หรือคุณหมายถึง düt?
Search result for

duet

(35 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duet-, *duet*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duet(ดูเอท',ดูเอท'โท) n. เพลงสำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน, See also: duettist n.
duetto(ดูเอท',ดูเอท'โท) n. เพลงสำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน, See also: duettist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
duet(n) เพลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duetsดนตรีบรรเลงคู่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now get me that duet.ไปเอาเพลงมาให้ฉันซะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
So, Sharpay, you will do Gabriella's duet with Troy.ฉะนั้น ชาร์เพย์ จะมาคู่กับทรอย High School Musical 3: Senior Year (2008)
It's my favorite duet.ขอ "Endless Love" Ballad (2009)
We sang a duet in Glee Club-- "Endless Love."เราร้องเพลงคู่กันในชมรม "Endless Love" Ballad (2009)
The old Kenny Rogers/Dolly Parton duet.ของThe old Kenny Rogers/Dolly Parton duetNo More Good Days (2009)
It's like a perfect duet or great s...เหมือนนักร้องคู่ที่สมบูรณ์แบบไม่ก็... Debate 109 (2009)
Did you have to pick a duet?ใช่ แล้วนายจำเป็นต้องเลือกเพลงที่ร้องคู่ด้วยเหรอ? Environmental Science (2009)
Our very first duet.การเล่นประสานกันครั้งแรกของเรา Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I smell a duet coming on!กลิ่นเพลงคู่... Home (2010)
Sing it as a duet.- ร้องคู่กันเลย Dream On (2010)
I was thinking that the winners of our duets competitions would take the leads.ฉันคิดไว้ว่าจะให้ผู้ชนะ การแข่งขันดูเอท ได้ร้องนำ Special Education (2010)
Question for the group. What's a duet?ครูมีคำถามจะถามพวกเธอ Duets (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิสิตา[n.] (nissitā) EN: undergraduette   FR: étudiante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUET    D UW0 EH1 T
DUET    D Y UW0 EH1 T
DUETS    D UW0 EH1 T S
DUETS    D Y UW0 EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duet    (n) (d y uu1 e1 t)
duets    (n) (d y uu1 e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duett {n} | Duette {pl}duet | duets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュエット[, deyuetto] (n) duet; duetto; (P) [Add to Longdo]
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet [Add to Longdo]
二重唱[にじゅうしょう, nijuushou] (n) vocal duet [Add to Longdo]
二部合唱[にぶがっしょう, nibugasshou] (n) two-part chorus; vocal duet [Add to Longdo]
二部合奏[にぶがっそう, nibugassou] (n) instrumental duet; two-part ensemble [Add to Longdo]
連吟[れんぎん, rengin] (n,vs) duet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二重唱[èr chóng chàng, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄔㄤˋ, ] duet [Add to Longdo]
二重奏[èr chóng zòu, ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] duet (in music) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
二重奏[にじゅうそう, nijuusou] Duett [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duet \Du*et"\, n. [{Duetto}.] (Mus.)
   A composition for two performers, whether vocal or
   instrumental.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duet
   n 1: two items of the same kind [syn: {couple}, {pair},
      {twosome}, {twain}, {brace}, {span}, {yoke}, {couplet},
      {distich}, {duo}, {duet}, {dyad}, {duad}]
   2: two performers or singers who perform together [syn: {duet},
     {duette}, {duo}]
   3: a pair who associate with one another; "the engaged couple";
     "an inseparable twosome" [syn: {couple}, {twosome}, {duo},
     {duet}]
   4: a musical composition for two performers [syn: {duet},
     {duette}, {duo}]
   5: (ballet) a dance for two people (usually a ballerina and a
     danseur noble) [syn: {pas de deux}, {duet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top