjugated}]
   4: of an organic compound; containing two or more double bonds
     each separated from the other by a single bond [syn:
     {conjugate}, {conjugated}]
   n 1: a mixture of two partially miscible liquids A and B
      produces two conjugate solutions: one of A in B and another
      of B in A [syn: {conjugate solution}, {conjugate}]
   v 1: unite chemically so that the product is easily broken down
      into the original compounds
   2: add inflections showing person, number, gender, tense,
     aspect, etc.; "conjugate the verb"
   3: undergo conjugation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top